Kritiky.cz > Filmové recenze > Retro filmové recenze > Constantine - Akční horor odehrávající se mezi nebem a peklem, tedy na Zemi, natočený podle komixové předlohy Hellblazer od Alana Moora.

Constantine - Akční horor odehrávající se mezi nebem a peklem, tedy na Zemi, natočený podle komixové předlohy Hellblazer od Alana Moora.

Constantine

Constantine je zku­še­ný exor­cis­ta, kte­rý likvi­du­je démo­ny poru­šu­jí­cí Rovnováhu mezi původ­ní­mi vel­mo­ce­mi (nebem a peklem). Ani není tak důle­ži­té, co dělá, jako proč to dělá. Pokud mys­lí­te, že z dob­ré vůle, jste ved­le. Constantine je sebe­vrah, kte­ré­ho dok­to­ři vytáh­li hrob­ní­ko­vi z lopa­ty a jako sebe­vrah nemů­že do nebe. Žije však v před­sta­vě, že si vel­ký­mi dob­rý­mi skut­ky vstu­pen­ku do nebe zno­vu kou­pí.

Hned na začát­ku fil­mu si Constantine zapá­lí ciga­re­tu a pak už celý film odpa­lu­je jed­nu od dru­hé. Už při tom prv­ním zábě­ru mě napadlo, jakéže ciga­re­ty to kou­ří a kte­rá tabá­ko­vá spo­leč­nost sní­mek tuč­ně spon­zo­ro­va­la? Jenomže celý film je tak tro­chu pro­ti­ku­řác­ká pro­pa­gan­da. Hned na začát­ku se dozví­me, že náš hrdi­na má pokro­či­lou rako­vi­nu plic a zbý­vá mu pár měsí­ců, nanej­výš rok, živo­ta. Navíc je to líče­no vel­mi suges­tiv­ně, tak­že si to kuřá­ci sku­teč­ně vychut­na­jí. Scéna kdy Lucifer ode­bí­rá Constantinovi z plic čer­né kusy tká­ně je oprav­du nechut­ná.

Vládce pekel, ztvár­ně­ný jako cha­rizma­tic­ký cinik, se na Constantina teší už něko­lik let a tak si pro při­jde osob­ně. Nebe a peklo kdy­si uza­vře­li sáz­ku o lid­ské duše. Jsou daná pra­vi­dla a je pou­ze na lidech, kam se dosta­nou. Ani jed­na stra­na však nemů­že (nesmí?) sestu­po­vat pří­mo na Zem a její oby­va­te­le ovliv­ňo­vat. To se však nyní zača­lo dít. Nemožné a neu­vě­ři­tel­né se sta­lo sku­teč­nos­tí a démo­ni se ve for­mě lidí posed­lých ďáblem, ale hlav­ně pomo­cí jakých si pekel­ných pro­střed­ní­ků, dostá­va­jí pří­mo mezi lidi a chys­ta­jí něco straš­né­ho.

Peklo je, stej­ně jako nebe, poja­to vel­mi ori­gi­nál­ně a netra­dič­ně. Není totiž ani nad zemí ani pod zemí, ale leží pří­mo v pozem­ském svě­tě. Když tam jste, vidí­te náš nor­mál­ní svět, ale ošk­li­vý, zlý, zni­če­ný... Podobně, ale opač­ně, je zná­zor­ně­no nebe, ale to se ve fil­mu mih­ne jen chvil­ku. Co mě tro­chu dosta­lo byl archan­děl Gabriel. Jednak měl vel­mi zvlášt­ní smy­sl pro humor a pak to byla žena. Tedy archan­děl­ka Gabrielka. A nako­nec při­šla o kří­d­la a dosta­la do huby.

Vraťme se však ješ­tě na začá­tek. Rakovina plic Constantinovi jeho plá­ny naru­ší. Vstupenku do nebe si totiž zřej­mě nestih­ne vyslou­žit. Gabrielka ho navíc pěk­ně usa­dí, pro­to­že na jeho dob­ré skut­ky řek­ne jen „Vždyť to nedě­láš pro dob­ro, děláš to pou­ze pro sebe, aby ses vykou­pil.“ Do vše­ho se ale zaplé­tá poli­cist­ka, jejíž sest­ra (dvoj­če) za podiv­ných okol­nos­tí spácha­la sebe­vraž­du a skon­či­la v pekle. A Constantine udě­lá něco, co vůbec neplá­no­val...

