Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Čokoládový klub - diamanty jsou věčné, ale nejlepším přítelem ženy je čokoláda

Čokoládový klub - diamanty jsou věčné, ale nejlepším přítelem ženy je čokoláda

chocolate 183543 1920
chocolate 183543 1920

Milujete čoko­lá­du? Máte rádi pří­běhy z pro­stře­dí kavá­ren? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka Carole Matthewsové s názvem Čokoládový klub, jež vyda­la Grada Publishing pod znač­kou COSMOPOLIS. 

133659 350 0 fit

Lucy, Nadia, Autumm  a Chantal  jsou čty­ři ženy, z růz­ných soci­ál­ních pomě­rů, veli­ce dob­ré kama­rád­ky. Všechny tyto ženy pojí vášeň pro čoko­lá­du a tvo­ří tak Čokoládový klub, v němž se schá­ze­jí a řeší vše­mož­né pro­blémy a sta­ros­ti. Když se u jed­né z nich obje­ví něja­ký pro­blém, ihned vyhlá­sí čoko­lá­do­vou poho­to­vost a vše doká­žou vyře­šit. Čokoláda je totiž ten nej­ú­žas­něj­ší lék, kte­rý vyře­ší tra­ble s lás­kou i bolest hla­vy a nejen to. Pojďte se o tom pře­svěd­čit spo­leč­ně se mnou.

Kniha má 336 stran, je roz­dě­le­na na 80 kapi­tol, zakon­če­na podě­ko­vá­ním autor­ky všem, co se na kni­ze nějak podí­le­li, či jí pomá­ha­li. Součástí kni­hy je i recep­ty na růz­né dob­ro­ty jako je např. brow­nies či Blondies. Rozhodně si pochut­ná­te. Román byl nád­her­né, poho­do­vé čte­ní, při kte­rém jsem si před­sta­vo­va­la, že sedím v útul­né kavár­ně a dávám si výteč­nou čoko­lá­dou. Přitom si popo­ví­dám s kama­rád­ka­mi a odpo­či­nu si. Četl se mně veli­ce dob­ře, čte­ní jsem si uži­la od začát­ku do kon­ce. Líbily se mně zají­ma­vé záplet­ky, kte­ré autor­ka se svý­mi hlav­ní­mi posta­va­mi řeši­la a bylo úžas­né sle­do­vat, jak se s těmi­to pre­kér­ní­mi situ­a­ce­mi doká­za­ly vypo­řá­dat.

Knihu dopo­ru­čím všem milov­ní­kům čoko­lá­dy, poho­do­vé­ho a pří­jem­né­ho čte­ní, ale i těm, co si rádi pře­čtou román s vtip­ným, zají­ma­vým pří­bě­hem, kte­rý vás zahře­je u srd­ce.

O této autor­ky je to můj prv­ní román a věřím, že není posled­ní. Vyprávění autor­ky bylo vel­mi zají­ma­vé, dob­ro­druž­né a při­tom las­ka­vé.

Několik slov o autor­ce:

Carole Matthewsová je autor­kou tři­ce­ti čtyř romá­nů, kte­ré se sta­ly best­selle­ry Amazonu i dení­ku Sunday Times. Kromě toho je také drži­tel­kou RNA udě­lo­va­né­ho roman­cím. Její mimo­řád­ný smy­sl pro humor jí zís­kal fanouš­ky i ohlas po celém svě­tě.

Carole se pra­vi­del­ně obje­vu­je jako host v tele­viz­ních i roz­hla­so­vých pořa­dech. Když zrov­na nepí­še dal­ší kni­hu, tele­viz­ní nebo fil­mo­vé scé­ná­ře, najde čas tře­ba na trek v Himaláji, jízdu na koleč­ko­vých brus­lích po Central Parku, čaj v Číně nebo šlo­fí­ka v altán­ku na zahra­dě své­ho domu v Milton Keynes neda­le­ko Londýna.

Ukázka z kni­hy:

Lucy pře­kro­či­la tři­cít­ku a stá­le hle­dá tu pra­vou prá­ci i toho pra­vé­ho muže. Ani jed­no se bohu­žel neo­be­jde bez nehod. Lékem  a útě­chou je pro ni čoko­lá­da, ve kte­ré se oprav­du vyzná.

Nadia opus­ti­la skvě­lou prá­ci i rodi­nu pro lás­ku, dnes má malé­ho syna a man­že­la, kte­rý pro­pa­dl hazar­du. Když na to při­jde, je schop­ná slí­zat čoko­lá­du i ze syn­ko­vých suše­nek.

Autumm, dív­ka z vyš­ších vrs­tev a pří­liš cit­li­vým svě­do­mím, ohni­vý­mi kudr­d­li­na­mi a pří­šer­ným vku­sem, kte­rá se sta­rá a dro­go­vě závis­lou mlá­dež, ale vlast­ní závis­lost na čoko­lá­dě skrý­vá.

Chantal je Američanka se čty­ři­cít­kou na krku, boha­tým man­že­lem a nena­pl­ně­nou potře­bou sexu. Její náhod­ní part­ne­ři způ­so­bí řadu pro­blé­mů, z nichž jí pomo­hou kama­rád­ky a čoko­lá­da.

  • Autor: Carole Matthewsová
  • Přeložila: Lucie Libovická
  • Žánr: román pro ženy
  • Vydáno: 2022, Vydala Grada pod znač­kou COSMOPOLIS, Praha
  • Počet stran: 336
  • Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná vaz­ba s klo­pa­mi
  • ISBN: 978-80-271-3365-9


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,40137 s | počet dotazů: 244 | paměť: 56804 KB. | 06.07.2022 - 05:14:23