Kritiky.cz > Seriály > CSI Miami

CSI Miami

CSI Miami

16.November.2006 Seriály | Autor: Slávek Anlauf

Z počát­ku to byl jen okra­jo­vý pro­jekt odvo­ze­ný od slav­né­ho „brat­říč­ka“ CSI Las Vegas. Později se ale z toho­to díl­ka vyklu­ba­lo něco mno­hem více. Už to neby­la jen ubo­há kopie, ale začal se z něho stá­val feno­mén. Pojďme se tedy spo­leč­ně podí­vat na to, proč skli­dil ten­to seri­ál tolik úspě­chů.
Pokud sérii s ozna­če­ním CSI od pro­du­cen­ta Jerryho Bruckheimera již zná­te, tak už víte o co v tom­to seri­á­lech jde. Uvidíte zde totiž jak se vyšet­řu­je kri­mi­nál­ní čin. Naši vyšet­řo­va­te­lé na to mají tu nej­mo­der­něj­ší tech­ni­ku a ty nej­lep­ší spe­ci­a­lis­ty ze všech. Dovolte abych vám před­sta­vil vyšet­řo­va­cí tým kri­mi­nál­ky Miami : V čele se nám před­sta­ví expert na výbuš­ni­ny Horatio Caine (David Caruso), kte­rý je hla­vou vyšet­řo­va­cí sku­pi­ny C.S.I v Miami. Jeho role v týmu je klí­čo­vá, kvů­li jeho foto­gra­fic­ké pamě­ti, kte­rá je ohro­mu­jí­cí a pomá­há při sklá­dá­ní všech kous­ků pří­pa­du do sebe.
Oporou týmu jsou balist­ka a expert­ka na zbra­ně Calleigh Duquesne (Emily Procter) a kni­ho­mol Tim Speedle (Rory Cochrane), kte­rý se vyzná v uli­cích Miami jako nikdo jiný. To vyšet­řo­va­te­lům pomá­há pře­de­vším pří růz­ných úno­sech osob a podob­ných jevů. Nesmíme zapo­me­nout na spe­ci­a­list­ku na DNA Alexx Woods (Khandi Alexander) a pro­fe­si­o­nál­ní­ho potá­pě­če Erica Delko (Adam Rodriguez).Ti zajiš­ťu­jí nález a poslé­ze iden­ti­fi­ka­ci obě­ti.
„lidé mohou lhát, důka­zy niko­liv“. To ale není zda­le­ka vše co by vás mělo na tom­to seri­á­lu zaujmout. Hlavní zde je zábav­nost kaž­dé­ho dílu. Člověk by si mohl říct, že po pár dílech bude téma „pro­va­ře­né“ a nastou­pí zde ste­re­o­typ. To ale není prav­da. Každý díl je něčím spe­ci­fic­ký a vy bude­te ode­hrá­va­jí­cí se děj hltat z obra­zo­vek o sto šest. Bude vás zají­mat jak dopad­ne kaž­dý zde se ode­hrá­va­jí­cí pří­pad, ale nej­za­jí­ma­věj­ší jsou pře­de­vším sou­kro­mé pří­běhy všech již zmi­ňo­va­ných detek­ti­vů.
Obzvláště Horatia Caina, kte­rý již má mno­ho špat­ných vzpo­mí­nek ze své kari­é­ry. Tyto pří­běhy vás budou udi­vo­vat a stá­le pře­kva­po­vat. To nej­spíš potka­lo sérii i v USA při své tele­viz­ní pre­mi­é­ře v roce 2000, kam při­ne­sl zce­la nový kon­cept detek­tiv­ní­ho seri­á­lu. Je to prá­vě on, kdo změ­nil základ­ní otáz­ku. Už se totiž neptá­me – kdo to byl, ale jak to udě­lal a co měl za motiv. Od té doby má mili­o­ny fanouš­ků po celém svě­tě a zís­kal i nej­vyš­ší divác­ká oce­ně­ní. Proto dou­fám, že mu dáte před­nost i vy a bude­te s ním co nej­ví­ce spo­ko­je­ni. Pokud máte zájem, tak si pusť­te TV NOVU kaž­dé úte­rý po 21:00 hodi­ně.
Verdikt: Naprosto famóz­ní a jedi­neč­ný seri­ál, kte­rý vám uká­že kri­mi­nál­ní jevy v tom pra­vém svět­le. Nedá se sice srov­ná­vat tře­ba s LOST, ale svým kouz­lem si toto ohod­no­ce­ní jis­tě zaslouží.Hodnocení: 5/5

Komentáře

Jméno (requi­red)
E-mail (requi­red)
Website
Text komen­tá­ře:

Prosím opiš­te „7b8a82“:

/* */


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...