Čtyři dohody

Čtyři doho­dy je vel­mi prak­tic­ký rád­ce, čer­pa­jí­cí z dáv­né moud­ros­ti sta­rých Toltéků, díky čemuž vás má dovézt k osob­ní svo­bo­dě a k pocho­pe­ní pra­vé pod­sta­ty štěs­tí a život­ní spo­ko­je­nos­ti.

A jak zní ony čty­ři doho­dy?

První doho­da je „Nehřešte slo­vem“, miř­te slo­vem přes­ně. Druhá doho­da zní „Neberte si nic osob­ně“. Třetí doho­da je „Nevytvářejte si žád­né domněn­ky“. A posled­ní čtvr­tá doho­da zní „Vždy dělej­te vše, jak nej­lé­pe dove­de­te“.

Dohoda prv­ní: „Nehřešte slo­vem“

První doho­da kla­de důraz na to, že slo­vo jako tako­vé má vel­mi vel­kou moc, a pro­to bychom jej měli vždy pou­ží­vat zod­po­věd­ně, abychom jím vědo­mě či nevě­do­mě něko­mu neu­blí­ži­li. Jde pros­tě o to pou­ží­vat slo­va správ­ným způ­so­bem.

Nejlépe je vyvar­to­vat se toho, abys­te pokud mož­no niko­mu slo­vy neu­blí­ži­li, zby­teč­ně jej „neza­klí­na­li“ slo­vem, a vyva­ro­va­li se všech výro­ků, kte­ré dále vedou k vytvá­ře­ní kom­plexů a vnitř­ních pro­blé­mů. Toho lze docí­lit pou­ze, pokud bude­te chá­pat a domýš­let, co slo­vo dělá, a jakým způ­so­bem půso­bí pak na jiné a doslo­va je ovliv­ňu­je

Jestliže pocho­pí­te, jak tato prv­ní doho­da fun­gu­je, a jakou tak zís­ká­vá­te moc nad ostat­ní­mi lid­mi a oko­lím, může­te změ­nit záro­veň i způ­sob, jak zachá­zí­te sami se sebou a poz­dě­ji i s ostat­ní­mi lid­mi, pře­váž­ně z řad svých nej­bliž­ších.

Pokud si sami pro sebe řek­ne­te, že jste báječ­ní, jak jste vel­cí a jak moc se máte rádi, bude to i tak sku­teč­ně fun­go­vat. Díky tomu bude­te sami sebou a pře­sta­ne­te mít potře­bu lid­mi mani­pu­lo­vat a sami bude­te vůči jaké­ko­liv vněj­ší mani­pu­la­ci imun­ní.

Zajímavé výro­ky z prv­ní doho­dy:

„Naše pozi­tiv­ní slo­vo je bílou magií, zne­u­ži­tí se stá­vá čer­nou magií.“

„Lidská mysl je jako úrod­ná půda, do kte­ré jsou neu­stá­le zasí­vá­na seme­na - názo­ry, ide­je a pojmy. zasej­te semín­ko - myš­len­ku - a to ros­te. Slovo je jako semín­ko a lid­ská mysl je tak plod­ná!

„Slovo je jako kouz­lo - lidé ho pou­ží­va­jí jako čer­ní mágo­vé a bez­myš­len­ko­vi­tě se navzá­jem zaklí­na­jí.“

„Když vidí­me děsi­vou moc slo­va, musí­me si uvě­do­mit, jaká síla vychá­zí z našich úst.“

„Nehřešit slo­vem zna­me­ná nepo­u­ží­vat slo­vo pro­ti sobě.“

Dohoda dru­há: „Neberte si nic osob­ně“

Dohoda dru­há nabá­dá, že bychom si měli uvě­do­mit, že nikdy nikdo nic neu­dě­lá kvů­li nám, a když něco říka­jí nebo děla­jí, je to pro­je­vem pře­váž­ně jejich vlast­ní situ­a­ce, snů a přá­ní. Ostatně nemá­me zod­po­věd­nost za činy dru­hých, pou­ze a  jen za ty činy své.

