Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Cool deník na holčičí tajnosti prostě musíš mít. Tak neváhej a zazipuj si „Můj deník na ZIP“

Cool deník na holčičí tajnosti prostě musíš mít. Tak neváhej a zazipuj si „Můj deník na ZIP“

deniknazhip e1531041757464

Tajný deník či diář by zce­la urči­tě měla vlast­nit kaž­dá dospí­va­jí­cí dív­ka, aby si tak moh­la zapi­so­vat svo­je přá­ní, myš­len­ky, sny, a hlav­ně si pro­střed­nic­tvím něho udě­la­la ve svých věcech  a dív­čích zále­ži­tos­tech pořá­dek a pev­ný řád, a sama tak před­chá­ze­la pří­pad­né­mu cha­o­su a tíži­vé samo­tě.

Deník je navíc dopl­něn o nej­růz­něj­ší tes­ty, díky kte­rým kaž­dá dív­ka obje­ví své skry­té já a ješ­tě se u toho skvě­le poba­ví. S tímhle dení­kem se roz­hod­ně nikdy nudit nebu­de! A navíc, pokud má vše zapsa­né zůstat skry­to před cizí­mi zra­ky, není nic jed­no­duš­ší­ho, než si jej pros­tě zazi­po­vat.

Jako kaž­dý diář i tenhle je  opat­řen kalen­dá­řem, do kte­ré­ho si kaž­dá z dívek může zazna­me­nat ty nej­dů­le­ži­těj­ší akce, o kte­rých ví, že zce­la urči­tě pro­běh­nou, např. svát­ky, naro­ze­ni­ny, prázd­ni­ny, osla­vy aj.

První část dení­ku je spí­še kre­a­tiv­ní, tvo­ří­cí nej­růz­něj­ší tes­ty, roz­ma­ni­té otáz­ky, ale i tře­ba taj­né časo­vé schrán­ky. Druhou část dení­ku tvo­ří kla­sic­ký kalen­dář.

Každý z dva­nác­ti měsí­ců se nachá­zí na dvou­stra­ně dení­ku. Na levé stra­ně kni­hy se sklá­dá ze dvou tabu­lek, kde si lze do prv­ní čás­ti z nich zapsat věci, o kte­rých si maji­tel mys­lí a dou­fá, že se sta­nou. Pak po uply­nu­tí dané­ho měsí­ce může do dru­hé čás­ti tabul­ky nao­pak napsat, co se sku­teč­ně sta­lo, a co se nao­pak nesta­lo a nevy­pl­ni­lo. Na pra­vé stra­ně dvou­strán­ky jsou pak políč­ka zná­zor­ňu­jí­cí jed­not­li­vé dny měsí­ce.

Mě a moji nej­star­ší osmi­le­tou dcer­ku však nej­ví­ce zau­ja­la a hod­ně bavi­la prv­ní část dení­ku, ta kre­a­tiv­ní, kde se dá vypl­ňo­vat spous­tu věcí jako: má tajem­ství zahr­nu­jí­cí popis oso­by, jmé­no, zájmy, co má a nemá maji­tel dení­ku rád, co si pře­je, kde by chtě­la vynik­nout, ale i mož­nost nakres­lit si, v jakém mód­ním sty­lu se oblé­ká a v jakém by se nao­pak ráda oblé­ka­la, kdy­by moh­la.

Otázky a tes­ty jsou nej­růz­něj­ší­ho a roz­ma­ni­té­ho cha­rak­te­ru, jež hra­vou for­mou pro­ve­dou své­ho maji­te­le vše­mi strán­ka­mi toho­to neza­po­me­nu­tel­né­ho dení­ku. Otázky týka­jí­cí se napří­klad vysně­né kari­é­ry. Jak by měla vypa­dat vysně­ná prá­ce, nebo jak by měly vypa­dat vysně­né prázd­ni­ny, co bys na nich měla pro­žít? Možnost naplá­no­vat si do posled­ní­ho bodu svo­jí vysně­nou naro­ze­ni­no­vou osla­vu od začát­ku až do její­ho kon­ce včet­ně sezna­mu dár­ků, sezna­mu hos­tů, téma osla­vy apod.

 

Co musím všech­no stih­nout? Co bych chtě­la v živo­tě udě­lat, vyzkou­šet např. vyzkou­šet rodeo, jet na safa­ri, letět do vesmí­ru aj. (Pravda žád­ná skrom­ná přá­ní, ale tak to asi v dět­ském a puber­tál­ním věku cho­dí, a čím bláz­ni­věj­ší přá­ní, tím vět­ší fan­ta­zie a tou­ha plnit si je a snít o nich).

Nesmí samo­zřej­mě chy­bět ani časo­vá schrán­ka „Přísně taj­né“. Tajná časo­vá schrán­ka spo­lu s datu­mem zape­če­tě­ní a ote­vře­ní. Poté se vypl­ní dvě stán­ky, sle­pí k sobě a poz­dě­ji, po uply­nu­tí urči­té doby se uvi­dí, zda se sho­du­jí názo­ry maji­te­le, či se po nějak změ­ni­ly /například moje slav­né ido­ly).

A co by to bylo za deník, kdy­by neob­sa­ho­val i taj­né časo­vé schrán­ky a taj­ná při­zná­ní, jež sta­čí zale­pit a uscho­vat tak před zvě­da­vý­ma oči­ma pří­pad­ných lidí, jež nema­jí prá­vo ten­to deník číst. Pak až při­jde ten pra­vý čas, sta­čí schrán­ky roz­le­pit a začíst se do svých kdy­si dáv­ných tužeb, snů a přá­ní.

Závěr dení­ku je věno­ván k napsá­ní a sepsá­ní sezna­mu na taj­né sny a přá­ní, kte­rých by chtě­la maji­tel­ka dení­ku dosáh­nout v příš­tím roce, ale i v příš­tích pěti letech, dese­ti letech, a v nepo­sled­ní řadě i v příš­tích pade­sá­ti letech.

Věřte, nevěř­te! Nikdy není poz­dě začít zapi­so­vat si svo­je zážit­ky, plá­ny, pro­žit­ky, ale i tře­ba přá­ní a nej­růz­něj­ší sny, začít lze sku­teč­ně kdy­ko­liv, neboť deník není nijak časo­vě ohra­ni­čen.

Můj taj­ný deník na ZIP

Vydalo nakla­da­tel­ství FRAGMENT v roce 2017

 

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,67937 s | počet dotazů: 226 | paměť: 53334 KB. | 20.09.2021 - 05:12:57