Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Čtvrtečník - 12. února

Čtvrtečník - 12. února

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Samé fil­my o dob­rém kama­rád­ství a bra­tr­ství si dis­tri­bu­to­ři scho­va­li snad jako dáre­ček v Valentýnu. Alespoň na prv­ní pohled. Premiér je ten­to cel­kem šest a v jejich názvech se to hemží slo­vy jako bra­tr, kámoš a smrt, co žád­né přá­tel­ství neroz­dě­lí.

Rekonstrukce (Dánsko)

O dán­ském fil­mu Rekonstrukce jsme mno­ho infor­ma­cí zatím nezís­ka­li. Jisté je jen to, že se bude řešit nevě­ra. Setkáme se zde se dvě­ma páry. A jed­no­ho dne se pot­ka­jí z kaž­dé­ho páru jeden a pod­ve­dou své part­ne­ry… Já osob­ně mám dán­ský film rád (hlav­ně kvů­li von Trierovi), tak­že nevá­hám a do kina se na něj vydá­vám.

Kámoš (Norsko)

Příběh o přá­tel­ství, lás­ce a slá­vě je vyprá­vě­ním o čty­ři­a­dva­ce­ti­le­tém Kristofferovi, kte­rý se živí insta­lo­vá­ním bill­bo­ar­dů. Poklidný život bez­sta­rost­né­ho mla­dí­ka se však změ­ní v oka­mži­ku, kdy se jeho pří­tel­ky­ně Elisabeth roz­hod­ne, že spíš než po jeho boku by se jí daři­lo s vlast­ním šéfem, a opus­tí ho. Kristofferovi se jeho malý, bez­peč­ný svět rázem roz­pad­ne na kusy. Začne si při­pa­dat jako bez­na­děj­ný out­si­der. Jednoho dne se ovšem jeho video­de­ní­ky náho­dou dosta­nou do ruky tele­viz­ní­ho pro­du­cen­ta. O něko­lik týd­nů poz­dě­ji je už Kristofferův život veřej­ným tajem­stvím...

Třináctka (USA/Velká Británie)

Sugestivní pří­běh dvou dospí­va­jí­cích dívek. Puberťačka Tracy sní o tom jak být COOL. A má pro tuto svou před­sta­vu i svůj ide­ál. Je jím ostří­le­ná spo­lu­žač­ka Evie, dív­ka bez rodin­né­ho záze­mí. Ta uve­de Tracy do „vel­ké­ho svě­ta“, do svě­ta nebez­peč­ných nástrah a rych­lých požit­ků, ve kte­rém hra­jí hlav­ní roli dro­gy a povrch­ní ero­tic­ké zku­še­nos­ti. V cito­vém zmat­ku, plném neshod s roz­ve­de­nou mat­kou a kon­zum­ním otcem, kte­rý utí­ká od pro­blé­mů, pod­le­há Tracy rafi­no­va­ným sli­bům zku­še­něj­ší par­ťač­ky a pouš­tí se na ces­tu nikam...

Velká ryba (USA)

Edward Bloom byl odjak­ži­va váš­ni­vým vypra­vě­čem neu­vě­ři­tel­ných his­to­rek ze své­ho mlá­dí, kdy jej jeho záli­ba v ces­to­vá­ní zaved­la na úžas­nou výpra­vu oko­lo svě­ta. V jeho mýtic­kých dob­ro­druž­stvích nechy­bí obři, vlkod­la­ci, zpí­va­jí­cí siam­ská dvoj­ča­ta ani čaro­děj­ni­ce se skle­ně­ným okem. Se svý­mi fan­tas­tic­ký­mi his­tor­ka­mi se Bloomovi daří okouz­lit kaž­dé­ho kro­mě jeho syna Willa. Když pak Edward one­moc­ní, jeho žena Sandra se poku­sí Willa při­mět, aby ke své­mu otci zno­vu našel ces­tu... Film stvo­řil Tim Burton a vy kdo, ho zná­te, tuší­te, že film by měl být hlav­ně po vizu­ál­ní strán­ce zážit­kem.

Bratři jak se pat­ří (USA)

To, co se v pře­ne­se­ném smys­lu slo­va říká o někte­rých sou­ro­zen­cích - že jeden bez dru­hé­ho neu­dě­la­jí ani krok - pla­tí v pří­pa­dě Boba (Matt Damon) a Walta (Greg Kinnear) doslo­va. Jsou siam­ská dvoj­ča­ta srost­lá od ramen po boky a sdí­le­jí spo­leč­ný život pra­cí počí­na­je a milost­ným živo­tem kon­če. Méně prů­boj­ný Walt je smí­řen s tím, že musí ustu­po­vat aser­tiv­něj­ší­mu a cti­žá­dosti­věj­ší­mu Bo. Ale když si jeho dvoj­če - váš­ni­vý ochot­ník, usmys­lí jet do Hollywoodu a poku­sit se o kari­é­ru her­ce, je to i na Walta tro­chu sil­ná káva. Jenže Bo pro­sa­dí svou...

Dokud nás smrt neroz­dě­lí (USA)

Dva nastá­va­jí­cí tchá­no­vé Steve ( Michael Douglas) a Jerry (Albert Brooks) se popr­vé setká­va­jí na před­sva­teb­ní osla­vě svých rato­les­tí. Jerry má kaž­dou čin­nost naplá­no­va­nou tak, aby ze své­ho živo­ta vylou­čil stres. Naproti tomu odváž­ný Steve pra­cu­je jako agent CIA a jeho den­ní nápl­ní je vyhý­bá­ní se kul­kám, kra­de­ní tryská­čů a vyjed­ná­vá­ní s mezi­ná­rod­ní­mi paše­rá­ky drog. Jeho život­ní styl pří­liš nepro­spí­vá vzta­hům s rodin­ný­mi pří­sluš­ní­ky, ex-manželkou Judy a synem - ženi­chem Markem. A nyní naru­šu­je i pří­pra­vy na svat­bu...


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,44025 s | počet dotazů: 267 | paměť: 61717 KB. | 28.09.2023 - 18:49:33