Staňte se imun­ní vůči názo­rům a činům dru­hých, jen tak se nesta­ne­te obě­tí oby­čej­né­ho utr­pe­ní. Nečekejte, že vám lidé budou vždy říkat jen a jen prav­du, neboť i oni sami sobě lžou, tak proč by nelha­li i vám? Lžeme ze stra­chu! Jen si to uznej­me!

Touto doho­dou se nau­čí­te dostát vnitř­ní­ho kli­du, a záro­veň i vybu­do­vá­ní nepro­dyš­nos­ti vůči mani­pu­la­ci a zby­teč­ným kon­flik­tům.

„A věř­te, že díky dru­hé doho­dě může­te požá­dat o coko­liv, co bude­te potře­bo­vat.“

„Můžete říkat „ANO“ či „NE“ na coko­liv, co si vybe­re­te, bez viny nebo sebe­od­su­zo­vá­ní.“

„Můžete si dovo­lit řídit se vždy svým vlast­ním srd­cem. Pak se může­te ocit­nout tře­ba upro­střed pek­la, a při­tom zakou­šet vnitř­ní klid a štěs­tí, a nikdo a nic se vás už nedo­tkne.“

Třetí doho­da: „Nevytvářejte si žád­né domněn­ky“

Třetí doho­dou jste na dob­ré ces­tě změ­nit svůj život k lep­ší­mu. Naleznete-li odva­hu klást otáz­ky a vyjá­d­řit, co doo­prav­dy chce­te, bude­te dale­ko svo­bod­něj­ší a spo­ko­je­něj­ší.

Stačí jen mlu­vit sro­zu­mi­tel­ně a jas­ně. Jen tak se vyhne­te jaké­mu­ko­liv nedo­ro­zu­mě­ní, roz­hoř­če­ní a zkla­má­ní. A pokud něče­mu nero­zu­mí­me, není nic jed­no­duš­ší­ho, než se zno­vu zeptat. Ostatně je vždyc­ky lep­ší klást otáz­ky, než si jen vytvá­řet jakési domněn­ky o tom, co jiní říka­jí nebo děla­jí, pro­to­že si to pak vzta­hu­je­me na sebe sama, a pak je ve finá­le i obvi­ňu­je­me z vlast­ních nega­tiv­ních dojmů.

Více na Kritiky.cz
EMILY WATSONOVÁ Během několika posledních desetiletí se EMILY WATSONOVÁ (Rosa Hubermannová) stala jednou nejuz...
Vyhlášení soutěže o knihu Grey Vyhlašujeme vítěze únorové soutěže....
X-Men: Apokalypsa - ÚTOK Opět poháněn vztekem a pomstou, Magneto podlehne Apokalypsově nabídce, aby se stal jedním z je...
Vymítač ďábla - nejslavnější horor z 70. let. Klasika. Co jinak říci, každý fanoušek hororových snímku musí tento film velice dobře znát...
MARTIN MYŠIČKA (kouzelník, táta hlavního hrdiny Alberta) Jak jste se k roli tatínka hlavního hrdiny dostal? A jak jste natáčení filmu prožíval? V l...

Zajímavé výro­ky z tře­tí doho­dy:

„Máme strach být mezi jiný­mi lid­mi sami sebou a radě­ji se sami zavrh­ne­me ješ­tě dří­ve, než mají pří­le­ži­tost to udě­lat jiní.“

„Vidíme a sly­ší­me jen to, co vidět a sly­šet chce­me, nevní­má­me věci tak, jak ve sku­teč­nos­ti jsou.“

„Vytváření domně­nek ve vzta­zích vede ke spous­tě bojů, potí­ží a nedo­ro­zu­mě­ní mezi lid­mi, kte­ré milu­je­me.“

„Očekáváme, že budou dělat to, co chce­me, pro­to­že nás dob­ře zna­jí. A když se tak nedě­je, cítí­me se zra­ně­ni.“

„Máme spous­tu otá­zek, kte­ré si žáda­jí odpo­vě­di.“

Prostřednictvím tře­tí doho­dy bychom se měli sna­žit pocho­pit a uvě­do­mit si svo­je vlast­ní náv­ky. Dělat stá­le zno­vu a zno­vu to samé, neboť to posi­lu­je naši vůli, pomá­há nám to růst a sta­vět pev­né zákla­dy, na kte­rých může být posta­ven náš nový návyk.

