Kritiky.cz > Recenze knih > Colin Stuart, Ximo Abadía – Rychlost svitu hvězd – Zábavné seznámení s fyzikou

Colin Stuart, Ximo Abadía – Rychlost svitu hvězd – Zábavné seznámení s fyzikou

004

Zajímají se naše děti o fyzi­ku, či je nao­pak ten­to obor děsí? Pomocí této pře­krás­né pub­li­ka­ce obje­ví spous­tu zají­ma­vos­tí a nadchnou se pro svět plný elektři­ny a mag­ne­tis­mu, gra­vi­tač­ních záko­nů, zvu­ku i hvězd.

Úchvatnou vědou naše potom­ky pro­ve­de člen Královské ast­ro­no­mic­ké spo­leč­nos­ti  a oce­ňo­va­ný autor Colin Stuart spo­lu se zná­mým špa­něl­ským ilu­strá­to­rem Ximem Abadíou.

Ve čtyřech oddí­lech, nazva­ných Fyzika, Zvuk, Světlo a barva a Vesmír  nalez­nou mno­ho pozo­ru­hod­ných infor­ma­cí.

Kniha, urče­ná pro čte­ná­ře od 9 let, zaujme na prv­ní pohled zda­ři­lou a nápa­di­tou gra­fi­kou i nezvyk­lým vel­kým for­má­tem. Hned při prv­ním ote­vře­ní nás pohl­tí svět plný neu­vě­ři­tel­né­ho dob­ro­druž­ství i zába­vy. Je podá­na vel­mi čti­vě a s důra­zem na prak­tic­ké vysvět­le­ní i množ­ství pří­kla­dů, čímž je zaru­če­no, že se naše děti u ní urči­tě nebu­dou nudit.

Jak vzni­ká elek­tric­ký proud? Co nalez­ne­me uvnitř ato­mu? Co je zvuk? To a mno­ho dal­ší­ho se zde naše rato­les­ti dozvě­dí.

Jak fun­gu­je slu­cho­vé ústro­jí neto­pý­rů či del­fí­nů? Kolik deci­be­lů může mít rocko­vý kon­cert, budík nebo pta­čí zpěv? Co zna­me­ná slo­vo ane­cho­ic­ký?

Dostanou odpo­věď i na to, jaká je rych­lost svi­tu hvězd, jaký je roz­díl mezi svi­tem Slunce a Měsíce či proč je nebe mod­ré.

Poodhalí rouš­ku fun­go­vá­ní telesko­pů, pozna­jí nevi­di­tel­né záře­ní a zjis­tí, jak sta­ré jsou hvězdy.

Co je to špage­ti­fi­ka­ce a jaké má účin­ky na naše tělo? Jak vzni­ka­jí čer­né díry? Co je to Dopplerův jev? Po pře­čte­ní této kni­hy naši syno­vé i dce­ry snad­ně­ji pocho­pí škol­ní učeb­ní lát­ku a pozná­vá­ní je bude bavit.

Zásluhou Colina Stuarta se před čte­ná­ři otví­rá úchvat­ný svět plný vědy, kte­rý je nadchne a pohl­tí. A za sebe musím říci, že se spo­lu s dět­mi s chu­tí začtou i jejich rodi­če.

 

NAKLADATEL: Albatros Media
DATUM VYDÁNÍ: září 2019
ISBN: 978-80-00-05546-6
EAN: 9788000055466
JAZYK: češ­ti­na
POČET STRAN: 80
VAZBA: pev­ná vaz­ba
HODNOCENÍ: 100 %
Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Rychlost svi­tu hvězd – Zábavné sezná­me­ní s fyzi­kou
Hodnocení polož­ky
51star1star1star1star1star


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: