Kritiky.cz > Recenze knih > Cukrfree kuchařka – Janina Černá

Cukrfree kuchařka – Janina Černá

cukrfree 9788026413035.280299474

Cukr – sou­část našich živo­tů, úžas­ná chuť, kte­rá vás dosta­ne do dob­ré nála­dy a zba­ví stre­su. Sladká chuť jahod, zmrz­li­ny, zákusku, kte­rá se vám roz­plý­vá na jazy­ku… Pokud se roz­hod­ne­te jít ces­tou živo­ta bez cuk­ru, pak na tyto požit­ky zapo­meň­te. Cukr je dnes snad v kaž­dém jíd­le, a tak není s podi­vem, že se již mlu­ví o závis­los­ti na cuk­ru.

Autorka, kte­rá se roz­hod­la prá­vě pro život bez cuk­ru, uved­la na trh svou kni­hu plnou recep­tů bez pou­ži­tí cuk­ru. Mnozí Janinu Černou zna­jí prá­vě z její­ho blo­gu, kdy se sta­la v roce 2015 obje­vem blo­ger­ské­ho svě­ta. Její při­zniv­ce vydá­ní této kuchař­ky urči­tě potě­ší. Na čte­ná­ře čeká„více než 70 lahod­ných cuk­rfree recep­tů, kte­ré mi pomoh­ly zba­vit se závis­los­ti na cuk­ru jed­nou pro­vždy!“

Úvodem kni­hy autor­ka zmi­ňu­je, že pokud se roz­hod­ne­te jít ces­tou, kdy se úpl­ně vzdá­te cuk­ru, nebu­de to ces­ta roz­hod­ně snad­ná, pro­to­že se bude­te setká­vat s nepo­cho­pe­ním ze stra­ny ostat­ních. Autorka tuto kuchař­ku vyda­la pro­to, aby uká­za­la, že i život bez cuk­ru je dlou­ho­do­bě udr­ži­tel­ný a to bez jaké­ho­ko­li ome­zo­vá­ní.

Autorka se roz­hod­la vzdát cuk­ru v umě­lé, ale i jeho při­ro­ze­né podo­bě. Upozorňuje, že cuk­rfree roz­hod­ně není žád­nou zázrač­nou die­tou, ale je to život­ní styl, kte­rý si bude­te chtít udr­žet, pokud se závis­los­ti na cuk­ru sku­teč­ně zba­ví­te. Následuje pří­běh autor­ky, kte­rá trpí poru­chou pří­jmu potra­vy, kon­krét­ně buli­mií, z kte­ré nevi­dě­la ces­tu ven. Zjistila, že pro­blé­mem byla její závis­lost na cuk­ru. Závislosti na cuk­ru se po něko­li­ka poku­sech zba­vi­la, a tak nyní její stra­vu cha­rak­te­ri­zu­jí zdra­vé tuky, při­mě­ře­né množ­ství pro­tei­nů a mini­mum fruk­tó­zy.

Recepty v kni­ze jsou dle autor­ky níz­kofruk­tó­zo­vé, vět­ši­na také níz­ko­sa­cha­ri­do­vá s vět­ším obsa­hem tuků, záro­veň jsou bezlep­ko­vé.

Pak již násle­du­jí samot­né recep­ty, nej­pr­ve na základ­ní suro­vi­ny jako je domá­cí koko­so­vé mlé­ko, domá­cí ghí, koko­so­vé más­lo, domá­cí majoné­za. Dále kni­ha obsa­hu­je recep­ty na snac­ky a pří­lo­hy (např. tuří­no­vé hra­nol­ky), sní­da­ně, hlav­ní jíd­la, dezer­ty. Posléze autor­ka jme­nu­je své oblí­be­né ingre­di­en­ce.

Kniha má hez­ký obal, pev­né des­ky a vcel­ku pove­de­né foto­gra­fie jídel. Najdete tu spous­tu netra­dič­ních recep­tů, kte­ré láka­jí díky pěk­ným obráz­kům k vyzkou­še­ní.

Ač recep­ty v kuchař­ce neob­sa­hu­jí téměř žád­ný cukr, tak jej více nahra­zu­jí růz­né tuky, což není nic pře­kva­pi­vé­ho. Vždycky jakmi­le se jed­né slož­ky nedo­stá­vá, musí se logic­ky nahra­dit jinou. Už tuto sku­teč­nost osob­ně nepo­va­žu­ji za úpl­ně správ­nou.

Co se týče samot­ných recep­tů, jis­tě mohou být inspi­ra­cí na vyzkou­še­ní netra­dič­ních jídel. Ovšem dal­ší nevý­ho­du kuchař­ky vidím v její pou­ži­tel­nos­ti. Náklady na jíd­lo nebu­dou níz­ké, pro­to­že autor­ka pou­ží­vá pře­de­vším man­dlo­vou a koko­so­vou mou­ku a dal­ší suro­vi­ny dostup­né pře­de­vším ve spe­ci­a­li­zo­va­ných obcho­dech se zdra­vou výži­vou. Mnohem více bych při­ví­ta­la recep­ty z běž­ně dostup­ných suro­vin i v při­mě­ře­né ceno­vé rela­ci. Takto se stá­vá kuchař­ka pou­ži­tel­ná v pod­sta­tě jen pro urči­tou sku­pi­nu lidí.

I přes zmí­ně­né nedo­stat­ky v kuchař­ce najde­te spous­tu zají­ma­vých recep­tů na netra­dič­ní a zdra­věj­ší jíd­la. Zároveň si může­te odnést i něko­lik tipů i rad.

Těm, co se chtě­jí vydat po sto­pách živo­ta bez cuk­ru, pře­ji, ať je kni­ha inspi­ru­jí­cí a pomů­že jim pře­ko­nat závis­lost na cuk­ru. Já osob­ně bych se po této ces­tě z mno­ha důvo­dů nevy­da­la.


Autor: Janina Černá

Nakladatelství: Cpress

Počet stran: 192

Žánr: zdra­vý život­ní styl, kuchař­ka, výži­va, moder­ní kuchař­ky

Hodnocení: 60 %

Knihu lze zakou­pit na strán­kách nakla­da­tel­ství Cpress.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com