Čtvrtá doho­da: „Dělejte vše tak, jak nej­lé­pe dove­de­te“

Ve čtvr­té doho­dě dělej­te vždyc­ky všech­no tak, jak sami nej­lé­pe dove­de­te, „ne více, ne méně než tak, jak to jde“. Poslední doho­da si kla­de vel­ký důraz na to, neza­bý­vat se minu­los­tí, ale žít v pří­tom­ném oka­mži­ku, prá­vě teď a tady, pro­to­že jen tak zlo­mí­te vel­ké kouz­lo a pro­ži­je­te inten­ziv­ní život. A neza­po­meň­te na to, že to, co nás uči­ní oprav­du šťast­ný­mi, jsou jen a pou­ze naše činy.

Zajímavé výro­ky z čtvr­té doho­dy:

„Nejsi tu pro­to, abys obě­to­val svou radost nebo život. Jsi zde pro­to, abys žil, abys byl šťast­ný a milo­val.“

„Když už nám život vez­me coko­liv, nechej­me to být. Nepotřebujete nic vědět nebo si něco doka­zo­vat. Stačí být, ris­ko­vat a těšit se ze živo­ta, to je vše, na čem sku­teč­ně zále­ží.“

„Naše návy­ky jsou pří­liš zako­ře­ně­né v naší mys­li. Proto vždy řek­ně­te NE, když se vám chce říci NE, a ANO, když se vám chce říci ANO. Máte prá­vo být sami sebou, ale sami sebou může­te být jen teh­dy, když dělá­te vše tak, jak nej­lé­pe dove­de­te.“

„Máme-li vyjá­d­řit, co jsme, musí­me jed­nat. Jednat zna­me­ná být naži­vu. Můžeme mít hla­vu plnou nápa­dů, ale bez akce nejsou k niče­mu.“

Audioknihu „Čtyři doho­dy“ jsem si zvo­li­la, neboť mě toto téma vel­mi zají­má a člo­věk by si urči­tě měl najít na sebe čas a zku­sit na sobě více pra­co­vat. Je to audi­ok­ni­ha, kte­rou poslou­chá­te s úsmě­vem na tvá­ři, a záro­veň se zamýš­lí­te nad svým vlast­ním živo­tem, kte­rý poté bude­te vidět v mno­hem živěj­ších bar­vách. Naleznete tu spous­tu zají­ma­vých myš­le­nek, názo­rů, jež vás doslo­va nená­sil­nou for­mou donu­tí k zamyš­le­ní, a kdo ví, tře­ba se jimi bude­te i řídit.

Více na Kritiky.cz
Ordinace v růžové zahradě 2 Ordinace v růžové zahradě 2 se letos na podzim otvírá už po patnácté. V popředí řešení...
Rambo: Do pekla a zpět - Trocha tý krve a dvě stovky mrtvých Asiatů... Když jsem nedávno vtipkoval: „Ikona žánru nežertuje, a kdo jí nevěří, tomu Sly vydlábne ...
Frčíme (Onward) – Recenze – 70% Animovaný film Frčíme od studia Pixar se odehrává ve fantaskním světě obývaném pohádkový...
22 July Netflix tenhle podzim rozhodně plánuje konkurovat tradičním filmovým distributorům v kinech. N...
Kdo si v karanténě hraje, nezlobí... Asi jen těžko lze dnes uniknout všeobecným doporučením o tom, že člověk by měl zůst...

