Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Colin Farrell

Colin Farrell

colin
colin
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Colin Farrell, „bad guy“ si postup­ně zís­ká­vá pověst jed­no­ho z nej­na­děj­něj­ších mla­dých her­ců sou­čas­nos­ti. A v comic­so­vé adap­ta­ci Daredevil nebo ve fil­mu s výmluv­ným názvem Telefonní bud­ka nám doka­zu­je, že na tom sku­teč­ně něco bude...

(17. květ­na 1976, Castleknock, Dublin, Irsko)

Tento irský rodák v sobě klou­bí drzost dítě­te s herec­kým talen­tem, kte­rý se obje­ví jed­nou za něko­lik desí­tek let. A kaž­dý jeho dal­ší film je toho jen důka­zem…

Colin Farrell se naro­dil v rodi­ně, kte­rá měla se slá­vou už své zku­še­nos­ti, jeho otec Eamon Farrell byl pro­slu­lým fot­ba­lis­tou. Není tedy divu, že syna vycho­vá­val jako své­ho nástup­ce.

Ale to se změ­ni­lo na střed­ní ško­ly. Colinova sest­ra zača­la navště­vo­vat herec­kou tří­du na Dublin´s Gaiety School of Drama, a tím vlast­ně změ­ni­la jeho budou­cí život­ní dráhu…

Colinův zájem se rych­le odklo­nil od fot­ba­lu a zamě­řil se prá­vě na herec­tví. Vstoupil na stej­nou ško­lu jako jeho sest­ra - zača­la se rodit nová hvězda…

Svůj debut si ode­hrál v nezá­vis­lém fil­mu Drinking Crude.

Za nedlou­ho se dosta­vil dal­ší úspěch, zís­kal roli v irském seri­á­lu Ballykissangel. K tomu došlo v roce 1996. Jeho slá­va zača­la rych­le stou­pat. Producenti si všim­nu­li toho­to věč­ně roz­cu­cha­né­ho mla­dé­ho her­ce, kte­ré­mu se roz­hod­ně cha­risma a talent neda­li upřít. Uvědomili si, jaký poten­ci­ál v sobě Colin skrý­vá a nabíd­li mu roli v rodin­ném dra­ma­tu The War Zone, na kte­rém si svůj reži­sér­ský debut odbyl Tim Roth.

Následoval seri­ál Love in the 21st Century, kte­rý byl natá­čen pro ang­lic­kou tele­vi­zi.

Prvního zámoř­ské­ho úspě­chu se dočkal o rok poz­dě­ji, kdy si zahrál v Ordinary Decent Criminal. Šlo o dra­ma sle­du­jí­cí irské pod­svě­tí, ve kte­rém Colin sta­nul po boku Kevina Spaceye, Lindy Fiorentino a dal­ších.

Další titul vze­šel z rukou pro­slu­lé­ho Joela Schumachera, film nesl název Tigerland.

Nyní už nebyl Colin jen „beze­jmen­ným irským“ her­cem, ale novým obje­vem na holly­wo­od­ském nebi.

Začal zís­ká­vat stá­le výraz­něj­ší cha­rak­te­ry (napří­klad v Hartově vál­ce – z čás­ti toče­né v Praze, v American Outlaws – zde si zahrál s Kathy Bates nebo sci-fi thille­ru Stevena Spielberga Minority Report s Tomem Cruisem v hlav­ní roli). Ale obdiv kri­ti­ků i pub­li­ka si zís­kal díky hlav­ní zápor­né posta­vě nazva­né Bullseye, v adap­ta­ci comic­su Daredevil. Podle někte­rých dokon­ce zastí­nil i Bena Afflecka v roli Daredevila.

Rozhodně sto­jí i za zmín­ku jeho násle­du­jí­cí film (kte­rý byl sice nato­čen v roce 2002, tedy rok před Daredevilem, ale do našich kin při­chá­zí až něko­lik týd­nů po uve­de­ní této comic­so­vé adap­ta­ce), opět pochá­ze­jí­cí z díl­ny Joela Schumachera nazva­ný jed­no­du­še Telefonní bud­ka, kte­rý je kon­cer­tem pro jed­no­ho her­ce, a tím je prá­vě Colin.

V roce 2004 se dočká­me jeho dal­ší­ho fil­mu, kte­rý nese jmé­no Alexandr a  Colin se ujal posta­vy Alexandra Velikého. Ale ješ­tě ten­to rok by se měli obje­vit dal­ších dva titu­lů, ve kte­rých ho uvi­dí­me – S.W.A.T. a Intermission.

Mohl být pro­fe­si­o­nál­ním fot­ba­lis­tou, ale naštěs­tí pro vyzna­va­če fil­mo­vé­ho umě­ní, jeho spor­tov­ní kari­é­ra zmi­ze­la v nedo­hled­nu a my máme šan­ci obdi­vo­vat jeho výko­ny na jiném hřiš­ti, než je zele­ný tráv­ník, a zatím skó­ru­je…

 

Výběrová fil­mo­gra­fie a tele­viz­ní role

Daredevil – 2003

Richard and Judy - 2003

Telefonní bud­ka – 2002

Minority Report – 2002

Hartova vál­ka – 2002

American Outlaws – 2001

Tigerland – 2000

Ordinary Decent Criminal – 2000 

The War Zone – 1999

Drinking Crude – 1997

Ballykissangel – 1996

A mno­ho dal­ších…


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,25566 s | počet dotazů: 241 | paměť: 61583 KB. | 02.12.2022 - 15:11:05