Kritiky.cz > Filmové recenze > Čtvrtečník - 5. února 2004

Čtvrtečník - 5. února 2004

200402040822 21 grams

V prv­ním úno­ro­vém týd­nu může­te pre­mi­é­ro­vě shléd­nout polo­a­ni­mo­va­ný a polo­hra­ný Loonney Tunes: Zpět v akci, dra­ma 21 gra­mů, Porotu a pří­běh o repor­té­r­ce jmé­nem Veronica Guerin.

21 Gramů

21 GRAMŮ je nový film od reži­sé­ra Alejandra Gonzáleze Iñárritu, nomi­no­va­né­ho na cenu aka­de­mie za film Amores perros - Láska je kur­va. Je to pří­běh nadě­je a lid­ství, nezlom­nos­ti i pře­ži­tí. V oka­mži­ku smr­ti, a nezá­le­ží na tom, zda se jí bojí­te či niko­liv, se hmot­nost vaše­ho těla sní­ží o 21 gra­mů. Je to lid­ská duše, co těch­to 21 gra­mů tvo­ří? Jsou ti, kte­ří nás pře­ži­jí, o tuto hmot­nost těž­ší?

Hlavní role ve fil­mu 21 gra­mů ztvár­ňu­jí Sean Penn (tři nomi­na­ce na Oscara) a drži­te­lé cen Benicio del Toro a Naomi Wattsová. Všem her­cům byly udě­le­ny ceny při pre­mi­é­ře fil­mu na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Benátkách 2003, kde Sean Penn zís­kal oce­ně­ní za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon a Benicio del Toro a Naomi Wattsová (Mulholland Drive) si odnes­li ceny pub­li­ka za nej­lep­ší muž­ský, resp. žen­ský herec­ký výkon. Univerzitní pro­fe­sor Paul Rivers (Sean Penn) a jeho man­žel­ka Mary (Charlotte Gainsbourgová) nachá­ze­jí svůj vztah na nejis­té hra­ni­ci mezi živo­tem a smr­tí. On je smr­tel­ně nemoc­ný a čeká na transplan­ta­ci srd­ce, zatím­co ona se sna­ží díky umě­lé­mu oplod­ně­ní počít jeho vlast­ní dítě.

Cristina Pecková (Naomi Wattsová), kte­rá od doby své­ho neklid­né­ho mlá­dí již dozrá­la, je milo­va­nou star­ší sestrou Claudie (Clea DuVallová), hod­nou man­žel­kou Michaela (Danny Huston) a milu­jí­cí mat­kou dvou malých dcer. Její rodi­na vyza­řu­je nadě­ji a radost. Na mno­hem niž­ší spo­le­čen­ské i eko­no­mic­ké úrov­ni se nachá­zí býva­lý tresta­nec Jack Jordan (Benicio del Toro) a jeho žena Marianne (Melissa Leová), kte­rá nemů­že zajis­tit důstoj­né záze­mí svým dvě­ma dětem, zatím­co Jack řeší pro­blémy s obrá­ce­ním se k víře.

Tragická neho­da způ­so­bí, že se tito lidé z odliš­ných pro­stře­dí, ocit­nou v jedi­ném spo­leč­ném svě­tě. V důsled­ku toho Paul sta­ne tvá­ří v tvář své vlast­ní smr­tel­nos­ti, Cristine se stře­tá­vá s udá­lost­mi, kte­ré mohou ovliv­nit její pří­tom­ný a snad i budou­cí život a Jackova víra pod­stu­pu­je závaž­nou zkouš­ku. Pokud se komu­ko­liv z nich poda­ří zís­kat si zpět ztra­ce­nou dušev­ní rov­no­váhu, může to ostat­ní stát mno­ho. Vůle žít a instinkt nutí­cí hle­dat pod­po­ru v těž­ké situ­a­ci u jiných, zůstá­vá v jejich exis­ten­ci všu­dypří­tom­ný.

Looney Tunes: Zpět v akci

Naposledy jsme je moh­li vidět jak asis­tu­jí slav­né­mu Michaelovi Jordanovi. A jsou zde zno­vu. Králík Bugs a Kačer Duffy jako sku­teč­ní ani­má­ci, kte­ří pra­cu­jí pro stu­dio Warner Bros. A jsou vel­ké hvězdy. Bugs, samo­zřej­me vět­ší a slav­něj­ší. Proto sa Duffy Duck, kte­rý už má po krk pozor­nos­ti, kte­rou všich­ni věnu­jí jenom Bugs Bunnymu, roz­hod­ne říct Hollywoodu sbo­hem. Spojí se s Bobby Delmontem (B. Fraser) a pod­nik­ne s ním ces­tu kolem svě­ta. Cíl jejich mise? Najít báj­ný mod­rý dia­mant, kte­rý pat­ří Bobbyho otci (T. Dalton) a neztra­tit při tom náskok před Bugsem, kte­rý je jim stá­le těs­ně v patách. Kdo z nich bude prv­ní?

