Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Čtvrtečník - 15. dubna 2004

Čtvrtečník - 15. dubna 2004

Do kin ten­to týden vstu­pu­jí fil­my Petr Pan, Šílený ran­de, Choking hazard, Ztracen v La Mancha a Zloděj živo­tů.

Petr Pan

Ve starém domě upro­střed Londýna vyprá­ví malá Wendy Darling kaž­dou noc svým bra­t­rům kou­zel­né pohád­ky o šer­míř­ských sou­bo­jích, úžas­ných dob­ro­druž­stvích a hrů­zostraš­ném kapi­tá­no­vi Hookovi. Děti se ale samy sta­nou hrdi­ny ješ­tě dale­ko vět­ší­ho dob­ro­druž­ství, když do jejich poko­je jed­né noci vlét­ne Petr Pan a zave­de je skr­ze roz­zá­ře­nou noč­ní oblo­hu až do kou­zel­né Země Nezemě. Wendy a její brat­ři si začí­na­jí spo­lu s Petrem Panem a Ztracenými chlap­ci uží­vat nový život, ve kte­rém nepla­tí žád­ná pra­vi­dla dospě­lých. Během dob­ro­druž­ných stře­tů s nebez­peč­ný­mi pirá­ty, zákeř­ný­mi moř­ský­mi pan­na­mi, obrov­ským kro­ko­dý­lem a hrůz­ným kapi­tá­nem Hookem pozná­va­jí, co v nich ve sku­teč­nos­ti je. Konflikt Petra Pana a kapi­tá­na Hooka se mezi­tím blí­ží k roz­ho­du­jí­cí­mu sou­bo­ji.

Šílený ran­de

Ted pra­cu­je ve vyda­va­tel­ství, ale není spo­ko­je­ný se svou pozi­cí a chce postou­pit. Proto mu při­jde vhod pozvá­ní na par­ty, kte­rá se koná v domě jeho šéfa. A není vše - líbí se mu navíc šéfo­va dce­ra Lisa, tak­že chce tuto pří­le­ži­tost dvoj­ná­sob­ně vyu­žít. Vubec ale netu­ší, že jeho plá­ny mohou zma­řit ostat­ní hos­té sou­kro­mé­ho večír­ku. Další pře­kva­pe­ní ho čeká, když se sezná­mí s čer­nou ovcí rodi­ny - Lisiným bra­t­rem Redem, kte­ré­ho nahá­ní míst­ní dro­go­vý dea­ler. Vzniká z toho pěk­ný cha­os a má co dělat, aby dal všech­no do pořád­ku.

Choking hazard

S ter­mí­nem Choking Hazard při­šel hrač­kář­ský prů­my­sl. Označují se tak malé sou­část­ky výrob­ku, kte­ré by dítě­ti moh­ly zasko­čit v hrdle. Něco podob­né­ho se sta­ne i hlav­ním hrdi­nům horo­ro­vé kome­die stej­né­ho názvu. Poklidně se sešli v mote­lu Halali na kur­zu sle­pé­ho filo­zo­fa dok­to­ra Reiniše, kte­rý jim měl pomo­ci nelézt smy­sl živo­ta, ale mís­to toho o svůj život muse­jí bojo­vat. Z lesa se vyno­ří zom­bie mys­liv­ci a loví sla­bé kusy. Což naši účast­ní­ci smys­lo­ži­vot­ní­ho kur­su roz­hod­ně jsou. Je to přes­ně tak, jak tvr­dí výrob­ci hra­ček: I ty nejmen­ší věci mohou člo­vě­ku zasko­čit. V hlav­ních rolích prv­ní čes­ké zom­bie kome­die, kte­rou mají na svě­do­mí tvůr­ci kul­tov­ní­ho krát­ké­ho fil­mu „Byl jsem mla­dist­vým inte­lek­tu­á­lem“, se obje­ví Jaroslav Dušek a Jan Dolanský (Perníková věž).

Ztracen v La Mancha

Zhruba deva­de­sá­ti­mi­nu­to­vý doku­ment o začát­ku natá­če­ní fil­mu Muž, kte­rý zabil Dona Quijota. O fil­mu, kte­rý se sho­dou něko­li­ka nešťast­ných náhod nikdy nena­to­čil. Režisérem zamýš­le­né­ho pro­jek­tu je Terry Gilliam, člen mon­ty­py­tho­nov­ské par­tič­ky.

Zloděj živo­tů

V Montrealu řádí nepo­la­pi­tel­ný maso­vý vrah, jehož základ­ní fin­tou je, že doká­že lsti­vě pře­jí­mat identi­tu svých obě­tí. Místní pol­do­vé nevě­dí kudy a jak dál, a tak musí do akce nastou­pit agent­ka FBI Angelina Jolieová, spe­ci­a­list­ka na sesta­vo­vá­ní psy­cho­lo­gic­kých por­trétů zlo­čin­ců. Tvář vraž­dí­cí­ho cha­me­le­o­na začí­ná vystu­po­vat z přítmí.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,81013 s | počet dotazů: 219 | paměť: 46795 KB. | 07.03.2021 - 16:17:12