Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > CoComelon – fenomén který učaroval dětem, pohltil i rodiče. Na Voyo oblíbené postavičky poprvé promluví i česky.

CoComelon – fenomén který učaroval dětem, pohltil i rodiče. Na Voyo oblíbené postavičky poprvé promluví i česky.

CoComelon IV
CoComelon IV
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hit inter­ne­tu. CoComelon, seri­ál, kte­rý posu­nul hra­ni­ce dět­ské tvor­by, zamí­řil na Voyo. Jeho pís­nič­ky pat­ří k těm nej­sle­do­va­něj­ším na svě­tě. Děti baví i vzdě­lá­vá. Oblíbení hrdi­no­vé v čele s JJ, jeho rodi­nou a kama­rá­dy pro­mlou­va­jí k nejmen­ším pro­střed­nic­tvím říka­nek a pís­ni­ček. Teď popr­vé i v čes­kém jazy­ce. Celý seri­ál je ale k dis­po­zi­ci i v původ­ním zně­ní v ang­lič­ti­ně a pomů­že tak dětem s její­mi zákla­dy.

Čeká vaše­ho potom­ka sezná­me­ní s novým sou­ro­zen­cem? Pořizujete si domá­cí­ho maz­líč­ka ane­bo se jen chys­tá­te ven do pří­ro­dy nebo na hřiš­tě? Všemi těmi­to situ­a­ce­mi může vaše dítě pro­vést CoComelon.

Ve stej­no­jmen­ném měs­teč­ku žije malý JJ, jeho bra­tr TomTom, sest­ra YoYo, pes Bingo, Máma a Táta a také spous­ta dal­ších kama­rá­dů. Společně se učí spous­tu nových věcí, ale i to, jak se cho­vat v kaž­do­den­ních situ­a­cích, obje­vu­jí svět. V zábav­ných pří­bě­zích s pís­nič­ka­mi mohou pozná­vat pís­me­na a slo­va, čís­la, bar­vy nebo tva­ry. Díky jejich opa­ko­vá­ní se tak děti nejen učí, ale osvo­ju­jí si i základ­ní soci­ál­ní vaz­by nebo hygi­e­nic­ké návy­ky. Právě napří­klad Bath song se sta­la jed­nou z nej­po­slou­cha­něj­ších pís­ní a v seri­á­lu zazní i dět­ský mega­hit Baby shark.

Kdo vymys­lel CoComelon?

Přestože byla prv­ní videa zve­řej­ně­na na inter­ne­tu již v roce 2006 a postup­ně dosáh­la vyso­ké sle­do­va­nos­ti, dlou­ho neby­lo zná­mo, kdo je jejich auto­rem. Příběh vzni­ku úspěš­né­ho seri­á­lu byl svě­tu odha­len tepr­ve před něko­li­ka lety, kdy vyšlo naje­vo, že CoComelon vzni­kl z ini­ci­a­ti­vy kali­forn­ské­ho man­žel­ské­ho páru, Jay Jeona, reži­sé­ra něko­li­ka tele­viz­ních reklam a jeho ženy, ilu­strá­tor­ky dět­ských knih, jejíž jmé­no je stá­le zaha­le­no tajem­stvím. První ani­mo­va­ná videa se zábav­ný­mi říkan­ka­mi spo­leč­ně vytvo­ři­li pro své dva syny, aby je zaba­vi­li a nau­či­li abe­ce­du. Reakce jejich dětí jim doda­la sebe­vě­do­mí, aby ve spo­leč­né tvor­bě pokra­čo­va­li.

Voyo uvá­dí CoComelon jak v čes­ké, tak ang­lic­ké ver­zi, díky kte­ré se děti mohou už v útlém věku začít sezna­mo­vat s ang­lič­ti­nou


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Petr

RODIČE, PŘED TÍM, NEŽ COCOMELON MALÝM PUSTÍTE, PŘEČTĚTE SI TENTO KOMENTÁŘ!!!

Naprosto nevhod­ný pořad pro děti. Pokud neví­te, co toto je, je to to, co dneš­ní gene­ra­ce čtyř­le­tých sle­du­je. Když dnes vidím tohle, jsem rád, že jsem vyrůs­tal na Patovi a Matovi, Tom a Jerrym nebo napří­klad na víle Amálce. Cocomelon se tvá­ří pou­ze jako dět­ský pořad, nicmé­ně je to napros­to pří­šer­ná věc. Animaci popíšu jed­ním slo­vem: ODPORNÁ. Pokud najde­te kde­ko­liv na inter­ne­tu podob­nou ani­ma­ci a lidé si ji porov­ná­va­jí s Cocomelon, už jen z toho si může­te být napros­to jis­tí, že to nesto­jí za váš čas. Na YouTube si může­te vyhle­dat Cocomelon, zjis­tí­te, že ten YouTube kanál má přes 125 mili­o­nů odbě­ra­te­lů. Jaké je asi tajem­ství ukry­té za tím úspě­chem? Můžu vám s jis­to­tou potvr­dit, že to není ani­ma­cí, ale ten pořad doslo­va „hac­ku­je“ dětem mozek. Je to doslo­va odpad­ko­vý koš tvor­by pro děti.

