Kritiky.cz > Články > ČTVRTEK 31. 5.

ČTVRTEK 31. 5.

film festival zlin 2012

Program

Didi the Dragon, pro­gram s výu­kou ang­lič­ti­ny pro před­ško­lá­ky

9.00, Otrokovická bese­da, Otrokovice

 

Čítárna U čer­ta aneb Festivaloví hos­té čtou dětem

9.00 a11.00, Krajská knihov­na Františka Bartoše, tř. T. Bati, Zlín

Dítě v kri­zi – semi­nář, 14. roč­ník mezi­ná­rod­ní kon­fe­ren­ce, letos na téma Výzvy a rizi­ka ….

9.00, Interhotel Moskva – Kongresový sál, Zlín (NUTNO SE AKREDITOVAT – viz www.zlinfest.cz)

 

Staň se věd­cem, vědec­ký workshop pod pat­ro­na­cí Univerzity Tomáše Bati

9.00, Univerzitní cen­t­rum – atri­um, nám. TGM, Zlín

Dětský Komiksfest!, výtvar­ný workshop

9.30 – 11:30, Univerzitní cen­t­rum – pří­ze­mí, nám. TGM, Zlín  (vyma­zán z celo­den­ních akci!!!!)

 

Děti a media, pre­zen­ta­ce nové­ho ser­ve­ru zabý­va­jí­cí­ho se obou­stran­ným dětí a médií

10.00, Kongresové cen­t­rum Zlín – malý sál, nám. TGM, Zlín

 

S Elfíkem do Galaxie, zábav­né odpo­led­ne s Českými dra­ha­mi

15.00, rodin­ný zábav­ní park Galaxie, Zlín – Vršava

Pásmo izra­el­ských stu­dent­ských fil­mů

16.00, Kavárna Blok 12, býva­lý Baťův továr­ní are­ál, Zlín

 

Scrapbooking workshop, vytvá­ře­ní netra­dič­ních foto­alb

Od 16.00, Kongresové cen­t­rum Zlín – ocho­zy, nám. TGM, Zlín

 

Zliennale – Filmové žně 1940 a 1941, ver­ni­sáž výsta­vy o his­to­ric­ky prv­ním čes­ké fil­mo­vém fes­ti­va­lu

17.00, Zámek Napajedla

 

Michal Hrůza & KAPELA HRŮZY, kon­cert čes­ké­ho hitma­ke­ra (v rám­ci Dne s MF DNES)

18.00, nám. Míru ve Zlíně

 

Filmový blok, nefor­mál­ní setká­ní stu­den­tů a mla­dých lidí s fes­ti­va­lo­vý­mi osob­nost­mi

18.00, kavár­na Blok 12, býva­lý Baťův továr­ní are­ál, Zlín

Smích je bra­nou do srd­ce člo­vě­ka, talkshow Jiřiny Bohdalové a Josefa Náhlovského

19.00, Academia cen­t­rum UTB – aula, Mostní ul., Zlín (VSTUPENKY – viz www.zlinfest.cz)

 

Urban Jazz Music, ven­kov­ní hudeb­ní pro­duk­ce

20.00, kavár­na Blok 12, býva­lý Baťův továr­ní are­ál, Zlín

 

Charlie Straight, kon­cert České tele­vi­ze

20.00, Masters of Rock Café, Čepkov, Zlín

Čekání na tmu, kon­cert pod širým nebem před večer­ní pro­jek­cí let­ní­ho kina

MLADÉ PLÍCE

20.00, trav­na­tý svah pod Domem umění,nám. TGM, Zlín

Duhová par­ty – vyhlá­še­ní cen Duhové kulič­ky, zábav­ný pro­gram zejmé­na pro mla­dé. Vystoupí VLADIMÍR CIRKUS, more­du­jí Tobi a Vladimír (zná­te z pořa­du Sabotáž (ČT) nebo Rebélie (Evropa 2)

21.00, Star Club Flip, Dům kul­tu­ry, Gahurova ul. Zlín

LETNÍ KINO, open air pro­jek­ce

The Commintments, Irsko, Velká Británie, U.S.A., 1991, 118 min.

22.00, trav­na­tý svah pod Domem umění,nám. TGM, Zlín

 

Afterparty on the Blok, kaž­do­den­ní setká­ní mla­dých návštěv­ní­ků fes­ti­va­lu

23.00, kavár­na Blok 12, býva­lý Baťův továr­ní are­ál, Zlín

 

C e l o d e n n í    a k c e

Den s MF DNES, atrak­ce pro děti, nafu­ko­va­cí lid­ský fot­bá­lek, auto­gra­mi­á­da zlín­ských hoke­jis­tů

14.00 – 18.00, náměs­tí Míru, Zlín

Plackafacka, výtvar­ný workshop s legen­dár­ní­mi plac­ka­mi

10.00 – 18:00, nám. Míru, Zlín

Maminko, vidím dob­ře? Preventivní vyšet­ře­ní zra­ku dětí

10.00 – 17.00, Magistrát měs­ta Zlína, Záramí 4421, kon­fe­renč­ní míst­nost č. 130, Zlín

Umění a recyk­la­ce, výtvar­ný workshop

9.00 – 17.00, Univerzitní cen­t­rum – atri­um, nám. TGM, Zlín

Duhová kulič­ka, fes­ti­val fil­mo­vé­ho mar­ke­tingu – worksho­py

10.00 – 17.00, Univerzitní cen­t­rum - bliž­ší infor­ma­ce www.duhovakulicka.cz

Internet. kavár­na – čítár­na – her­na, inter­net zdar­ma, čítár­na dení­ku DNES a her­na Xbox 360 Kinect

Univerzitní cen­t­rum - pří­ze­mí, nám. TGM, Zlín

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,03900 s | počet dotazů: 203 | paměť: 52689 KB. | 17.05.2021 - 06:16:37
X