Komixovou před­lo­hu jsem bohu­žel neče­tl, tak­že nemůžu srov­ná­vat. U kaž­dé­ho fil­mu nato­če­né­ho pod­le komi­xu se však najde vel­ká část fanouš­ků, kte­rá nebu­de spo­ko­je­na s jaký­moko­liv fil­mo­vým zpra­co­vá­ním své nedokt­nu­tel­né relikvie, tak­že dělat výčet roz­dí­lů a chyb pro­ti komi­xu je asi zby­teč­né. Komix ale z Constantina pří­liš cítit není. Kdybych pře­dem nevě­děl, asi by mě to ani nena­padlo.


Constantine - Akční horor odehrávající se mezi nebem a peklem, tedy na Zemi, natočený podle komixové předlohy Hellblazer od Alana Moora.
Hodnocení: 4.1 - ‎34 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Minority Report - Steven Spielberg také natočil Philip K. Dicka11. října 2019 Minority Report - Steven Spielberg také natočil Philip K. Dicka Děj sci-fi filmu Minority report se odehrává v roce 2054, v němž již nějaký ten rok funguje systém kriminální prevence Pre-crim, kterým policisté úspěšně chrání obyvatele Washingtonu proti […]
  • Minority Report - Spielbergova Sci-Fi z blízké budoucnosti26. října 2018 Minority Report - Spielbergova Sci-Fi z blízké budoucnosti    Měli jsme tu dinosaury, vojáky, mimozemšťany, esesáky, jednoho domácího mazlíčka v polích kukuřice. Ale od Spielberga jsme ještě neviděli pořádně Sci-Fi z blízké budoucnosti. Do této […]
  • John Wick 3 - Recenze - 85%14. května 2019 John Wick 3 - Recenze - 85% Zabijáci, kam se podíváš! Johnovi nedají odpočinout ani na chvilku a pokračuje se přesně tam, kde se skončilo. John Wick (Keanu Reeves) byl exkomunikován a zdá se, že po něm půjde […]
  • Ostrov - Ani vynikající, ani špatný... Prostě nešťastný.12. listopadu 2018 Ostrov - Ani vynikající, ani špatný... Prostě nešťastný. Michael Bay je jedním z mála filmových tvůrců, kteří to umí pořádně (a kolikrát až nezdravě) rozjet. Tam, kde se ostatní spoléhají na rychlostní stupeň číslo dvě či tři, tam už má Bay […]
  • Ostrov - Ewan McGregor a Scarlett Johansson si zachraňují svůj kloní život22. června 2019 Ostrov - Ewan McGregor a Scarlett Johansson si zachraňují svůj kloní život Dva klony (báječný Ewan McGregor a sladká Scarlett Johannson) utíkají z chovné stanice, kde si bohatí a mocní světa roku 2019 uskladňují své „životní pojistky“. Přitom se dostávají do […]
  • John Wick 2 - stylové pokračováním předchozího akčního příběhu13. května 2019 John Wick 2 - stylové pokračováním předchozího akčního příběhu John Wick je zabiják na odpočinku, který by se nejraději zavřel ve svém domě a vzpomínal na mrtvou ženu. Přesto musel oprášit své zbraně a dát za vyučenou jedné partě lumpů. John to udělal […]
  • Mission: Impossible III14. listopadu 2006 Mission: Impossible III Filmům, které jsou inspirovány několik desítek let starými seriály se buďto nedaří vůbec nebo poměrně slušně. O těch, které propadly nebude řeč, naopak se vrhneme na ty, které si získaly […]
  • Ave, Caesar! (Hail, Caesar!) – Recenze – 60%2. března 2016 Ave, Caesar! (Hail, Caesar!) – Recenze – 60% Nová komedie bratrů Ethana a Joela Coenových Ave, Caesar! skládá poctu americké kinematografii 50. let a zároveň si z této epochy mírně satiricky utahuje. Její těžiště spočívá v hemžení […]
  • John Wick 2 (2017) - 85% akčního baletu (action / thriller)7. září 2017 John Wick 2 (2017) - 85% akčního baletu (action / thriller) Bylo, nebylo.. za devatero řekami a horami.. áále pendrek! Víte vy co? Když se vám jasně řekne, abyste nenasírali furt "Džonyho Strašáka" Wicka, tak se asi moc dobře ví, proč se vám to […]
  • Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii1. dubna 2015 Rychle a zběsile 7 - Vítejte v našem světě: Nové tváře v sérii Do svých rolí se vrátil celý hvězdný soubor a filmaři opět hledali nové tváře, které by s nimi rezonovaly. V galerii Rychlých zločinců je Owen Shaw nejpůsobivějším soupeřem, s kterým […]