Kritiky.cz > Filmové recenze > Crank - Zastav a nepřežiješ!

Crank - Zastav a nepřežiješ!

n200709111830 Crank

n200709111830_CrankRáno se pro­bu­dí­te a v hla­vě vám zně­jí všech­ny zvo­ny. Zkoušíte si vzpo­me­nout, co se dělo vče­ra, ale zatím bez­ú­spěš­ně. Dopotácíte se do poko­je, kde na DVD najde­te nahra­ný vzkaz od jed­no­ho ksich­ta. S úsmě­vem sdě­lu­je, že do hodi­ny zemře­te na jed, kte­rý vám na zázna­mu vlast­no­ruč­ně apli­ku­je do těla. Tenhle den vůbec neza­čí­ná dob­ře.

Doufám, že podob­nou situ­a­ci nikdo z vás neza­ži­je. Také ovšem nepřed­po­klá­dám, že vede­te stej­ný život jako Chev Chelios (Jason Statham-např. Kurýr, Kurýr 2, Duchové Marsu). Je to nájem­ný vrah. Zdá se, že v obo­ru pat­ří k těm lep­ším. Důkazem budiž sku­teč­nost, že je stá­le na svě­tě, což se nedá říct o jiných.

  Nedávno ovšem dostal nabíd­ku spro­vo­dit ze svě­ta vel­ké­ho šéfa z Hong Kongu. Dostal se přes ochran­ku, tiše vklouz­nul do míst­nos­ti, namí­řil sedí­cí obě­ti pis­to­li na hla­vu, čer­ve­ný laser zamě­řo­va­če pro­tnul tmu poko­je a … Zaujalo mě, že má snad i stej­nou zbraň jako Agent 47, a tak jsem na chvil­ku, kra­tič­kou chvi­lin­ku, zlo­mek sekun­dy (pojď­me se vyja­d­řo­vat v jed­not­kách SI) zadou­fal, že by snad moh­lo jít o vol­nou inspi­ra­ci úspěš­nou her­ní sérií. Nicméně násle­du­jí­cí zábě­ry mě pře­svěd­či­ly o tom, že o chlad­né­ho Hitmana nepů­jde.

  Ale proč o tom píšu? Tahle zakáz­ka se pro Jasona Stathama sta­la osud­nou (a vlast­ně i osu­do­vou), to kvů­li ní mu krví prou­dí lát­ka, kte­rá má jedi­ný cíl, zabít ho. Je na Jasonovi, aby  se poku­sil včas najít pro­ti­lék a půjde-li to, tak se pomstil těm, kte­ří tímhle způ­so­bem usi­lo­va­li o jeho život. A bude to náš hrdi­na (i když nevím, zda se kille­ro­vi dá říkat hrdi­na, ale když hlav­ní posta­va je tak sym­pa­tic­ká, že to snad ani nejde nefan­dit jí) mít jed­no­du­ché? Nebude.

  Každý pro­da­vač pika­do­rů u náměs­tí jsa ozbro­jen pří­sluš­ným arze­ná­lem a nasmě­ro­va­ný do správ­ných dve­ří před správ­né­ho hla­vou­na umí zmáčk­nout spoušť a má-li dob­rý den, tak i uce­dit drs­ně iro­nic­kou poznám­ku. Něco ve sty­lu: „Smaž se v pekle, ty bastar­de!“ Právě tohle všich­ni od podob­ných fil­mů čeká­me. A neboj­te se, však se dočká­te! Jenomže na tom­to fil­mu je hez­ké, co všech­no musí hlav­ní hrdi­na pře­ko­nat, než obje­ví, kte­ré dve­ře jsou správ­né a kdo je ten pra­vý zlo­syn.

  Pozornější z vás se jis­tě pta­jí, jak se tohle všech­no dá stih­nout za hodi­nu a jak se o tom dá nato­čit film, kte­rý má něco přes 80 minut? Sice nic nevy­hrá­vá­te, ale máte u nás vel­ké bez­vý­znam­né plus! Jde o to, že jed fun­gu­je tak, že jeho úči­nek lze osla­bit (zpo­ma­lit nástup efek­tu) neu­stá­lým pří­su­nem adre­na­li­nu. Proto v prů­bě­hu fil­mu hlav­ní hrdi­na cíle­ně vyhle­dá­vá situ­a­ce, jež zajis­tí kon­stant­ní pří­sun toho­to kate­cho­la­mi­nu. Účastní se rva­ček, auto­mo­bi­lo­vých honi­ček, poslou­chá drs­nou hud­bu, sna­ží se zkrát­ka vše­mož­ně vyhe­co­vat, aby před­čas­ně nena­tá­hl brka a zís­kal čas na uspo­ko­je­ní tetič­ky Pomsty.

