Kritiky.cz > Filmové recenze > Constantine

Constantine

55

Constan­ti­ne je film, kte­rý vyšel z komik­so­vé před­lo­hy Hellblazera, jako vět­ši­na v posled­ní době nato­če­ných sci-fi fil­mů. Vypráví o niči­te­li démo­nů Johnovi Constantinovi, kte­rý už od útlé­ho věku vidí a je scho­pen roze­znat všech­ny kří­žen­ce (kří­žen­ce démo­nů a andě­lů), kte­ří na Zemi žijí a od pat­nác­ti let s démo­ny boju­je.

 

John Constantine, to je tako­vá posta­va, kte­rá od mlá­dí kou­ří 30 ciga­ret den­ně a jedi­né co umí a čím se zabý­vá je niče­ní démo­nů, teda spíš kří­žen­ců, pro­to­že do jis­té doby se mys­le­lo, že démo­ni se do lid­ské­ho svě­ta dostat nemo­hou.

John boju­je s démo­ny pro­to, aby se jakým­si způ­so­bem vykou­pil do nebe, pro­to­že sebe­vraž­dou se auto­ma­tic­ky dostá­vá­te do pek­la. No John v 15 letech se poku­sil o sebe­vraž­du, kvů­li jeho hroz­ným vidi­nám. No poku­sil se, ale doo­prav­dy byl dvě minu­ty mrt­vý, ale zase jej oži­vi­li. Ale i tohle se počí­tá a pro­to­že Constatine má moc s démo­ny bojo­vat, tak tímhle způ­so­bem se chce andě­lům jak­si zavdě­čit, aby po jeho smr­ti zůstal v nebi a né tam dole.

Má rako­vi­nu plic a moc času mu nezbý­vá. Jednoho dne navští­ví kni­hov­nu, kde se sezná­mí s mla­dou poli­cist­kou. Ten den, po jejich střet­nu­tí se poli­cist­ka dozví o sebe­vraž­dě své­ho dvoj­če­te, sest­ry, kte­rá byla umís­tě­na v psy­chi­at­ric­ké léčeb­ně, kvů­li její dušev­ní poru­še. Trpěla div­ný­mi vidi­ny, vidě­la tak jako její setra, kte­rá to nikdy nepři­zna­la a tak jako John kří­žen­ce démo­nů a andě­lů. No a samo­zřej­mě také démo­ni byli za její sebe­vraž­dou. Celá táto udá­lost byla nato­če­na na kame­ru, jak vyska­ku­je z výšká­če a jak před sesko­kem vyslo­ví Constatine, Johnovo pří­jme­ní. Protože mla­dá poli­cist­ka Johna už zna­la, tak jej navští­vi­la u něj doma. Ten jako samo­tář, tro­chu blá­zen a tajem­ný ochrán­ce vše­ho dob­ré­ho ji nej­pr­ve vyho­dil, ale poté si uvě­do­mil, že by s tím měl něco dělat a zabit toho, kte­rý za tím­to činem sto­jí. Přece je to jeho prá­ce a on má ten dar. Tak ji k sobě teda při­jal a vše ji vysvět­lil. Policistka pořád nemoh­la uvě­řit tomu, že by spácha­la sebe­vraž­du, pro­to­že její sest­ra tak jako ona jsou kato­lič­ky a v křes­ťan­ství je sebe­vraž­da nepři­pus­ti­tel­ná. No tak chtě­la po Constantinovi, aby ji uká­zal co se sta­lo, když to teda doká­že, pros­tě aby tomu uvě­ři­la, že to byla sebe­vraž­da a nebo kdo jí zabil a jest­li je fakt v pekle.
Po Johnově ritu­á­lu, kdy oso­bu nebo sebe namo­čí do vody, při­po­jí k tomu pár zaří­ká­va­del a dosta­ne oso­bu do pek­la vše­mu věři­la.

Poté co zjis­ti­la co vše se sta­lo a jak to je, tak s Constantinem zača­li bojo­vat pro­ti těmhle moc­ným silám zla.