A díky skvě­lé­mu vypra­vě­či Jaroslavu Duškovi, kte­rý audi­ok­ni­ze pro­půj­ču­je jedi­neč­nost díky své­mu cha­risma­tic­ké­mu a pod­ma­ni­vé­mu hla­su, se snad­no nechá­te uná­šet na vlnách nahráv­ky, a tři hodi­ny vám ute­čou jako nic.

Audioknihu lze zařa­dit nejen do duchov­ní téma­ti­ky, ale pře­váž­ně do kate­go­rie osob­ní­ho roz­vo­je, neboť po jejím poslech­nu­tí se váš život, pokud při­jme­te tyto čty­ři doho­dy, od zákla­du změ­ní, a bude se cítit mno­hem spo­ko­je­něj­ší a šťast­něj­ší.

Zdroj: Audiokniha Čtyři doho­dy od Dona Miguela Ruize, kte­rou namlu­vil Jaroslav Dušek


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Čtyři dohody od Dona Miguela Ruize16. srpna 2019 Čtyři dohody od Dona Miguela Ruize Čtyři dohody je velmi praktický rádce, čerpající z dávné moudrosti starých Toltéků, díky čemuž vás má dovézt k osobní svobodě a k pochopení pravé podstaty štěstí a životní spokojenosti. A […]
  • Značka: Hledá se manžel...13. ledna 2020 Značka: Hledá se manžel... V době, kdy jsem si podala SMS inzerát, jsem byla ještě dosti mladičká na to, abych hledala muže na celý život. Všechno jsem spíše brala jako nevinnou hru, při které člověk může poznat […]
  • Dávejte, co chcete mít ...4. dubna 2020 Dávejte, co chcete mít ... "Dáváte jen málo, když dáváte ze svého majetku. teprve, když dáváte ze sebe, opravdu dáváte. (Kahlil Gibran) Když mluvím o dávání, nemluvím jen o dávátí toho, co jste ochotni dát, protože […]
  • Dobří přátelé14. ledna 2020 Dobří přátelé Přátelství zdokonaluje štěstí a odstraňuje neštěstí zdvojením naší radosti a rozdělením našeho smutku. (Cicero) Co je přítel? Podle mého názoru je to někdo, kdo zná vaše chyby, a přesto […]
  • Vysvětlujte jednoduše....24. února 2020 Vysvětlujte jednoduše.... Když je krása nepřikrášlena, je nejpřitažlivější. (Athenaeus) "Vysvětlujte jednoduše" je moudré heslo. Jednoduchost umožňuje, aby každý viděl vše jasně, a proto osvěcuje všechny, kdo jsou […]
  • Čím je pro vás hra?25. března 2020 Čím je pro vás hra? To, co děláte, je jen práce, jestliže existuje nějaké jiné místo, kde byste byli raději. (George Hallas) Co jste rádi dělali jako děti? Najděte způsob, jak přivést tuto radost zpátky do […]
  • Zaručené štěstí11. února 2020 Zaručené štěstí Dávání je zázrak, který může proměnit i to nejtvrdší srdce. (Kent Nerburn) Co podle vás může zaručit štěstí? Báseň, kterou jsem nazval "Jak být šťastný" prozrazuje jednoduchou odpověď. […]
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […]
  • Citové zdi28. ledna 2020 Citové zdi Unavím se občas z tlučení hlavou do zdí, které lidi a já stavíme mezi lidmi a mnou.... (Anonym) Naše spoje a vztahy nás udržují naživu tím, že dávají našemu životu smysl. Proč tedy stavíme […]
  • Nepostradatelný kamarád15. března 2020 Nepostradatelný kamarád Držím v ruce mobil a najednou mě napadne, kolikrát za den, ho asi tak vezmu do ruky. Už jen třeba proto, abych se podívala, kolik je hodin. Myslím, že mnohokrát! Vzpomínám si, když jsem si […]