Kritiky.cz > Recenze knih > Cristina Banfiová: Objevujeme dinosaury. Infografiky pro odhalování prehistorického světa

Cristina Banfiová: Objevujeme dinosaury. Infografiky pro odhalování prehistorického světa

Dinosauri

Pobláznili vás dino­sau­ři nebo už dokon­ce trpí­te dino­má­nií? Pak ve vaší knihov­ně nemů­že chy­bět kni­ha Objevujeme dino­sau­ry. Na jejích strán­kách oží­va­jí prehis­to­rič­tí tvo­ro­vé, kte­ří před mili­o­ny let vlád­li Zemi, ale pak je evo­lu­ce necha­la vymi­zet. Dozvíte se aktu­ál­ní infor­ma­ce ze živo­ta dru­ho­hor­ních pla­zů, a navíc porov­ná­te úda­je o prehis­to­ric­kých tvo­rech s úda­ji o sou­čas­ných živo­či­ších.

Jednotlivé kapi­to­ly se věnu­jí aspek­tům vzni­ku, kla­si­fi­ka­ce a živo­ta dino­sau­rů. Identikit dino­sau­ra vás sezná­mí s cha­rak­te­ris­tic­ký­mi rysy těch­to tvo­rů a také s jejich kla­si­fi­ka­cí pod­le stav­by kyčlí a pán­ve, se kte­rou v roce 1888 při­šel brit­ský pale­on­to­log Harry Seeley a kte­rá pla­tí dodnes. Dozvíte se, kdy nasta­la éra dino­sau­rů, jak pro­bí­ha­la a jak a kdy skon­či­la. A jak se v prů­bě­hu jed­not­li­vých obdo­bí dino­sau­ři vyví­je­li. Samostatná kapi­to­la je věno­vá­na vel­ké­mu vymí­rá­ní a dozví­te se, co z dino­sau­rů najde­me dodnes u sou­čas­ných živo­či­chů. Odpovědi nalez­ne­te i na otáz­ky, kte­rý dino­sau­rus byl nej­vět­ší, nejmen­ší nebo nej­těž­ší, jaké měli zuby a tesá­ky, jaké obran­né stra­te­gie pou­ží­va­li k pře­ži­tí, jaká byla jejich kůže, jak cho­di­li, roz­mno­žo­va­li se a jaké měli soci­ál­ní kon­tak­ty. Kniha se věnu­je také evo­lu­ci ptá­ků, jakým­si prav­nu­kům dino­sau­rů.

Kniha pře­kva­pí množ­stvím aktu­ál­ních infor­ma­cí a zají­ma­vos­tí, kte­ré pře­kva­pí i ty, kte­ří už něja­kou kni­hu o dino­sau­rech čet­li.

Světem dino­sau­rů vás pro­ve­dou také úžas­né ilu­stra­ce, dokres­lu­jí­cí infor­ma­ce. Právě díky ilu­stra­cím si snad nej­ví­ce uvě­do­mí­te, jak pes­t­rý byl svět, kte­ré­mu vlád­li dino­sau­ři.


  • Objevujeme dino­sau­ry. Infografiky pro odha­lo­vá­ní prehis­to­ric­ké­ho svě­ta
  • Autor: Cristina Banfiová
  • Ilustrace: Giulia de Amicisová
  • Vydal: Bambook – Grada Publishing
  • Rok vydá­ní: 2020
  • Počet stran: 68
  • Hodnocení: 100 %

Foto: Grada.cz

Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,74600 s | počet dotazů: 218 | paměť: 51954 KB. | 25.06.2021 - 00:26:37