V tom pří­bě­hu jde vlast­ně o to, že v této době někdo najed­nou našel moc­né kopí ukry­té hlu­bo­ko v zemi někde v pouš­ti, kte­ré je klí­čem k vstu­pu démo­nů do lid­ské­ho svě­ta a vlast­ně ten hlav­ní démon musí z něja­ké bytos­ti vystou­pit a nej­lep­ším člo­vě­kem je ta poli­cajt­ka, kte­rou když někdo tím kopí pro­bod­ne tak ten démon bude moct z ní vstou­pit, ale musí být samo­zřej­mě naka­že­ná.
Tak se sta­ne, pro­to­že ten kdo zís­kal to kopí poli­cist­ku vyhle­dá, démon se v ni převtě­lí a potom se ho bude sna­žit jeden hybrid(anděl) vpus­tit, ale to se nako­nec nepo­da­ří, pros­tě John tomu zabrá­ní.

Nako­nec se John zba­ví i té rako­vi­ny, pro­to­že ďábel ho uzdra­ví. Nechce aby šel do nebe, tak ho rad­ši vylé­čí. Jak sem řekl nechtěl aby šel do nebe, nej­spíš se už vykou­pil dosta­teč­ně, tak jej čeka­lo jen to nebe.

Trailer: (08.49 MB) Velice vyda­ře­ný, začí­ná vel­mi pou­ta­vou scé­nou, kdy Johnův kama­rád jej dostá­vá do pek­la. Pěkně sestří­ha­ný trai­ler, řekl bych, že jsou pou­ži­ty scé­ny spí­še z dru­hé polo­vi­ny fil­mu.

 Je to výbor­ný film na styl DearDevila, ale lep­ší. 

  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […] Posted in Filmové recenze
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […] Posted in Filmové recenze
  • Ochránci | Guardians [30%]15. května 2017 Ochránci | Guardians [30%] Rusko se snaží v poslední době tak trochu dohnat Hollywood co se týče velkých popcornových podívaných. Před pár lety se do Ameriky dostal v Rusku neskutečně úspěšný Stalingrad a nyní […] Posted in Filmové recenze
  • Barry Seal: Nebeský gauner - 70 %22. srpna 2017 Barry Seal: Nebeský gauner - 70 % Barry je zkušený pilot, který létá napříč Spojenými státy. Jeho lety jsou pravidelné, stejně jako jeho návraty domů. Práce ho uživí, ale postupem času začíná být nespokojený. Chtěl by […] Posted in Filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […] Posted in Filmové recenze
  • Čarodějův učeň19. července 2004 Čarodějův učeň Kreslená hororová pohádka podle knihy Krabat. Poprvé jsem ji viděl někdy v dětství a už tenkrát mě neuvěřitelně dostala. Bohužel jsem si nezapamatoval její název, takže jsem po ní marně […] Posted in Filmové recenze
  • Milujte svého zabijáka9. ledna 2004 Milujte svého zabijáka Chuck Barris (Sam Rockwell) je chlápek, který se snaží prosadit do televize. Jeho nápady na zábavné programy se však vedení televize nelíbí. Většinu času proto Chuck tráví čekáním na […] Posted in Filmové recenze
  • Úniková hra (Escape Room) – Recenze – 60%1. února 2019 Úniková hra (Escape Room) – Recenze – 60% Únikové hry představují pozoruhodný způsob zážitkového trávení volného času, kdy je malá skupinka hráčů zavřena v nějaké místnosti nebo v sérii místností a musí se dostat ven za pomoci […] Posted in Filmové recenze
  • Kill Bill 223. dubna 2004 Kill Bill 2 Tak jsme se konečně dočkali posunuté premiéry Kill Bill 2. Pokusil jsem se recenzi napsat s chladnou hlavou, ale obávám se, že mi to moc nešlo. Když se totiž sečtou jednička a dvojka, […] Posted in Filmové recenze
  • Kostka 011. listopadu 2005 Kostka 0 Třetí pokračování hororových filmů s tématikou ďábelského vználezu na likvidaci nepohodlných lidí. Kostka je bludiště místností ve tvaru kostky, které jsou vzájemě pospojovány chodbami […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...