Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Contreras Bret: Posilování na anatomických základech

Contreras Bret: Posilování na anatomických základech

Posilovani
Posilovani

Kniha s názvem Posilování na fyzic­kých zákla­dech je vel­mi úspěš­ná kni­ha se zamě­ře­ním na posi­lo­vá­ní a zlep­še­ní fyzic­ké kon­di­ce obec­ně. Knihu sepsal ve svě­tě fit­ness dob­ře zná­mý Bret Contreras jež je maji­te­lem sítě fit­ness cen­ter ale taky má výbor­né hod­no­ce­ní jakož­to osob­ní tre­nér. Kniha jako tako­vá je roz­dě­le­na do 11 čás­ti ve kte­rých se roze­bí­rá posi­lo­vá­ní do podrob­ná. Nejzajmavejsi na této kni­ze je ovšem gra­fic­ké zná­zor­ně­ní jed­not­li­vých cvi­ků, kde jsou zob­ra­ze­ny jak já tomu říkám rent­ge­ny na kte­rých vidí­te kte­ré sva­lo­vé sku­pi­ny se při daném cvi­ků zapo­jí, tudíž je kni­ha vhod­ná i pro lidi co chcou vypra­co­vat jenom spe­ci­fic­ké sva­lo­vé sku­pi­ny ať už jen na vzhled nebo tre­baa k výko­nu povo­lá­ní. Každá kapi­to­la je zamě­ře­na na jed­nu sva­lo­vou sku­pi­nu, kde na jaji posí­le­ní najde­te pře­hr­šel cvi­ku a jejich vari­a­cí, ke kaž­dé­mu z cvi­ků také najde­te slov­ní postup pro­ve­de­ní a také názor­né měřít­ko ozna­ču­jí­cí obtíž­nost kaž­dé­ho cvi­ku. Kniha je pěk­ně barev­ná což je dal­ší pěk­ná věc na vzhle­du této kníž­ky. Jedna část této kníž­ky taky popi­su­je jak sj sesta­bit vlast­ní tré­nin­ko­vý plán a jak správ­ně vyba­lan­co­vat jed­not­li­vé cvi­ky, pokud ale nejste zdat­ní tak si nemu­sí­te dělat hla­vu pro­to­že jsou zde i pře­dem při­pra­ve­né plá­ny. Co jsem zapo­mněl zmí­nit je také to že veš­ke­ré cvi­ky lze pro­vá­dět vlat­ni váhou tak­že žád­né fit­ko ;D. Co se týče vaz­by tak je taky vel­mi kva­lit­ně zpra­co­va­ná a nelze na ní nalézt žád­ná nega­ti­va a to mě vel­mi těší.

Kniha jako tako­vá je vel­mi kva­lit­ně zpra­co­va­ná, má vše co jsem od ní oče­ká­val díky tomu ji dávám nad­prů­měr­né hod­no­ce­ní 10/10.


  • Autor: Pavelka Radim, Reinders André
  • Formát / stran: 17×24 cm, 168 stran
  • Datum vydá­ní: 22.06.2015
  • Katalogové čís­lo: 69025
  • ISBN: 978-80-247-5416-1

Kniha ke kou­pi na Grada.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,88518 s | počet dotazů: 246 | paměť: 56658 KB. | 04.07.2022 - 11:16:40