Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > TV Tipy > ČT art se zaměří na kulturní fenomény. Zmapuje legendární divadelní scény, historii Čechomoru i Rolling Stones v Česku

ČT art se zaměří na kulturní fenomény. Zmapuje legendární divadelní scény, historii Čechomoru i Rolling Stones v Česku

echomor 30 let
echomor 30 let

V pátek 31. srp­na zahá­jí ČT art šes­tý rok své­ho vysí­lá­ní. Po úvod­ním Týdnu dár­ků, kte­rý nabíd­ne sérii výji­meč­ných pre­mi­ér, se ČT art zamě­ří na čes­ké kul­tur­ní feno­mé­ny. Zmapuje his­to­rii tří legen­dár­ních scén, Divadla Na zábrad­lí, krá­lo­vé­hra­dec­ké­ho Divadla Drak a Divadla pod Palmovkou. Zaměří se na odkaz Františka Kupky, tři­cet let exis­ten­ce Čechomoru, význam Rolling Stones pro čes­kou spo­leč­nost nebo legen­du Pavla Žalmana. Dalších deset výraz­ných osob­nos­tí čes­ké hud­by před­sta­ví v dis­kus­ním pořa­du Linka.

„Vznik ČT art zna­me­nal zásad­ní zlom v tom, jak Česká tele­vi­ze zača­la reflek­to­vat čes­kou kul­tu­ru. Dnes vysí­lá­me desetkrát více pořa­dů věno­va­ných hud­bě nebo diva­dlu než v roce 2012 a ješ­tě výraz­ně­ji jsme v této oblas­ti posí­li­li vlast­ní tvor­bu. Intenzivně se zamě­řu­je­me na pře­no­sy živé­ho umě­ní, kte­ré tak Česká tele­vi­ze ucho­vá­vá ve svém archi­vu i pro dal­ší gene­ra­ce, a na kom­plex­ní zma­po­vá­ní zásad­ních osob­nos­tí a feno­mé­nů domá­cí kul­tur­ní scé­ny. Tak jsme poja­li i šes­tou sezo­nu v pro­gra­mu ČT art,“ říká gene­rál­ní ředi­tel České tele­vi­ze Petr Dvořák a dodá­vá: „Art je po pěti letech své exis­ten­ce kaná­lem s nej­vyš­ší­mi hod­no­ta­mi divác­ké spo­ko­je­nos­ti a z hle­dis­ka zása­hu je v pod­sta­tě srov­na­tel­ný s ARTE nebo BBC4. To lze pova­žo­vat za úspěch i doklad toho, jaký význam kul­tu­ra pro divá­ky České tele­vi­ze má.“  I pro­to pro ně Česká tele­vi­ze při­pra­vi­la v rám­ci oslav pátých naro­ze­nin ČT art dárek v podo­bě vol­ných vstu­pů do čtyř před­ních kul­tur­ních insti­tu­cí v Praze, Brně a Ostravě. O prv­ním záři­jo­vém víken­du tak budou moci bez­plat­ně navští­vit expo­zi­ce v Národní gale­rii a Národním muzeu v Praze, Muzeu měs­ta Brna a Galerii výtvar­ných umě­ní v Ostravě.

Ve vysí­lá­ní ČT art se naro­ze­ni­no­vé osla­vy pro­mít­nou do pro­gra­mu Týdne dár­ků, kte­rý star­tu­je v sobo­tu 1. září a potr­vá 9 dnů, během nichž se na obra­zov­ce obje­ví série výji­meč­ných pre­mi­ér, včet­ně pří­mé­ho pře­no­su hry Vzkříšení z Dejvického diva­dla, kon­cer­tu Vojtěcha Dyka s B-Side Bandem, Marie Callas jako Toscy v lon­dýn­ské Covent Garden nebo por­trétu slav­né­ho paříž­ské­ho muzea D’Orsay.

Na pod­zim pak ČT art nabíd­ne por­tréty tří výraz­ných diva­del­ních scén. Výročí vzni­ku Divadla Na zábrad­lí se bude věno­vat sed­mi­díl­ný cyk­lus, jenž pro­ve­de ději­na­mi i sou­čas­nos­tí sou­bo­ru, sla­ví­cí­ho letos šede­sát let od své­ho zalo­že­ní. „Historii vyprá­ví­me chro­no­lo­gic­ky, při­čemž se ale zamě­řu­je­me na eta­py sou­bo­ru, kte­ré jsou spo­je­ny s význam­ný­mi osob­nost­mi, jako byly Jiří Suchý a Ivan Vyskočil, Jan Grossman a Václav Havel nebo Evald Schorm či Petr Lébl. Od počát­ku jsme také chtě­li pra­co­vat s archiv­ní­mi mate­ri­á­ly. Podařilo se nám zís­kat u nás nikdy nezve­řej­ně­né zábě­ry z roku 1965, kdy Norddeutscher Rundfunk natá­če­la v Praze doku­ment o Václavu Havlovi. Němečtí fil­ma­ři teh­dy navští­vi­li nejen zkouš­ku v diva­dle, ale také Václava Havla doma. Tím nám udě­la­li vel­kou radost, pro­to­že „nám nato­či­li“ vtip­nou mik­ro­si­tu­a­ci z den­ní­ho živo­ta Václava Havla a jeho ženy Olgy Havlové,“ popi­su­je reži­sér­ka cyk­lu Adéla Sirotková.

