Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > Control – recenze jednoho z nejlepších titulů posledních let

Control – recenze jednoho z nejlepších titulů posledních let

Control

Tvorba fin­ské­ho vývo­jář­ské­ho stu­dia Remedy mě osob­ně nikdo moc neza­jí­ma­la. Ano své­ho času jsem ode­hrál něko­lik hodin na titu­lech Max Payne a Max Payne 2, ale tím že Max Payne 3 pře­vza­lo stu­dio Rockstar Games (a změ­ny na sérii pro­ve­de­né mě neza­u­ja­li) Remedy v mé hla­vě upadlo v zapo­mně­ní. A to i včet­ně jejich titu­lů Alan Wake, Quantum Brake a v posled­ní řadě Control. Ano můžu říci, že Control mě zkrát­ka vůbec neza­jí­mal, ale teď už vím že to byla chy­ba. Control je totiž oprav­du pec­ka.

Tady bych myš­len­ko­vý pochod tro­chu zpo­ma­lil. Control je oprav­du dob­rá akč­ní adven­tu­ra zasa­ze­ná do polo­o­tevře­né­ho svě­ta s prv­ky RPG, ale vel­kou záslu­hu na mém zážit­ku tvo­řil zejmé­na fakt, že jsem o Control nevě­děl vůbec nic. Proto pokud pře­mýš­lí­te o tom, že bys­te si ten­to titul chtě­li zahrát, nevá­hej­te a dal ve čte­ní recen­ze nepo­kra­čuj­te. Běžte si jí zahrát.

Formalitky a upo­zor­ně­ní máme za námi tak hurá do recen­ze. Ocitáte se v roli Jesse Faden, hlav­ní pro­ta­go­nist­ky, kte­rá vešla do budo­vy, kde síd­lí FBC (Federal Bureau of Control), orga­ni­za­ce podob­né FBI, ale zabý­va­jí­cí se para­nor­mál­ní­mi jevy. To proč a jak se Jesse v této budo­vě ocit­la se dozví­te v prů­bě­hu pří­bě­hu, kaž­do­pád­ně jako Jesse zjis­tí­te že budo­va je na prv­ní pohled prázd­ná, a tak se vydá­te vstříc její­mu pro­zkou­má­ní. Posléze nara­zí­te na prv­ní­ho člo­vě­ka, uklí­ze­če jmé­nem Ahti, kte­rý vás nasmě­ru­je do kan­ce­lá­ře ředi­te­le FBC. Tady zjis­tí­te že ředi­tel prav­dě­po­dob­ně spáchal sebe­vraž­du a po ucho­pe­ní jeho zbra­ně se Jesse stá­vá novou ředi­tel­kou FBC. Zvláštní že? No a v podob­ném sty­lu bude pro­bí­hat celý váš her­ní záži­tek s touhle hrou, spous­ta věcí nebu­de zdán­li­vě dávat smy­sl, ale celé to do sebe krás­ně zapa­dá.

Nejstarší dům, Služební zbraň a dal­ší záhad­ná mís­ta a arte­fak­ty

Ona ředi­te­lo­va zbraň je totiž jed­ním z tzv. před­mě­tů moci (object of power), nebo jiným výra­zem změ­ně­né­ho před­mě­tu (alte­red item), kte­rý je spo­jen s ast­rál­ní rovi­nou (mezi­di­men­zi­o­nál­ní rovi­nou rea­li­ty) v níž síd­lí tzv rada, kte­rá si Jesse jako novou ředi­tel­ku FBC zvo­li­la. No a nová ředi­tel­ka je ihned posta­ve­na před její prv­ní a záro­veň dosti neleh­ký úkol, zba­vit FBC inva­ze nad­při­ro­ze­né mys­lí­cí rezo­nan­ce (Hiss), kte­rá ovlád­la vět­ši­nu zaměst­nan­ců FBC. Ta se do budo­vy FBC dosta­la, pro­to­že ten­to tzv. Nejstarší dům (Oldest hou­se) je záro­veň brá­nou do jiných dimen­zí a rovin exis­ten­ce. No, je mno­hem těž­ší o tom napsat než to hrát. Ale lore svě­ta Control je napros­to per­fekt­ně zpra­co­ván a já tak hltal kaž­dou část tex­tu, kaž­dou míst­nost a kaž­dou udá­lost, kte­rá se ve hře udá­la.