  Dalším posi­ti­vem je, že film si na nic nehra­je. Dostanete čis­to­krev­nou akci v rych­lém tem­pu, kte­rá od začát­ku (kdy hrdi­na vyběh­ne z bytu a nastar­tu­je auto) do samot­né­ho kon­ce (kdy vyzkou­ší to, čemu se říká vol­ný pád) téměř nepo­le­ví (s výjim­kou něko­li­ka pasá­ží, kte­ré ale zrych­lit sku­teč­ně nejdou). Rovněž se mi na fil­mu líbil jeho tak nevšed­ní, tak hez­ky netuc­to­vý konec, že už jenom pro tohle bych ho mohl dopo­ru­čo­vat. Abych ale byl zce­la objek­tiv­ní, ono to s netuc­to­vým kon­cem není tak zce­la jed­no­znač­né, však uvi­dí­te sami.

  Pokud jste celý text dočet­li až sem a spí­lá­te si za ztrá­tu času, váž­ně to není film pro vás. Když ale čte­te tyto řád­ky a jed­nou rukou už pocuk­á­vá­te po pro­gra­mu kina, kte­rý leží v šuplí­ku, či se pokou­ší­te vyba­vit i-netovou adre­su oblí­be­né video­půj­čov­ny, zdá se, že si bude­me rozu­mět. Film sto­jí za shléd­nu­tí pro způ­sob udr­že­ní tem­pa, sym­pa­tic­kým (anti)hrdinům, akč­ním pasá­žím a tro­chu nevšed­ní­mu kon­ci. Doporučuji, pokud se chce­te vyma­nit ze ste­re­o­ty­pu.

 

 

 Originální název: Crank

 CZ: Zastav a nepře­ži­ješ

 Žánr: Akční/Thriller

 Produkce: USA

 Rok: 2006

 Délka: 87 minut

 Režie: Brian Tailor, Mark Neveldine

 

 Hrají: Jason Statham, Amy Smart, Efren Ramirez, Dwight Yoakam, Chester Bennington, Francis Capra 

       

  • Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii Do svých rolí se vrátil celý hvězdný soubor a filmaři opět hledali nové tváře, které by s nimi rezonovaly. V galerii Rychlých zločinců je Owen Shaw nejpůsobivějším soupeřem, s kterým […] Posted in Speciály
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […] Posted in Filmové recenze
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih
  • Image18. ledna 2004 Trio z Belleville Další z fascinujích animovaných filmů. Patřící ke skupině filmů, které uvidíte, zapamatujete si je a vzpomínáte na ně. Nepatří k americkým produktům, patří ke stejně skupině filmů jako je […] Posted in Filmové recenze
  • Lollipop Monster (2011)6. prosince 2011 Lollipop Monster (2011) Snímek Lollipop Monster jsem shlédl včera večer v příjemném prostředí kinosálu Oko, takže jsem snad ještě pln dojmů a zároveň mám již dostatečný odstup od viděného. Příběh se odehrává v […] Posted in Filmové recenze
  • Norbit10. června 2007 Norbit Další hollywoodská lahůdka u které kritici omdlévali hrůzou a zděšeně hořekovali nad tím, kam to je film spěje je tady. Jenže takových filmů při jejichž sledování recenzenti prskali […] Posted in Filmové recenze
  • th 1 1125. září 2002 Past Tak mesic po premiéře filmu Vám přináším snad dobrou recenzi na film Past se Seanem Connerym a Catarinou Zeta-Jones   Tak zase mám zpoždění v tom, že nestíhám psát recenze. No by jsem […] Posted in Filmové recenze
  • Tiché doteky – Recenze – 50%7. října 2019 Tiché doteky – Recenze – 50% Film celovečerně debutujícího režiséra a scenáristy Michaela Hogenauera, natočený s Eliškou Křenkovou v hlavní roli a s nizozemskými herci v rolích vedlejších, vypráví […] Posted in Filmové recenze
  • Okrsek 13 - Banlieue 139. září 2006 Okrsek 13 - Banlieue 13 Luc Besson se už pěkně dlouho snaží přesvědčit o tom, že pořádnou akční jízdu neumí natočit jen Američané a šikovní kluci a holky z Hongkongu, ale že to zvládne i Evropan. Někdy se mu to […] Posted in Filmové recenze
  • Škola superhrdinů - Sky High28. února 2006 Škola superhrdinů - Sky High Není vůbec lehké najít dobrou rodinou komedii. Dobře, máme tu Harryho Pottera, ale to je zábava pro hodně drsné rodinky, protože poslední filmy s pubertálním čarodějem atmosférou […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...