Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Čtenářský deník - krásná vzpomínka na vaše přečtené knihy

Čtenářský deník - krásná vzpomínka na vaše přečtené knihy

0051582953 2 v
0051582953 2 v

Čtenářský deník, pro něko­ho krás­ná vzpo­mín­ka na kni­hy, kte­ré pře­če­tl, na hrdi­ny, hlav­ní posta­vy, s nimiž pro­ží­val nád­her­né chvil­ky, pro jiné­ho noč­ní můra a nut­né zlo z dob škol­ních let. Každý to máme pros­tě jinak. 

Hned na úvo­du najde­te  kolon­ku pro napsá­ní infor­ma­cí o sobě, kte­ré si tam může­te dopl­nit, jaký máte vztah ke kni­hám a co pro vás kni­hy a čte­ní zna­me­na­jí. Dále stra­ny do kte­rých si dopl­ní­te název kni­hy, auto­ra, nakla­da­tel­ství, žánr, struč­né hod­no­ce­ní kni­hy, hlav­ní hrdi­ny nebo i citá­ty, kte­ré se v kni­ze vysky­tu­jí. Na kon­ci toho­to čte­nář­ské­ho dení­ku nalez­ne­te tipy na 50 YA knih, kte­ré si může­te pře­číst, dále proč vlast­ně číst kla­si­ku, 50 kla­sic­kých knih, kte­ré si oprav­du musí­te pře­číst a seznam měst, kte­rá jsou spja­tá s lite­rár­ní­mi pří­běhy, jenž chce­te navští­vit. Na kon­ci Čtenářského dení­ku je seznam pře­čte­ných knih, ke kte­ré­mu se může­te kdy­ko­li vrá­tit.

Čtěte, zazna­me­ná­vej­te, pro­hlí­žej­te. Čtení knih je pro mě pros­tě rela­xa­ce, ten nej­ú­žas­něj­ší záži­tek v živo­tě, únik od rea­li­ty, pří­jem­ný odpo­či­nek, pro­ží­vá­ní mno­ha dal­ších pří­bě­hů se svý­mi hrdi­ny z kni­hy.

Citát:

„Tolik knih a tak málo času.“

„Nemiluj kni­hy, aby sis nimi vyzdo­bil svůj pří­by­tek, ale pro­to, abys s nimi vyzdo­bil srd­ce a duši.“ „Jan Patočka.“

„Život je pří­liš krát­ký na to, abychom čet­li špat­né kni­hy.“ Arthur Schopenhauer.

„Doma je tam, kde mám kni­hov­nu.“ Erasmus Roterdamský

Čtenářský deník je určen pro všech­ny kni­ho­mo­ly. Celkem 100 knih dle vlast­ní­ho výbě­ru si může­te do této kni­hy zazna­me­nat a mít tak krás­nou vzpo­mín­ku na pře­čte­né titu­ly.

Naštěstí opat­řím k té prv­ní sku­pi­ně, „kni­ho­mo­lům“, milov­ní­kům knih, věč­ně zahle­dě­ných, drží­cích v ruce kni­hu, Již od útlé­ho věku jsem si kni­hy pro­hlí­že­la, pak čet­la a tato vášeň mě vydr­že­la, až do dospě­los­ti. V dneš­ní tech­nic­ké době si může­te psát nejen kla­sic­ký čte­nář­ský deník, ale stáh­nout si růz­né apli­ka­ce do svých mobil­ních tele­fo­nů a zazna­me­ná­vat si kni­hy pře­čte­né, ale ty kte­ré si roz­hod­ně chce­me pře­číst, pokro­ky ve čte­ní, kni­hy hod­no­tit, sdí­let své čte­nář­ské zážit­ky na růz­ných soci­ál­ních sítích a nejen to. I když si vedu kla­sic­ký papí­ro­vý čte­nář­ský deník, jed­né apli­ka­ci jsem troš­ku pro­padla a musím říci, že mě to moc baví. Na dru­hou stra­nu, ale pub­li­ka­ce Čtenářský deník má pros­tě své kouz­lo. Pojďte si spo­leč­ně se mnou zavzpo­mí­nat jakou kni­hu jste čet­li, jak se vám líbi­la. Každá kni­ha má svou typic­kou vůni, kte­rá kaž­dé­ho kni­ho­mo­la pros­tě nadchne.

Čtenářský deník bych dopo­ru­či­la všem, co mají rádi kni­hy a také rádi píšou, zazna­me­ná­va­jí své čte­nář­ské zážit­ky. Líbí se mě tipy na kla­sic­kou lite­ra­tu­ru. Myslím si, že je to veli­ce dob­ře, aby jsme se vra­ce­li ke kla­si­kům. Patří to pros­tě k naše­mu vše­o­bec­né­mu pře­hle­du. Zpracování toho­to čte­nář­ské­ho dení­ku je pove­de­né. Obálky kni­hy je pozi­tiv­ně ladě­ná a líbí se mě její barev­né zpra­co­vá­ní. Je pře­hled­ný, sro­zu­mi­tel­ný, pros­tě se vyda­řil.

Autor: Michal Kolezsar

Ilustrace: Hana Mičková

Vydáno: 2020, Vydalo COOBOO ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, a.s, Praha

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-266-0115-9


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,74042 s | počet dotazů: 231 | paměť: 56213 KB. | 26.05.2022 - 05:56:37