Šedesáté výro­čí letos sla­ví také legen­dár­ní krá­lo­vé­hra­dec­ké Divadlo Drak, kte­ré­mu Česká tele­vi­ze rov­něž věnu­je samo­stat­ný cyk­lus. „Výhodou Artu je, že může sys­te­ma­tic­ky zpra­co­vá­vat téma­ta, kte­rým se dří­ve Česká tele­vi­ze věno­va­la jen nára­zo­vě. Již na počát­ku vysí­lá­ní, před pěti lety, jsme se roz­hod­li, že postup­ně zpra­cu­je­me his­to­rii malých i vět­ších diva­del, kte­ré výraz­ně zasáh­ly do zdej­ší­ho kul­tur­ní­ho pro­stře­dí. Takže po Činoherním klu­bu, Ypsilonce, Provázku a Divadle na Vinohradech jsme se vrh­li i na dvě legen­dár­ní scé­ny v Praze a Hradci Králové,“ vysvět­lu­je výkon­ný ředi­tel ČT art Tomáš Motl. V novém doku­men­tár­ním fil­mu Palmovka na pod­zim shr­ne ČT art i his­to­rii dal­ší stě­žej­ní praž­ské diva­del­ní scé­ny, Divadla pod Palmovkou, kte­rou za sedm­de­sát let pro­šly řady význam­ných čes­kých her­ců a diva­del­ních tvůr­ců.

 Pevný pro­stor na ČT art zůstá­vá i hudeb­ní­mu žán­ru. Na pod­zim napří­klad v dru­hé řadě hudeb­ní talk show Linka, v níž jaz­zo­vý kyta­ris­ta Rudy Linka před­sta­ví deset výraz­ných osob­nos­tí čes­ké hud­by, jako jsou David Koller, Adam Plachetka či Karel Šíp. Premiérové doku­men­ty se zamě­ří na tři­ce­ti­le­té půso­be­ní for­ma­ce Čechomor, legen­du Pavla Žalmana nebo sku­pi­nu Rolling Stones a vztah jejích čle­nů ke svo­bod­né­mu Československu, kde v roce 1990 zahrá­li jako vůbec prv­ní západ­ní kape­la. „To byla neu­vě­ři­tel­ná rána z hvězd­né­ho nebe. Legendární Stouni tím zís­ka­li sta­tus osvo­bo­di­te­lů, kte­ří k nám při­je­li zatan­čit na defi­ni­tiv­ních tros­kách tota­lit­ní­ho reži­mu,“ popi­su­je dra­ma­turg doku­men­tu Rolling Stones – Je to jen roc­k’­n’roll? Michal Utíkal. Ve vysí­lá­ní se obje­ví i řada uni­kát­ních kon­cer­tů, napří­klad sku­pi­ny J. A. R., původ­ní tele­viz­ní zpra­co­vá­ní ope­ry Bohuslava Martinů Čím lidé žijí nebo vystou­pe­ní drži­te­le Ceny Thálie Radima Vizváryho. Hudební pořa­dy dopl­ní doku­men­tár­ní cyk­lus Období hudeb­ní his­to­rie z pro­duk­ce němec­ké veřej­no­práv­ní tele­vi­ze ZDF a francouzsko-německé ARTE.

ČT art nabíd­ne na pod­zim i nový doku­ment Kupka – Průkopník abs­trakt­ní­ho umě­ní a změ­ny čeka­jí také na návštěv­ní­ky webu Artzóna.cz. Nově na něm nalez­nou video­sek­ci, v níž se nově obje­ví pořa­dy a videa z pro­duk­ce České kul­tu­ry i spří­z­ně­ných kul­tur­ních insti­tu­cí. Zvláštní pozor­nost bude věno­vá­na sou­čas­né tuzem­ské poezii.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,24581 s | počet dotazů: 243 | paměť: 56556 KB. | 29.06.2022 - 04:06:14