Čtení není žádná nuda – náměty k rozvíjení čtenářské gramotnosti a radosti ze čtení

pictureprovider 1

Na trhu je nepře­ber­né množ­ství knih s téma­ti­kou čte­nář­ství a předčte­nář­ské gra­mot­nos­ti či čte­nář­ských klu­bů. Mnohdy je to „suchá“ teo­rie. Autorka kni­hy Čtení není žád­ná nuda Olga Černá mě svou pub­li­ka­cí nesmír­ně zau­ja­la. Její lás­ka ke kni­hám, její knihov­ně i dětem z ní napros­to vyza­řu­je. Kniha při­ná­ší osob­ní vyprá­vě­ní a zku­še­nos­ti kni­hov­ni­ce z jed­né jiho­čes­ké obci. 

Čtení je radost, zába­va, odpo­či­nek, únik z nesná­zí ale i dob­ro­druž­ství. Nejde o tom jen poví­dat, ale musí se to zažít, zku­še­nos­ti v rodi­ně, mít pří­klad z rodi­ny. Dlouhé poví­dá­ní a lamen­to­vá­ní o tom, jak musí děti číst je napros­to zby­teč­né. Vezměte si kni­hu a běž­te pros­tě číst a číst. Škola je dal­ším důle­ži­tým mez­ní­kem ve čte­nář­ské gra­mot­nos­ti. Pedagogové doká­ží vykře­sat z dětí oprav­du mno­ho. Základem je nevnu­co­vat a nepod­bí­zet. Děti si doká­ží vybrat, co se jim líbí a co je baví.

Kniha je roz­dě­le­na na 2 čás­ti. První část pojed­ná­vá o zku­še­nos­tech autor­ky, jak ona vede kni­hov­nu, při­pra­vu­je bese­dy, pra­cu­je s dět­mi, jaké pro­jek­ty i akce pořá­dá. Ve dru­hé čás­ti nalez­ne­te tes­ty na různá téma­ta, ukáz­ky mate­ri­á­lů, kte­ré autor­ka pou­ží­va­la při prá­ci s dět­mi (tex­ty, obráz­ky, na kte­rých chy­bí pís­me­na a děti je dopl­ňu­jí, počí­ta­jí, hle­da­jí roz­dí­ly, stej­né dvo­ji­ce, spo­ju­jí, tes­ty, ve kte­rých děti krouž­ku­jí správ­né odpo­vě­di. V tex­tu chy­bí slo­va, ukrad­li je zlo­dě­ji, při­jdou na to děti?

V kni­ze nalez­ne­te zají­ma­vé námě­ty pro prá­ci s dět­mi, jak pro­bí­ha­jí krouž­ky čte­ní mami­nek s dět­mi, čte­ní pro mateř­ské ško­ly, ško­lá­ky, výtvar­ná čin­nost, kte­rá násle­du­je pro čte­ní,  o čem je Noc s Andersenem, růz­né pro­jek­ty jako je Rosteme s kni­hou nebo Celé Česko čte dětem. Autorka mys­le­la i na zají­ma­vé inter­ne­to­vé odka­zy týka­jí­cí se čte­nář­ství.

Pomocí čte­ní zís­ká­vá­me vše­o­bec­ný pře­hled, zlep­šu­je se nám slov­ní záso­ba, tré­nu­je­me paměť, a logic­ké myš­le­ní. Příběh nás nutí pře­mýš­let o ději. Každý z nás může pocho­pit stej­ný text úpl­ně jinak.

Knihu bych dopo­ru­či­la rodi­čům i pra­ro­di­čům dětí, kte­ří si nejsou úpl­ně jis­tí, jakou kni­hu pro své potom­ky nebo vnou­ča­ta zvo­lit, dále vedou­cím vol­no­ča­so­vých akti­vit jako jsou růz­né čte­nář­ské klu­by, díl­ny, ale i uči­tel­kám mateř­ských a základ­ních škol.

Publikace při­ná­ší ukáz­ky tes­tů a úko­lů, kte­ré autor­ka pou­ží­vá při prá­ci v knihov­ně, zejmé­na s mlad­ší­mi škol­ní­mi dět­mi; vyu­ži­jí je pře­de­vším kni­hov­ni­ce a kni­hov­ní­ci a uči­tel­ky i uči­te­lé.

Knížky mě fas­ci­no­va­ly už odma­la. Je to moje obrov­ská srd­co­vá zále­ži­tost i vášeň, kte­rá mě vydr­že­la až do dospě­los­ti. Ráda čtu, milu­ji vůni knih, svou kni­hov­nu i plné regá­ly při návštěvě knihov­ny. Snažím se vše pře­dá­vat svým dětem. Ne vždy se mě to s úspě­chem daří, ale dělám pro to maxi­mum a jsem jim vel­kým pří­kla­dem.

Olga Černá vede kni­hov­nu v obci Nadějkov a pořá­dá boha­tý osvě­to­vý pro­gram pro děti i dospě­lé. V roce 2008 byla za svou prá­ci oce­ně­na v sou­tě­ži Knihovna roku pořá­da­né Ministerstvem kul­tu­ry ČR. Její titul Kouzelná bater­ka inspi­ro­val k dra­ma­ti­za­ci pro­jekt Listování, kte­rý pořá­dá pra­vi­del­ná před­sta­ve­ní pro děti v knihov­nách a diva­dlech, a také dět­ský sou­bor při ZUŠ v Olomouci. Dále napsa­la kni­hy Z domu a zahra­dyJitka a kyt­ka a Poklad staré­ho brou­ka, kte­ré zís­ka­ly řadu pres­tiž­ních oce­ně­ní.

Autor: Olga Černá

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2014 , Portál, Praha

Počet stran: 118

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-262-0720-7.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Chci číst jako táta s mámou - jak se stát čtenářem13. května 2019 Chci číst jako táta s mámou - jak se stát čtenářem Už jako malá holka, co jsem se naučila číst jsem knihu nepustila z ruky a vydrželo mě to až do dospělosti. Kniha je láska na první pohled a také na celý život. Ta úžasná vůně knihy a […]
  • Příručka mladého zahradníka7. května 2019 Příručka mladého zahradníka Pokud máte doma malou zahradnici nebo zahradník, jež by si na své zahrádce, na balkoně nebo okenním parapetu rádi něco dobrého nebo krásného pro potěchu oka vypěstovali, je tahle kniha […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […]
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
  • Čtenářský deník pro 3. – 5.ročník ZŠ- piš, vyprávěj , diskutuj24. září 2018 Čtenářský deník pro 3. – 5.ročník ZŠ- piš, vyprávěj , diskutuj Čtení nemusí být vážně jen nuda! Čtenářství je naprosto důležitá věc a měla by být samozřejmá součást nejen výuky, ale i dne každého školáka. Rozvoj slovní zásoby, slovního projevu […]
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […]
Další naše články...