Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Crash

Crash

200511012303 crash1
200511012303 crash1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ve fil­mu, kte­rý láká mimo­ji­né na Sandru Bullock, si mno­hem více uži­je­me výko­ny jiných her­ců a … vychut­ná­me si pár oka­mži­ků, kte­ré oprav­du sto­jí za to.

Děj fil­mu Crash je vel­mi těž­ké struč­ně cha­rak­te­ri­zo­vat: jde totiž o film „moder­ní­ho stři­hu“, s něko­li­ka para­lel­ně se vyví­je­jí­cí­mi pří­běhy, kte­ré se v něko­li­ka oka­mži­cích pro­tnou. Ono pro­tnu­tí dějo­vých linií se ten­to­krát ode­hrá­vá v Los Angeles. Zastřešujícím téma­tem je rasis­mus. Manželský pár čer­noch – běloš­ka je nucen vytr­pět si poni­žo­vá­ní běloš­ským poli­cis­tou před­tím, než dal­ší den se pot­ka­jí v napros­to odliš­né situ­a­ci.

Sandra Bullock v roli boha­té Američanky je pří­liš pode­zí­ra­vá vůči zámeč­ní­ko­vi nea­me­ric­ké­ho půvo­du. Přistěhovalec z Íránu si poři­zu­je zbraň, aby doká­zal ochrá­nit svůj obchod, celé svo­je jmě­ní, a pode­zí­rá zámeč­ní­ka, že mu vykra­dl dům. Dvojice mla­dých čer­no­chů okrá­dá pou­ze bílé. Mladý poli­cis­ta, kte­rý ode­jde od kole­gy po jeho rasis­tic­kém inci­den­tu, má nako­nec v pří­bě­hu spí­še smut­nou úlo­hu.


Musím říct, že na mě je těch drob­ných pří­bě­hů pří­liš a vyne­chá­ní jed­no­ho z nich by nemu­se­lo uško­dit, mož­ná prá­vě nao­pak. Na Sandru Bullock se sice dívá dob­ře, (přes­to­že už nehra­je „tu sym­pa­tic­kou hol­ku od ved­le“, ale boha­tou nafr­ně­nou ženu …), ale v Crashi má její pří­běh pod­stat­ně men­ší říz. Je to pou­ze jeden ze stříp­ků rasis­tic­ké mozai­ky.

Crash je vel­mi zají­ma­vým fil­mo­vým zážit­kem loň­ské­ho roku a Oscara si cel­kem zaslou­ží. Film si ale zapa­ma­tu­je­te pře­de­vším kvů­li něko­li­ka momen­tům, ve kte­rých se jako­by zasta­ví děj a vy ani nedu­tá­te. Jsou to tak sil­né zážit­ky, že vyzdvih­nou film pod­stat­ně výš, než by si jinak vůbec kdy moh­li tvůr­co­vé snít. No ale o tom to je.


Podívejte se na hodnocení Crash na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,73323 s | počet dotazů: 258 | paměť: 61698 KB. | 28.09.2023 - 20:51:12