Služební zbraň není ani zda­le­ka jedi­ným objek­tem moci, na kte­rý ve hře nara­zí­te. Dalšími jsou napří­klad tele­fon, popel­ník, tre­zor, zahrad­ní pla­me­ňák ane­bo led­ni­ce. S vět­ši­nou těch­to před­mě­tů při­jde­te do kon­tak­tu skr­ze ved­lej­ší úko­ly, ale ty bys­te si nemě­li nechat ujít, pro­to­že nahá­ně­ní zahrad­ní­ho pla­me­ňá­ka nebo sema­fo­ru pros­tě v jiné hře neza­ži­je­te a je to zába­va. Tyto a mno­ho jiných zají­ma­vých ved­lej­ších úko­lů vám zpra­vi­dla zadá pár pře­ži­vších – ať už je to již zmí­ně­ný Ahti, kte­ré­mu pomá­há­te s úkli­dem Nejstaršího domu nebo správ­ce panop­ti­ko­nu, mís­ta, kde je vět­ši­na arte­fak­tů ulo­že­na. Co se postav ve hře týká tak vět­ši­na, včet­ně hlav­ní pro­ta­go­nist­ky, jsou zají­ma­vé a dob­ře napsa­né, nud­né jsou tak asi jen dvě posta­vy, ale ty záro­veň dostá­va­jí nejmíň pro­sto­ru. U postav musím vypích­nout hra­né fil­mo­vé sek­ven­ce s dr. Casperem Darlingem (hra­je Matthew Porretta), kte­ré jsou per­fekt­ní. Nikdy jsem podob­né­mu spo­je­ní fil­mu a hry moc nefan­dil ale tady se to poved­lo a posta­va dr. Darlinga se tak sta­la mým abso­lut­ním favo­ri­tem.

Příběh super, akce super = všech­no super

Za pří­bě­hem a lorem, kte­rý je v Control exce­len­tí, neza­os­tá­vá ani akce. Ze střel­ných zbra­ní tu máte k dis­po­zi­ci pou­ze Služební zbraň. Ta je v počát­ku pou­ze ve for­mě pis­to­le, ale postu­pem času může­te zís­kat for­mu samo­pa­lu, bro­kov­ni­ce, gra­ná­to­me­tu apod. Střelba z ní půso­bí pří­jem­ně, ale nejed­ná se o nic závrat­né­ho. Hlavním tahou­nem v akci jsou schop­nos­ti, kte­ré Jesse postup­ně ode­my­ká. Jedná se zejmé­na o teleki­ne­zi a levi­ta­ci. Levitace vám umož­ňu­je zejmé­na fle­xi­bi­li­tu během sou­bo­jů a k pře­ko­ná­vá­ní pře­ká­žek. Telekineze pak fun­gu­je jako dal­ší zbraň a hod­ně při­po­mí­ná prá­ci s gra­vi­ty gun z Half-life 2. Pomocí teleki­ne­ze tak může­te během sou­bo­je změ­nit kan­ce­lá­ře FBC v hro­ma­du tro­sek, a to je sak­ra zába­va.

Atmosféra Control je výbor­ná. Levitující zaměst­nan­ci FBC spo­lu s jejich záhad­ným zaří­ká­vá­ním a čer­ve­ným svět­lem mnoh­dy půso­bí zne­po­ko­ji­vě až děsi­vě. Celkově zasa­ze­ní hry, ač na papí­ře může půso­bit neza­jí­ma­vě až nud­ně, je zpra­co­vá­no veli­ce dob­ře a mnoh­dy máte zvlášt­ní pocit i z oby­čej­né recep­ce sil­nič­ní­ho mote­lu (kam během hry něko­li­krát odces­tu­je­te). Hudba spo­lu s gra­fic­kým zpra­co­vá­ním tuto atmo­sfé­ru krás­ně dopl­ňu­je. No, a i uži­va­tel­ské roz­hra­ní je jed­no­du­ché a pře­hled­né. Prvním nega­ti­vem je dlou­hé načí­tá­ní, kte­ré v pří­pa­dě někte­rých sou­bo­jů s bossy (kte­rých je ve hře dosta­tek a ty nej­za­jí­ma­věj­ší jsou v rám­ci ved­lej­ších úko­lů) může trvat i déle než samot­né hra­ní – sou­bo­je nejsou zpo­čát­ku vůbec jed­no­du­ché. Druhým nega­ti­vem je absen­ce čes­ké loka­li­za­ce, kte­ré je ale již vytvo­ře­na a je ke sta­že­ní. Bohužel je tře­ba si uvě­do­mit, že čes­ká hráč­ská komu­ni­ta zastá­vá pou­ze veli­ce malý objem poten­ci­ál­ních zákaz­ní­ků, a tak vývo­já­ři budou čes­ké titul­ky do titu­lů při­dá­vat stá­le méně čas­tě­ji.

