Kritiky.cz > Novinky v nakladatelstvích > Čtenářská výzva 2016

Čtenářská výzva 2016

ctenarksa vyzva

Jestliže máte rádi kni­hy stej­ně jako my, nemě­li bys­te pro­mar­nit jedi­neč­nou sou­těž na databazeknih.cz. Redakce pro všech­ny milov­ní­ky knih při­pra­vi­la seznam dva­ce­ti knih, kte­ré si sami navo­lí­te pod­le růz­ných kate­go­rií.

Server Databáze knih je mezi čte­ná­ři roz­ší­ře­ný a oblí­be­ný. Jako kaž­dý rok, i ten­to vyhla­šu­je celo­roč­ní “sou­těž” ve čte­ní knih. Výhra v této sou­tě­ži není žád­ná, nako­nec dělá­te to hlav­ně pro sebe. Výzva by vás měla inspi­ro­vat ve výbě­ru knih a také popo­str­čit, pokud nemá­te na čte­ní moc času. Stačí pře­ce hodi­na nebo dvě den­ně.

Redakce si pro čte­ná­ře při­pra­vi­la seznam dva­ce­ti knih, kte­ré si do sou­tě­že zvo­lí­te dle libos­ti. Každá kni­ha ale musí být vyjí­meč­ná. Následuje seznam dva­ce­ti poža­dav­ků na kni­hy pro rok 2016.

 1. Kniha začí­na­jí­cí stej­ným pís­me­nem jako tvé křest­ní jmé­no
 2. Kniha popr­vé vyda­ná v roce 2016
 3. Kniha z žeb­říč­ku 100 nej­lé­pe hod­no­ce­ných knih na DK
 4. Kniha napsa­ná nebo inspi­ro­va­ná sku­teč­nos­tí
 5. Kniha, kte­rá byla pře­lo­že­na do ang­lič­ti­ny
 6. Kniha, kte­rá má méně než 200 stran
 7. Kniha, kte­rá byla zfil­mo­va­ná
 8. Kniha, kte­rá má více než 400 stran
 9. Kniha od veřej­ně zná­mé osob­nos­ti (ne spi­so­va­te­le)
 10. Kniha poví­dek
 11. Kniha od čes­ké­ho auto­ra
 12. Kniha od auto­ra píší­cí­ho pod pseu­do­ny­mem
 13. Kniha auto­ra oce­ně­né­ho Nobelovou cenou
 14. Kniha pře­čte­ná za jedi­ný den
 15. Kniha s čís­lem v názvu
 16. Oblíbená kni­ha tvé dět­ství
 17. Kniha dopo­ru­če­ná kama­rá­dem
 18. Kniha o přá­tel­ství
 19. Populárně nauč­ná kni­ha
 20. Kniha od auto­ra mlad­ší­ho 30 let

Ke kaž­dé­mu téma­tu pak při­pa­dá jed­na dis­ku­ze, kde se ostat­ní dělí o své nápa­dy a návrhy na kni­hy. Diskuze je nejen­že plná dopo­ru­če­ní na dob­ré kni­hy, je také plná infor­ma­cí o auto­rech a kni­hách samot­ných.
Přímo na webu si pak ve svém účtu může­te samo­zřej­mě vytvo­řit pře­hled­ný seznam se svý­mi kni­ha­mi. Ty postup­ně po pře­čte­ní při­dá­vá­te a může­te tak sle­do­vat jak jste s výzvou dale­ko.

Více na : Čtenářská výzva 2016! Zvládnete dva­cet knih?

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,70989 s | počet dotazů: 216 | paměť: 52912 KB. | 19.06.2021 - 06:14:21