Porota

Neworleanská vdo­va si najme práv­ní­ka, chyt­ré­ho a čest­né­ho Wendella Rohra (Dustin Hoffman), aby zaža­lo­val zbro­jař­skou fir­mu, kte­ré dává vinu za smrt své­ho man­že­la. Terčem obža­lo­by je morál­ka tvr­dé­ho byz­ny­su. Kdokoliv si může bez potí­ží poří­dit zbraň a pou­žít ji. Soudní pro­ces při­vá­dí na scé­nu, kte­rá se stá­vá sku­teč­ným bitev­ním polem, něko­lik klí­čo­vých osob. Je to práv­ník Wendell Rohr (Dustin Hoffman), kon­zul­tant zbro­jař­ské fir­my Rankin Fitch (Hackman) a porot­ce Nick Easter (Cusack) se svou pří­tel­ky­ní Marlee (Weisz). Všichni tito lidé mají jedi­ný plán: zís­kat poro­tu a zma­ni­pu­lo­vat ji pro své cíle. Každý má jiný způ­sob, kaž­dý má jiný cíl. Ve hře je spra­ve­dl­nost a vel­ké pení­ze...

Napínavého thrille­ru ze soud­ní­ho pro­stře­dí s názvem Porota, kte­rý vzni­kl na pod­kla­dě best­selle­ru Johna Grishama (např. Firma, Případ Pelikán), se režij­ně ujal Gary Fleder. Zaujala ho neob­vyk­lá mož­nost námě­tu. Myšlenka mani­pu­la­ce, ovlá­dá­ní poro­ty a poje­tí drs­né­ho pří­bě­hu. Jde totiž o lou­pež­ný film v soud­ní síni, jde o krá­dež poro­ty.

Veronica Guerin

V polo­vi­ně 90. let minu­lé­ho sto­le­tí nepři­po­mí­nal Dublin oby­čej­né měs­to, ale spí­še váleč­nou zónu, ve kte­ré svá­dě­lo něko­lik moc­ných dro­go­vých kar­te­lů krva­vé boje o nad­vlá­du nad trhem s nar­ko­ti­ky. Jejich nej­vět­ším a nej­ne­bez­peč­něj­ším nepří­te­lem však neby­la poli­cie, ale odváž­ná novi­nář­ka Veronica Guerin (CATE BLANCHETT), kte­rá na strán­kách novin detail­ně odha­lo­va­la poza­dí ... zob­ra­zit celý text
V polo­vi­ně 90. let minu­lé­ho sto­le­tí nepři­po­mí­nal Dublin oby­čej­né měs­to, ale spí­še váleč­nou zónu, ve kte­ré svá­dě­lo něko­lik moc­ných dro­go­vých kar­te­lů krva­vé boje o nad­vlá­du nad trhem s nar­ko­ti­ky. Jejich nej­vět­ším a nej­ne­bez­peč­něj­ším nepří­te­lem však neby­la poli­cie, ale odváž­ná novi­nář­ka Veronica Guerin (CATE BLANCHETT), kte­rá na strán­kách novin detail­ně odha­lo­va­la poza­dí dro­go­vých prak­tik. Díky své­mu nezměr­né­mu úsi­lí o roz­kry­tí zlo­či­nec­ké sítě se pro oby­va­te­le Irska sta­la národ­ní hrdin­kou. Tento sil­ný a emo­ci­o­nál­ní sní­mek, kte­rý je zalo­žen na sku­teč­né udá­los­ti, nabí­zí jedi­neč­ný pohled do poza­dí jed­no­ho z důle­ži­tých aspek­tů irské­ho kon­flik­tu a záro­veň je por­trétem žur­na­list­ky, kte­rá hle­dá­ní prav­dy obě­to­va­la vše.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • 21 Grams5. listopadu 2004 21 Grams „Co všechno se mi stát, aby se dva lidé mohli potkat!“Tak by mohl znít podtitulek nového filmu Alejandra Gonzáleze Iňarrita, jenž je nejen u nás známý mezi filmovými fanoušky snímkem […]
  • BENICIO DEL TORO11. listopadu 2015 BENICIO DEL TORO BENICIO DEL TORO  získal za svou kariéru řadu poct. Za roli ve filmu Stevena Soderbergha Traffic - nadvláda gangů získal Oscara za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli a výkon ve […]
  • Tvář vody - 70 %13. února 2018 Tvář vody - 70 % Pohádkové příběhy mají svůj půvab a přitažlivost bez ohledu na věk.  A právě takový je film „Tvář vody“, kde zamilovaná dvojice musí prokázat nejen vzájemné porozumění a sílu svého vztahu, […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […]
  • Pravidla vášně10. června 2005 Pravidla vášně Na první pohled se může zdát, že půjde jen o další běžnou komedii pro náctileté. Opak je však pravdou. Pravidla vášně mají něco do sebe a navíc jde o dosti specifický film, nikoliv tedy o […]
  • Tlumočnice1. června 2005 Tlumočnice Silvia Broom (Nicole Kidman coby tlumočnice v OSN) měla jednu výhodu (nebo nevýhodu?): jako dítě žila v Africe, v jednom malém kmeni. Jen díky tomu mohla rozumět náhodně zaslechnutému […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]