Jaký mám pro­blém s tím, že je to odpad­ko­vý koš? Ten, že odpad­ko­vý koš má gigan­tic­kou sle­do­va­nost a sku­teč­né kres­le­né seri­á­ly jako napří­klad Tom a Jerry, kte­ré vzni­ky tak, že lidé na nich pra­co­va­li s lás­kou a úsi­lím a jsou doko­na­lé pro dět­ské pub­li­kum, nebo napří­klad Pat a Mat. Nové díly jsou sice slab­ší, ale záplet­ky jsou per­fekt­ní pro malé děti. Tomu hnu­su, kte­rým je Cocomelon se nedo­ká­že ŽÁDNÝ dob­rý pořad pro děti vyrov­nat.

Stejní lidé co sto­jí za Cocomelon vlast­ní nespo­čet dal­ších kaná­lů čis­tě pro děti, jako napří­klad Blippi. Tímhle jim ale nedě­lám rekla­mu. Vše to je jen na ždí­má­ní peněz z hloupých dětí, kte­ré na ta videa kli­ka­jí čis­tě pro­to, že na mini­a­tu­ře vidí legrač­ně vypa­da­jí­cí posta­vič­ky. Jen z jed­no­ho videa inka­su­jí stov­ky tisíc korun, tak­že je abso­lut­ně NEPŘÍPUSTNÉ, aby tohle bylo i na Voyo. Ale ješ­tě nejsme ani zda­le­ka u kon­ce. Vraťme se ke Cocomelon.

Pokud máte napří­klad jaký­ko­li jiný film, při rych­lých bojo­vých scé­nách (napří­klad u pře­stře­lek nebo u bitek) je hod­ně stři­hů a rych­lých pohy­bů s kame­rou, aby scé­na byla oprav­du akč­ní a divák se vžil do děje, a u nor­mál­ních scén čis­tě o mlu­ve­ní se kame­ra obvykle hýbe oprav­du hod­ně málo a poma­lu, či je napros­to sta­tic­ká. Téměř KAŽDÝ záběr v Cocomelon zahr­nu­je pohy­bu­jí­cí se kame­ru a teď nemys­lím, že by se hýba­la málo, teď oprav­du mys­lím obrov­ské pohy­by. Chápu, že napří­klad v Avengers upro­střed boje se kame­ra hýbe jako šíle­ná, ale roz­hod­ně je nesmy­sl­né aby se v podob­né rych­los­ti hýba­la kame­ra při „whe­els on a bus go round round“ či „twin­kle twin­kle litt­le star“. Plus jsou to fakt malý děti, a když je vra­zí­te k videu, kde se kame­ra a zábě­ry takhle šíle­ně mění, nema­jí ani vte­ři­nu na to, aby zpra­co­va­ly co vlast­ně vidí.

Barevná pale­ta v jed­not­li­vých pís­ních je též oči rvou­cí. Na to se pros­tě nedá dívat.

Teď to nej­nut­něj­ší. Mám pěti­le­tou sest­ru a napros­to mohu potvr­dit, že to, o čem píšu teď, je prav­da. Ale pokud mi nevě­ří­te, potvr­dí vám to 95% rodi­čů, jejichž děti Cocomelon sle­du­jí.

Když jim jed­nou pus­tí­te Cocomelon, čumí na to, jak kdy­by byli zhyp­no­ti­zo­va­ní. Naprosto bez pohy­bů, jako zka­me­ně­lí, sle­du­jí Cocomelon a brzy se z nich sta­nou na tom pořa­du závis­lí. Skutečně. A když jim to vypne­te, instant­ně se z nich sta­nou stvo­ře­ní, kte­rá budou mít špat­nou nála­du, budou nepří­jem­ní a jejich mozek bude opět fun­go­vat jen v oka­mžik, co jim to opět pus­tí­te. Zombifikace dětí je pro­blém, kte­rý Cocomelon způ­so­bu­je, děti abso­lut­ně nevní­ma­jí, co se oko­lo děje, pros­tě bez duše to sle­du­jí. U nás doma to takhle běže­lo kaž­dý den a před půl rokem jsem Cocomelon u nás doma zaká­zal. Mám tako­vou radost, že jsem tak uči­nil a ško­da, že jsem tak neu­či­nil dří­ve.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,63682 s | počet dotazů: 266 | paměť: 59951 KB. | 19.08.2022 - 15:52:12