Kritiky.cz > Knihovnička > Čtyři dohody: Mít je v kapse a nemít starosti

Čtyři dohody: Mít je v kapse a nemít starosti

IMG 20210812 145729
IMG 20210812 145729
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Řekla bych, že Čtyři doho­dy jsou obec­ně očist­né. Ne vždy jsou v pra­xi pou­ži­tel­né, to roz­hod­ně zdvi­hám prst, pro­to­že pro­plou­vat živo­tem napros­to medi­ta­tiv­ně a mít všech­no na salá­mu, to sku­teč­ně nejde, pokud nemá­te napros­to spe­ci­fic­kou pova­hu. A to já nemám. Přesto mne Čtyři doho­dy dopro­vá­zí a čas od času mám na ně vylo­že­ně chuť. Ať na kníž­ku, audi­ok­ni­hu, nebo na kar­tič­ky, kte­ré mají tu výho­du, že si náhod­ně vytáh­nu přes­ně to, co potře­bu­ji. A moje pozor­nost není zahl­ce­na pří­liš­ným kli­dem – jak para­dox­ně to zní! – ale je zamí­ře­na jen na tu jed­nu kar­tu. Případně dvě, pod­le situ­a­ce. Ale v tu chví­li je dob­ré si uvě­do­mit, že „by bylo dob­ré hodit se do kli­du“… a prá­vě to Čtyři doho­dy umí.

IMG 20210812 145729

A kar­tič­ky jsou to vhod­né i pro nej­růz­něj­ší hra­ní:

  • Rozdat si je po bytě a pak sem tam pře­kva­pe­ně hle­dět, cože nám říka­jí… vět­ši­nou v pra­vý časy.
  • Dát si jed­nu večer posle­pu pod pol­štář a ráno si ji pře­číst.
  • Dát si jed­nu ráno pod pol­štář a večer si ji pře­číst.

Zrovna tyto hry mám doce­la ráda, při­ne­sou do všed­ní­ho dne leh­kost, kte­rá je někdy vel­mi potře­ba. A nad­hled, kte­rý nás uklid­ní a odpo­jí myš­len­ky od cha­o­su a na chví­li nám dá vědět, že v živo­tě jsou důle­ži­té jiné věci než ty, kte­ré řeší­me. Byť to v tu chví­li vypa­dá jinak a byť se k těm­to věcem za dal­ších pár minut pros­tě musí­me vrá­tit.

To úlev­né malé spo­či­nu­tí vám mohou pro­ká­zat jaké­ko­liv vyklá­da­cí kar­ty, ale Čtyři doho­dy jsou pros­tě Čtyři doho­dy.

„Pravá lás­ka při­jí­má dru­hé lidi tako­vé, jací jsou, aniž by se je  sna­ži­la měnit. Jestliže se dru­hou oso­bu pokou­ší­te změ­nit, zna­me­ná to, že se vám ve sku­teč­nos­ti neza­mlou­vá. Je snaz­ší najít si tako­vé­ho člo­vě­ka, kte­rý už odpo­ví­dá vašim před­sta­vám, než­li se pokou­šet něko­ho změ­nit.“

„Jste naži­vu – tak vez­mě­te život do svých rukou a raduj­te se z něj. Narodili jste se s prá­vem na štěs­tí, na lás­ku, na to svou lás­ku sdí­let. Sebrat odva­hu a rado­vat se ze živo­ta, zkrát­ka být – to je to jedi­né, na čem zále­ží.“

„Všechen smu­tek a dra­ma, kte­ré jste dopo­sud pro­ži­li, pra­me­ni­ly z vašich domně­nek a z vaší vzta­ho­vač­nos­ti. Na těch­to prin­ci­pech je zalo­žen celý svět, ve kte­rém jed­ni ovlá­da­jí dru­hé. Zamyslete se nad tím.“

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, www.synergiepublishing.com, 2021

Foto: Renata Petříčková


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,41796 s | počet dotazů: 264 | paměť: 61643 KB. | 26.09.2023 - 20:11:43