Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze her > Cook Serve Delicious 2: Drsný náhled do reality stresu v kuchyních

Cook Serve Delicious 2: Drsný náhled do reality stresu v kuchyních

2018 06 06 2
2018 06 06 2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dá se říci, že se opo­tí­te jako ve sku­teč­né kuchy­ni. Soustředění jede napl­no a zákaz­ní­ci vás pre­su­jí do kulič­ky. Všechno musí být rych­le, včas a přes­ně. Simulátor vaře­ní snad ani nemů­že být jiný. Preclíky, ham­bur­ge­ry, nuge­ty, vybra­né lahůd­ky z moře a svě­to­vých kuchy­ní, doko­na­lé recep­ty, vyrá­bět kli­ká­ním musí­te rych­le­ji než Zdenda Polreich.

Výhodou je, že si může­te vzít do par­ty i spo­lu­hrá­če.

Pozor na neče­ka­né!

Ve hře vás čeká i něko­lik legrač­ních míst, kte­rá stre­su při­da­jí, ovšem pře­kva­pe­ní pro­čís­nou sou­stře­dě­né nasta­ve­ní mys­li – to když se bude­te muset posta­rat o mou­chy, brou­ky, pas­tič­ky na myši, umýt nádo­bí nebo záchod. Vyhodit kon­tej­ner... Ách nééé... Když tohle vysko­či­lo popr­vé, tak se jeden fakt zasmál!

TIP: Nebojte se, nej­pr­ve se vše nau­čí­te v tuto­ri­a­lu, dal­ší kam­pa­ně a spe­ci­a­lit­ky čeka­jí až poté... už na šikov­né prs­tí­ky a pat­řič­ně sou­stře­dě­nou mysl.

RUSH HOURS vás pro­vě­ří

Ve hře je obsa­že­no umě­ní 180 jídel, tak schvál­ně, kolik se jich nau­čí­te zpa­mě­ti? Kolik vás roz­ml­sá tak, že si je uva­ří­te i ve sku­teč­nos­ti? Co musí­me pochvá­lit je totiž rea­lis­tic­ké zpra­co­vá­ní obráz­ků, kte­ré někdy dost pro­vo­ka­tiv­ně pro­bou­zí chout­ky. Nebo nao­pak – budou vadit vege­ta­ri­á­nům, pro­to­že maso vypa­dá oprav­du rea­lis­tic­ky – a se stej­nou ver­vou i prská na gri­lu.

Jak už jsme řek­li, do hry může­te při­zvat spo­lu­hrá­če, ide­ál­ně ve chví­li, kdy zís­ká­te cvik, když se kam­pa­ně roz­běh­nou a vy nebu­de­te stí­hat – a to se sta­ne vel­mi brzo v tak­zva­ných RUSH HOURS. Velmi fika­ně jsou před a za tyto hodi­ny při­dá­ny prá­vě ty chví­le, kdy musí­te obsta­rat nečis­té toa­le­ty, myš­ky nebo umýt nádo­bí.

Dobrá pověst a um je zákla­dem

A tady už to je hod­ně o orga­ni­za­ci prá­ce i spo­lu­hrá­čů. Základem je budo­vá­ní vlast­ní­ho pod­ni­ku, jeho dob­ré pověs­ti, při­lá­kat zákaz­ní­ky, a pak i budo­vá­ní co nej­hez­čí­ho inte­ri­é­ru. Zajímavé je sbí­rá­ní zku­še­nos­tí v jiných tema­tic­kých restau­ra­cích, ve kte­rých jste na tako­vé „pra­cov­ní stá­ži“. Tady se máte mož­nost sezná­mit s exo­tic­ký­mi jíd­ly.

Důležitá je tady rych­lost a spl­ně­ní recep­tu – pod­le toho odchá­zí zákaz­ní­ci spo­ko­je­ni, neut­rál­ní, nespo­ko­je­ni a naštva­ní a nej­růz­něj­ší vari­an­ty mezi tím. Smajlíky jsou roz­to­mi­lé!

TIP: Na hrá­če také čeka­jí na ste­a­mu sbě­ra­tel­ské kar­tič­ky, kte­ré se postup­ně načí­ta­jí.

Jediné mínus je asi hod­ně indi­vi­du­ál­ní.  Za mě to byly zvu­ky. Jasně, byly rea­lis­tic­ké, až tak, že při­po­mí­na­ly fast food, kde sebou jíd­lo švi­há jed­no za dru­hým. Ale na dru­hou stra­nu – zrov­na to doká­že pod­po­řit hrá­če v bys­tros­ti, rych­los­ti a vel­mi dob­ře pod­po­ru­je ten sou­stře­dě­ný stres, ve kte­rém se sna­ží­te efek­tiv­ně vyrov­ná­vat s pře­mí­rou kuchař­ské­ho stre­su. A hud­ba, ta hud­ba... biču­je a biču­je...
Ostatně, prá­vě tím není ten­to simu­lá­tor dale­ko od prav­dy.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 7,57335 s | počet dotazů: 260 | paměť: 59826 KB. | 18.08.2022 - 12:09:28