Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Come True – sním či bdím?

Come True – sním či bdím?

Snim

Jsou fil­my, kte­ré si vybí­rá­te pod­le toho, jakou máte nála­du. Ale jsou i fil­my, kte­ré si vás svou atmo­sfé­rou omo­ta­jí kolem prs­tu a nála­du určí sami. A to i přes­to, že jsou poměr­ně mini­ma­lis­tic­ké. Třeba z důvo­du ome­ze­né­ho roz­počtu. O to těž­ší váhu však musí mít prá­vě jejich atmo­sfé­ra. Aby doká­za­la zatla­čit do pohov­ky a při­nu­ti­la vás nespus­tit z fil­mu oči.

Heavy Retro
Osmdesátky jsou posled­ní roky ve fil­mo­vé módě. Snad to zača­lo u Stranger Things, snad ješ­tě dřív, ale Filmfanatic při­zná­vá, že si v atmo­sfé­ře syn­te­ti­zá­to­rů vrní bla­hem. Kanadský horor Come True se dlou­ho tvá­ří tak zastře­ně, že by se klid­ně mohl ode­hrá­vat prá­vě v osm­de­sá­tých letech. Z omy­lu nás vyve­dou až moder­ní smart­pho­ny, ale ani těm se nepo­da­ří pře­hlu­šit ana­lo­go­vý odér.

Bojíte se tmy?
Osmnáctiletá Sarah se z blí­že nevy­jas­ně­ných důvo­dů vyhý­bá kon­tak­tu se svou mat­kou. Uteče z domo­va, přespá­vá na hřiš­ti nebo u svých kama­rá­dek a pro­ná­sle­du­jí ji noč­ní můry. Jakmile usne, začne ji děsit vize plná skli­ču­jí­cích výje­vů, kte­ré by nej­lé­pe zapadly do měs­teč­ka Silent Hill. Možná i pro­to se Sarah roz­hod­ne při­hlá­sit do expe­ri­men­tál­ní stu­die spán­ku.

Záhadný expe­ri­ment
Pod lékař­ským dohle­dem se však noč­ní děsy nelep­ší. Spíše nao­pak. Zoufalá Sarah chce s expe­ri­men­tem skon­čit, ale pro dok­to­ry je až pří­liš zají­ma­vým sub­jek­tem ke zkou­má­ní. Jenže co je před­mě­tem jejich výzku­mu?

Come True nepo­tě­ší fanouš­ky prvo­plá­no­vých horo­rů a explo­tač­ní podí­va­né. Tady si při­jdou na své milov­ní­ci atmo­sfé­ry pod­ně­cu­jí­cí fan­ta­zii, jež pak pro­bou­zí děsy. Ty dojdou ve fil­mu čás­teč­né­ho zhmot­ně­ní a zrni­té obra­zov­ky zachy­cu­jí­cí tem­nou posta­vu ve stí­nu jsou pro mě roz­hod­ně jed­ním z neza­po­me­nu­tel­ných oka­mži­ků.

Překvapení na závěr
Poslední část fil­mu se pak ubí­rá tro­chu jiným smě­rem, než by vět­ši­na divá­ků oče­ká­va­la, ale to roz­hod­ně není na ško­du. Dokonale totiž souzní s cel­ko­vým vyzně­ním sním­ku. Dovedu si před­sta­vit, že závě­reč­ný twist už divá­ky defi­ni­tiv­ně roz­dě­lí. Filmfanatica však pře­svěd­čil o tom, že Come True je jed­ním z nej­lep­ších nezá­vis­lých horo­rů posled­ní doby. Miluji tyhle atmo­sfé­ric­ké věci!


Photo © Raven Banner Entertainment

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,28079 s | počet dotazů: 217 | paměť: 54405 KB. | 14.04.2021 - 18:12:26
X