Na závěr lze už jen dodat to, že Control jsem na Epic Games zís­kal zdar­ma a dvě vyda­ná DLC jsem poří­dil za 180 korun. Tomu říkám per­fekt­ní deal za per­fekt­ní hru, a i bez toho sto­jí kom­plet­ní edi­ce hry na ste­a­mu 40 euro. Zcela při­ja­tel­ná cena za něko­lik desí­tek hodin kva­lit­ní zába­vy. Remedy tím­to titu­lem zavá­dí své nové uni­ver­sum a musím říci, že po této zku­še­nos­ti mě láká i remas­ter ver­ze hry Alan Wake a těším se na dru­hé pokra­čo­vá­ní, kte­ré by mělo zmí­ně­né­mu uni­ver­zu ješ­tě více upev­nit zákla­dy. No a samo­zřej­mě budu vyhlí­žet pokra­čo­vá­ní Controlu, ale ten­to­krát už s vel­kým zájmem.

95 %

Foto: Remedy Entertainment & 505 Games

  • LEGO Batman 2: DC Super Heroes21. listopadu 2021 LEGO Batman 2: DC Super Heroes LEGO máme všichni v paměti jako legendární kreativní stavebnici, která je již po generace populární a velice žádaná a oblíbená hlavně dětmi po celém světě. K recenzi této hry jsem se tedy […] Posted in Recenze her
  • Juro Janosik10. listopadu 2021 Juro Janosik Podporujeme československé hry. Na recenzi se k nám dostala slovenská hra Juro Janosik. Jedná se hru od tvůrce Petera Jurkovského a stojí necelých 10 eur. Autor už pro fanoušky […] Posted in Recenze her
  • Far Cry 6 - Tentokrát z karibského ostrova Yara12. října 2021 Far Cry 6 - Tentokrát z karibského ostrova Yara Po dvou letech  vyšla další hra Far Cry. Tentokrát to není žádný spin-off, je to plnohodnotná hra série Far Cry. Tentokrát se vracíme do ostrovního státu, podobného Kubě, kde vládne […] Posted in Recenze her
  • Far Cry 33. října 2021 Far Cry 3 Je tomu už skoro deset let, kdy v listopadu roku 2012 vyšlo třetí pokračování Far Cry. Po prvním díle, který objevil volnost pohybu na velkém ostrově, přišel Far Cry 2, který byl […] Posted in Recenze her
  • Far Cry Primal – Recenze14. září 2021 Far Cry Primal – Recenze Herní série Far Cry nás ve videoherním světě doprovází už pěknou řádku let. V roce 2019 vyšel již pátý díl, který se překvapivě objevil zhruba čtrnáct měsíců po vydání  dílu čtvtého. V […] Posted in Recenze her
  • Strange Brigade – nastal čas ulovit mumii1. září 2021 Strange Brigade – nastal čas ulovit mumii Tvůrci z Rebellion se ve hře Strange Brigade z roku 2018 snaží prozkoumat prostředí, které v herní oblasti nemá obdoby. Jedná se o 30. léta a zasazení je inspirováno klasickými monstry, […] Posted in Recenze her
  • Far Cry 414. srpna 2021 Far Cry 4 Jelikož recenzí je všude dost a většina už to má stejně dohráno, tak napíšu ve zkratce, jaké dojmy na mě hra udělala, co mi vadilo a naopak co se mi na Far Cry 4 líbilo. OBSAHUJE […] Posted in Recenze her
  • Metal Gear Solid V: The Phantom Pain10. srpna 2021 Metal Gear Solid V: The Phantom Pain Metal Gear Solid V: The Phantom Pain je nejnovějším dílem Hidea Kojimiho, které vydalo Konami. Metal gear je známá série, která se vyvíjí již několik desetiletí. Než začnu se samotnou […] Posted in Recenze her
  • Far Cry Primal - Co očekáváme ve Far Cry v době ledové?4. srpna 2021 Far Cry Primal - Co očekáváme ve Far Cry v době ledové? V průběhu několika let, co vyšla Far Cry 1, Far Cry 2, Far Cry 3 a samozřejmě Far Cry 4 se všemi DLC, se tvůrci neustále vylepšovali. Od ostrova   Himalájích  se svět přesunul do doby […] Posted in Recenze her
  • Far Cry 5 aneb americký venkov je zábava4. srpna 2021 Far Cry 5 aneb americký venkov je zábava Sérii Far Cry není třeba dlouze představovat, po nepříliš přesvědčivém far cry primal, který neoslovil hráče tolik jako předchozí díly, vyšel Far Cry 5 s velmi zajímavým prostředím z […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,76873 s | počet dotazů: 234 | paměť: 53316 KB. | 03.12.2021 - 15:32:11