Kritiky.cz > Knihovnička > Cordelia Francesca Brabbs: Orákulum jednorožců

Cordelia Francesca Brabbs: Orákulum jednorožců

orakulum jednorozcu
orakulum jednorozcu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Krásné kar­ty na pohled, moud­ré na pře­čte­ní. Moc hez­ky pří­běh karet začí­ná. „Řekni jim, že jsme tady, a že bychom dnes rádi pomoh­li při léče­ní,“ při­šlo jed­nou autor­ce při onli­ne semi­ná­ři. Silný oka­mžik, kte­rý vne­sl do její­ho vní­má­ní svě­ta, člo­vě­ka i její prá­ce zase nový odstín svět­la. A o ten se s námi v kar­tách Orákulum jed­no­rož­ců dělí.

Obrázky jsou úchvat­né a tým auto­rů ilu­strá­to­rů odve­dl tak krás­nou prá­ci, ze kte­ré čas­to ani nepo­zná­te, jen při bliž­ším pohle­du, že jde o prá­ce více­ro lidí. A o to více mne baví nořit se do oso­bi­tos­ti, jen lehce odliš­né, kaž­dé kar­ty a vní­mat to, co jim autor­ka vtisk­la ve slo­vech, ve sdě­le­ních, kte­rá jsou ve zkrá­ce­né for­mě na kaž­dé kar­tič­ce, na kaž­dém obráz­ku.

Můžeme si tak navo­dit pocit z výkla­du, zásad­ní infor­ma­ce už na samém začát­ku. A pak si může­te číst v kni­ze a vní­mat roz­ší­ře­né poví­dá­ní, kte­ré ale stá­le zůstá­vá struč­né, jas­né a vel­mi návod­né.

Je s podi­vem, jak tak magic­ké až křeh­ké téma do sebe vsáklo čis­tou a ráz­nou efek­ti­vi­tu. Výklad vás totiž dove­de k tomu UDĚLAT SI SVŮJ ŽIVOT VÍCE EFEKTIVNÍ.

Ale může­te se pono­řit i do prá­ce se samot­nou autor­kou.

IMG 20221018 151406
IMG 20221018 151406

zzz

Meditovat, sezna­mo­vat se jem­ný­mi způ­so­by s kar­ta­mi, pozvat jed­no­rož­ce, trá­vit s těmi téma­ty cíle­ný čas… otví­rá se tak mno­ho mož­nos­tí, jak věno­vat čas své duši.

O auto­ro­vi: Cordelia F. Brabbs je men­tor­kou magie zamě­ře­nou na dia­man­to­vé ener­gie. Sama odjak­ži­va věří  v magic­ké svě­ty, báj­né bytosti.V době dospí­vá­ní si pro­šla tem­no­tou duše a brzy poté zača­la pra­co­vat s těmi­to ener­gi­e­mi a psát kni­hy a tvo­řit kar­ty. Ke svým kar­tám při­zva­la něko­lik uměl­ců, kte­ří jsou nala­dě­ni na podob­nou vlnu. Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing, 2022, https://www.synergiepublishing.com/cs/shop/karty/vykladacky/000539_orakulum-jednorozcu.php


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,55323 s | počet dotazů: 256 | paměť: 61616 KB. | 28.09.2023 - 02:28:10