Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmové premiéry > ČT art slaví čtvrté narozeniny a plánuje nové pořady

ČT art slaví čtvrté narozeniny a plánuje nové pořady

DSC 0723

Na dneš­ní tis­ko­vé kon­fe­ren­ci  se hod­no­ti­lo čtyř­le­té obdo­bí a sou­čas­ně před­sta­vil výkon­ný ředi­tel ČT art Tomáš Motl novin­ky pro­gra­mu. Již čty­ři roky nabíd­la Česká tele­vi­ze díky kaná­lu ČT art kaž­dý večer pořa­dy věnu­jí­cí se čes­ké­mu i svě­to­vé­mu umě­ní. Odvysílala 4 555 pre­mi­é­ro­vých pořa­dů - z toho 305 kon­cer­tů, 162 diva­del­ních před­sta­ve­ní a 563 nových čes­kých doku­men­tů. A letoš­ní pod­zim v tra­di­ci pokra­ču­je.

„Podzim odstar­tu­je­me jako kaž­dý rok Týdnem dár­ků. Jedním z nich je i svě­to­vá slav­nost­ní pre­mi­é­ra doku­men­tu o pro­slu­lém diri­gen­to­vi Danielu Barenboimovi z praž­ské Lucerny. Diváci tak budou mít pří­le­ži­tost vidět ve stej­ný oka­mžik to, co návštěv­ní­ci v kině. A to vše za pří­tom­nos­ti samot­né­ho Daniela Barenboima, kte­rý doku­ment pří­mo na mís­tě uve­de,“ říká výkon­ný ředi­tel ČT art Tomáš Motl a dodá­vá: „Dalším dár­kem bude tra­dič­ně také pří­mý pře­nos diva­del­ní insce­na­ce. Tentokrát se vydá­me do legen­dár­ní brněn­ské Husy na pro­váz­ku na před­sta­ve­ní Lásky jed­né pla­vo­vlás­ky, pla­vo­vlás­ky jed­né lás­ky.“ V prv­ním záři­jo­vém týd­nu čeká na divá­ky také pre­mi­é­ro­vý kon­cert Vídeňské filhar­mo­nie ze Schönbrunnu či uni­kát­ní záznam kon­cer­tu mla­dé­ho Luciana Pavarottiho z milán­ské La Scaly, k výro­čí dese­ti let od úmr­tí slav­né­ho teno­ris­ty.

Výročí vzni­ku Divadla Husa na pro­váz­ku se bude na pod­zim věno­vat také stej­no­jmen­ný dese­ti­díl­ný doku­men­tár­ní cyk­lus, kte­rý pro­ve­de ději­na­mi i sou­čas­nos­tí sou­bo­ru, sla­ví­cí­ho pade­sát let od zalo­že­ní. O šede­sát let star­ší je pak Vinohradské diva­dlo, na jehož prk­nech se prv­ní před­sta­ve­ní ode­hrá­lo již 24. lis­to­pa­du 1907. Přesně v den výro­čí uvi­dí divá­ci Artu v pří­mém pře­no­su hru v režii Tomáše Töpfera Hašler.  Vývoj této praž­ské scé­ny navíc zma­pu­je šes­ti­díl­ný cyk­lus s hra­ný­mi prv­ky Dobru, prav­dě, krá­se. „Chtěli jsme zku­sit vyprá­vět o his­to­rii diva­dla, jež je sou­čás­tí kul­tu­ry a spo­leč­nos­ti, jinak. Proto nás zají­ma­ly sou­vis­los­ti mezi vel­ký­mi ději­na­mi a ději­na­mi jed­né kon­krét­ní scé­ny. Divadlo na Vinohradech vznik­lo jako dru­há repre­zen­tač­ní praž­ská scé­na. A dru­hý čas­to usi­lu­je stát se prv­ním,“ popi­su­je cyk­lus reži­sér Pavel Jandourek.

Nový pro­stor dosta­ne na Artu hud­ba, a to v novém pořa­du Linka, v němž kyta­ris­ta Rudy Linka pove­de dia­log s nej­růz­něj­ší­mi osob­nost­mi hudeb­ní­ho svě­ta, jako jsou John Scofield, Pat Metheny, Matěj Ruppert, ale také napří­klad Michal David. Na výtvar­né umě­ní se zamě­ří doku­men­tár­ní série Orbis Artis, kte­rá vznik­la na zákla­dě kni­hy Jaroslava Brabce. Ten dlou­há léta sle­du­je dění v oblas­ti tuzem­ské­ho výtvar­né­ho umě­ní a v kaž­dém díle před­sta­ví jed­no­ho sou­čas­né­ho uměl­ce. „Orbis Artis je něčím mezi doku­men­tem, dia­lo­gem a kama­rád­ským setká­ním. Neoficiální nakouk­nu­tí do sou­kro­mí i ate­li­é­ru. A ačko­liv pořad uka­zu­je všech­ny fáze vývo­je díla, nepo­jed­ná­vá ani tak o díle, jako o člo­vě­ku samot­ném,“ pro­zra­zu­je sce­náris­ta, kame­ra­man a reži­sér pořa­du Jaroslav Brabec.

Pokračování se dočka­jí divác­ky oblí­be­né Šumné sto­py, opět s archi­tek­tem Davidem Vávrou, ten­to­krát z Rumunska. A vlast­ní doku­men­tár­ní cyk­lus bude věno­ván i svě­to­vě uzná­va­né čes­ké taneč­ni­ci Darii Klimentové.

Na kul­tur­ním pro­gra­mu nebu­de chy­bět ani zahra­nič­ní tvor­ba. Úterní veče­ry budou pat­řit slav­né­mu fin­ské­mu reži­sé­ro­vi Aki Kaurismäkimu a šes­ti­ci jeho sním­ků vysí­la­ných – jak je na Artu zvy­kem – v původ­ním zně­ní s titul­ky. Karolína Blinková, tis­ko­vá mluv­čí České tele­vi­ze.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,49245 s | počet dotazů: 242 | paměť: 53369 KB. | 04.12.2021 - 05:52:09