Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Constantine

Constantine

55

Constan­ti­ne je film, kte­rý vyšel z komik­so­vé před­lo­hy Hellblazera, jako vět­ši­na v posled­ní době nato­če­ných sci-fi fil­mů. Vypráví o niči­te­li démo­nů Johnovi Constantinovi, kte­rý už od útlé­ho věku vidí a je scho­pen roze­znat všech­ny kří­žen­ce (kří­žen­ce démo­nů a andě­lů), kte­ří na Zemi žijí a od pat­nác­ti let s démo­ny boju­je.

 

John Constantine, to je tako­vá posta­va, kte­rá od mlá­dí kou­ří 30 ciga­ret den­ně a jedi­né co umí a čím se zabý­vá je niče­ní démo­nů, teda spíš kří­žen­ců, pro­to­že do jis­té doby se mys­le­lo, že démo­ni se do lid­ské­ho svě­ta dostat nemo­hou.

John boju­je s démo­ny pro­to, aby se jakým­si způ­so­bem vykou­pil do nebe, pro­to­že sebe­vraž­dou se auto­ma­tic­ky dostá­vá­te do pek­la. No John v 15 letech se poku­sil o sebe­vraž­du, kvů­li jeho hroz­ným vidi­nám. No poku­sil se, ale doo­prav­dy byl dvě minu­ty mrt­vý, ale zase jej oži­vi­li. Ale i tohle se počí­tá a pro­to­že Constatine má moc s démo­ny bojo­vat, tak tímhle způ­so­bem se chce andě­lům jak­si zavdě­čit, aby po jeho smr­ti zůstal v nebi a né tam dole.

Má rako­vi­nu plic a moc času mu nezbý­vá. Jednoho dne navští­ví kni­hov­nu, kde se sezná­mí s mla­dou poli­cist­kou. Ten den, po jejich střet­nu­tí se poli­cist­ka dozví o sebe­vraž­dě své­ho dvoj­če­te, sest­ry, kte­rá byla umís­tě­na v psy­chi­at­ric­ké léčeb­ně, kvů­li její dušev­ní poru­še. Trpěla div­ný­mi vidi­ny, vidě­la tak jako její setra, kte­rá to nikdy nepři­zna­la a tak jako John kří­žen­ce démo­nů a andě­lů. No a samo­zřej­mě také démo­ni byli za její sebe­vraž­dou. Celá táto udá­lost byla nato­če­na na kame­ru, jak vyska­ku­je z výšká­če a jak před sesko­kem vyslo­ví Constatine, Johnovo pří­jme­ní. Protože mla­dá poli­cist­ka Johna už zna­la, tak jej navští­vi­la u něj doma. Ten jako samo­tář, tro­chu blá­zen a tajem­ný ochrán­ce vše­ho dob­ré­ho ji nej­pr­ve vyho­dil, ale poté si uvě­do­mil, že by s tím měl něco dělat a zabit toho, kte­rý za tím­to činem sto­jí. Přece je to jeho prá­ce a on má ten dar. Tak ji k sobě teda při­jal a vše ji vysvět­lil. Policistka pořád nemoh­la uvě­řit tomu, že by spácha­la sebe­vraž­du, pro­to­že její sest­ra tak jako ona jsou kato­lič­ky a v křes­ťan­ství je sebe­vraž­da nepři­pus­ti­tel­ná. No tak chtě­la po Constantinovi, aby ji uká­zal co se sta­lo, když to teda doká­že, pros­tě aby tomu uvě­ři­la, že to byla sebe­vraž­da a nebo kdo jí zabil a jest­li je fakt v pekle.
Po Johnově ritu­á­lu, kdy oso­bu nebo sebe namo­čí do vody, při­po­jí k tomu pár zaří­ká­va­del a dosta­ne oso­bu do pek­la vše­mu věři­la.

Poté co zjis­ti­la co vše se sta­lo a jak to je, tak s Constantinem zača­li bojo­vat pro­ti těmhle moc­ným silám zla.

V tom pří­bě­hu jde vlast­ně o to, že v této době někdo najed­nou našel moc­né kopí ukry­té hlu­bo­ko v zemi někde v pouš­ti, kte­ré je klí­čem k vstu­pu démo­nů do lid­ské­ho svě­ta a vlast­ně ten hlav­ní démon musí z něja­ké bytos­ti vystou­pit a nej­lep­ším člo­vě­kem je ta poli­cajt­ka, kte­rou když někdo tím kopí pro­bod­ne tak ten démon bude moct z ní vstou­pit, ale musí být samo­zřej­mě naka­že­ná.
Tak se sta­ne, pro­to­že ten kdo zís­kal to kopí poli­cist­ku vyhle­dá, démon se v ni převtě­lí a potom se ho bude sna­žit jeden hybrid(anděl) vpus­tit, ale to se nako­nec nepo­da­ří, pros­tě John tomu zabrá­ní.

Nako­nec se John zba­ví i té rako­vi­ny, pro­to­že ďábel ho uzdra­ví. Nechce aby šel do nebe, tak ho rad­ši vylé­čí. Jak sem řekl nechtěl aby šel do nebe, nej­spíš se už vykou­pil dosta­teč­ně, tak jej čeka­lo jen to nebe.

Trailer: (08.49 MB) Velice vyda­ře­ný, začí­ná vel­mi pou­ta­vou scé­nou, kdy Johnův kama­rád jej dostá­vá do pek­la. Pěkně sestří­ha­ný trai­ler, řekl bych, že jsou pou­ži­ty scé­ny spí­še z dru­hé polo­vi­ny fil­mu.

 Je to výbor­ný film na styl DearDevila, ale lep­ší. 

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,10860 s | počet dotazů: 220 | paměť: 52277 KB. | 10.05.2021 - 05:45:12
X