Čokoláda

Film Čokoláda na vás bude mít zají­ma­vý úči­nek. Při jeho sle­do­vá­ní vel­mi prav­dě­po­dob­ně dosta­ne­te na tuto slad­kost chuť. A já sama jsem se dokon­ce vyda­la psát tuto recen­zi do cuk­rár­ny.

Jednoho zim­ní­ho pod­ve­če­ra při­vál do malé­ho fran­couz­ské­ho měs­teč­ka sever­ní vítr mla­dou ženu s dcer­kou. Dvě tulác­ké duše, kte­ré puto­va­ly po svě­tě a při­pra­vo­va­ly lidem dle sta­ré mayské recep­tu­ry růz­né čoko­lá­do­vé lasko­mi­ny. Smůla byla, že Vianne (Juliette Binoche)při­šla v době půstu a mís­to pokor­né­ho ode­pí­rá­ní si, láka­la lidi na čoko­lá­du. Navíc byla ate­ist­ka a kdo necho­dí do kos­te­la, je špat­ný.

Alespoň tak smýš­le­la vět­ši­na oby­va­tel­stva měs­teč­ka a hlav­ně míst­ní sta­ros­ta. Nerudný člo­věk, kte­ré­ho opus­ti­la žena a kte­rý pro­to svůj život zasvě­til měs­teč­ku a jeho oby­va­te­lům. Měl zde napros­to vše pod pal­cem, včet­ně fará­ře, mla­dič­ké­ho začá­teč­ní­ka. Není tedy divu, že kázá­ní byla plná pro­hlá­še­ní, že nej­vět­ší hřích je jíst čoko­lá­du.

Tento tichý boj mezi cuk­rár­nou a sta­ros­tou zpr­vu Vianne pro­hrá­vá. Brzy si však začne zís­ká­vat srd­ce lidí, nejen kvů­li své čoko­lá­dě, ale hlav­ně díky poro­zu­mě­ní jejich pro­blé­mům. Z Vianne se sta­ne jaká­si vrba a z cuk­rár­ny mís­to azy­lu pro mno­hé oby­va­te­le a jejich pro­blémy.

Přesto Vianne její tou­la­vé srd­ce, kte­ré zdě­di­la po mamin­ce, táh­ne pryč. Na scé­ně se však obje­vu­je muž (Johnny Depp). Tulák Roux, kte­rý žije na lodi a s par­tou přá­tel plu­je od měs­ta k měs­tu a všu­de je pova­žo­ván za „kry­su“. Není divu, že se s Vianne slí­ží. Přeci jenom obě­ma v žilách kolu­je tou­la­vá krev a oba jsou svým způ­so­bem rebe­lo­vé.

Vianne tak nachá­zí spří­z­ně­nou duši, usmí­ří se i se sta­ros­tou a sever­ní vítr, jakož­to sym­bol její­ho kočov­né­ho živo­ta, nad ní ztrá­cí moc. A pohád­ky je konec! Čokoláda je totiž oprav­du tako­vou pohád­kou, legen­dou. Vše v ní dob­ře dopad­ne, všech­ny pro­blémy se vyře­ší a všich­ni zne­svá­ře­ní jed­not­liv­ci se udob­ří. Dobro zví­tě­zí na zlem, lás­ka nad nená­vis­tí :-). Doporučuju sle­do­vat Čokoládu v pří­jem­ně vyto­pe­né míst­nos­ti (idál­ně, když ven­ku zuří lija­vec nebo váni­ce), s hrn­kem čaje nebo kafe a kous­kem čoko­lá­dy po ruce. Je to totiž hroz­ně poho­do­vý film a v čoko­lá­dov­ně Vianne je, jak říká jeden kama­rád, „tak milo“. Juliette Binoche roz­dá­vá úsměvy, přes­ně ví, jaká kte­rá slad­kost je ta vaše oblí­be­ná (jen u Rouxe se jí poda­ří stre­fit až na něko­li­ká­tý pokus 🙂 ) a pro kaž­dé­ho má milé slo­vo.

O filmu:

Rok: 2000
Režie: Lasse Hallström
Scénář: Robert Nelson Jacobs
V hlav­ních rolích: Juliette Binoche, Alfred Molina, Carrie-Anne Moss, Judi Dench, Johnny Depp, Hugh O’Conor, John Wood, Lena Olin, Peter Stormare, Leslie Caron
Délka: 121 minut

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,80862 s | počet dotazů: 225 | paměť: 45840 KB. | 16.01.2021 - 08:52:56