Co zatím víme o Star Wars: The Last Jedi

The Last Jedi Banner1

Poslední týden došlo k uve­řej­ně­ní pře­kva­pi­vě dost infor­ma­cí o nových Hvězdýnch vál­kách, kte­ré letos v pro­sin­ci vstou­pí do kin. Před něko­li­ka měsí­ci pro­běh­ly Star Wars Celebration, kde jsme se sice něja­ké infor­ma­ce dozvě­dě­li (včet­ně uve­řej­ně­ní prv­ní a zatím i posled­ní ukáz­ky), ale od té doby více­mé­ně ticho. Proto byl ten­to týden pře­kva­pi­vě dost nabi­tý na nové infor­ma­ce, tak se pojď­me podí­vat, co všech­no jsme se měli mož­nost dozvě­dět.

Podobnost s Impérium vrací úder

   Někteří fanouš­ci byli hod­ně zkla­má­ní sed­mou epi­zo­dou a odů­vod­ňo­va­li to pře­de­vším „vykrá­dá­ním“ Nové nadě­je. Myslet si může­me co chce­me, ale styč­ných bodů mají oba fil­my více než dost. Obecně pak pano­va­li oba­vy, že Poslední z Jediů (to už by měl být ofi­ci­ál­ní dis­tri­buč­ní název, ale pořád dou­fám, že to změ­ní na Poslední Jedi) bude stej­ným způ­so­bem „vykrá­dat“ Impérium.

   Rian Johnson ale tyto doha­dy popí­rá a sli­bu­je, že svět a myto­lo­gii Star Wars chce posou­vat dál. Takže i přes motiv boje pro­ti Prvnímu Řádu, kte­rý bude sil­něj­ší a AT-AT, kte­ré jsme moh­li vidět nemá­me čekat moc podob­nos­tí. Což se hez­ky poslou­chá, tak snad Johnson jen nesli­bu­je a oprav­du se dočká­me pro­hlou­be­ní myto­lo­gie, pro­to­že lát­ka jakou jsou Hvězdné vál­ky, má nesku­teč­ný poten­ci­ál a Johnson na mě zatím udě­lal svým vystu­po­vá­ním a poko­rou vel­ký dojem (to už jste si moh­li pře­číst v mém repor­tu ze Star Wars Celebration).

Nové formy inteligentního života

   Po pře­di­gi­ta­li­zo­va­né preque­lo­vé tri­lo­gii se J.J. Abrams v Síle se pro­bou­zí vrá­til k tro­chu old­scho­o­lo­věj­ší for­mě a vět­ši­nu mimo­zemš­ťa­nů (ale­spoň ty huma­no­id­ní) natá­čel za pomo­cí kos­tý­mů nebo lou­tek. Johnson bude

v tom­to tren­du pokra­čo­vat a my jsme ten­to týden moh­li na prv­ních ofi­ci­ál­ních fot­kách vidět por­gy, kte­ří děla­jí spo­leč­nost Lukovi na ost­ro­vě, kde ho našla Rey, a také tak­zva­né Pečovatelky, kte­ré jsou něja­kým zvlášt­ním kom­bem želv a jep­ti­šek. No o nové rasy tak nebu­de nou­ze, tak snad se to pove­de uko­čí­ro­vat a neče­ka­jí nás dal­ší Ewokové nebo Jar Jar (i když toho bych za inte­li­gent­ní for­mu zrov­na neo­zna­čil).

Nové postavy

   O nováč­cích už se ví něja­kou dobu, ale až nyní jsme se moh­li podí­vat na fot­ky někte­rých z nich. Údržbářku Odboje Rose už jsme moh­li zahléd­nout v tea­se­ru, nyní ji může­me vidět po boku Finna na nové ofi­ci­ál­ní foto­gra­fii. Poprvé však může­me vidět elit­ní jed­not­ky Snokea a svět­lo svě­ta spat­ři­la také podo­ba Benicia Del Tora ve fil­mu. U něj zatím neví­me, za koho kon­krét­ně bude bojo­vat, ale může­me prav­dě­po­dob­ně oče­ká­vat dost nejed­no­znač­ný cha­rak­ter, jak je u něj ostat­ně zvy­kem. Jakou roli ale bude mít Snokeova osob­ní stráž je napros­to jas­né a na prv­ním obráz­ku může­me vidět, že kdo­ko­li se s nimi dá do kříž­ku, nebu­de mít zrov­na snad­né poří­ze­ní. Odhalení jeho strá­ží dává samo­zřej­mě tušit, že se se Snokem uvi­dí­me více než v sed­mé epi­zo­dě.

Rozvoj starých i staronových postav

   Všichni už víme, že nás čeká návrat Luka Skywalkera, kte­rý bude Rey učit ovlá­dat Sílu. Otázkou samo­zřej­mě zůstá­vá, zda se sta­ne rytí­řem Jedi nebo bude­me svěd­ky zro­ze­ní něja­ké­ho nové­ho řádu? Těžko říct, ale v pro­sin­ci se odpo­věď na tuto otáz­ku roz­hod­ně dozví­me. A nebu­de to jedi­ná odpo­věď, kte­ré se dočká­me.

   Rey, Kylo Ren, Finn, Luke, Leia, Poe Dameron, Snoke a Phasma. U všech těch­to postav by mělo dochá­zet k odta­j­ňo­vá­ní jejich his­to­rie. Jedno z těch nej­o­če­ká­va­něj­ších odha­le­ní nás samo­zřej­mě čeká u Rey. Měli bychom se dozvě­dět více o jejím půvo­du (tvůr­ci dokon­ce pro­hlá­si­li, že se dozví­me, kdo jsou její rodi­če) a my se tak dozví­me, jesl­ti je to dal­ší Skywalker, Kenobi nebo Yodova sestře­ni­ce. Teorií na inter­ne­tu se vyro­ji­lo více než dost a za sebe dou­fám, že mini­mál­ně z rodu Skywalkerů Rey není. Hodně pro­sto­ru má také dostat vztah Leiy a Damerona, ve kte­rém si gene­rál­ka Organa najde své­ho „náhrad­ní­ho“ syna a mož­ná i budou­cí­ho vůd­ce odbo­je.

Behind the sce­nes video s nový­mi zábě­ry

   Prosinec už se blí­ží a spo­lu se vše­mi nedáv­no uvol­ně­ný­mi mate­ri­á­ly se dá oče­ká­vat brz­ké vypuš­tě­ní nové ukáz­ky. Prozatím nezbý­vá než jen čekat a dou­fat, že se osmá epi­zo­da feno­mé­nu Hvězdných válek opět pove­de.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • #2084: Star Wars - Válka na Shu-Torunu / Konec her16. prosince 2019 #2084: Star Wars - Válka na Shu-Torunu / Konec her Star Wars - Válka na Shu-Torunu / Konec her (Star Wars: The Shu-Torun War a Star Wars: End of Games)Vydalo nakladatelství Egmont v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako […]
  • Star Wars: The Rise of Skywalker - Recenze - 90%19. prosince 2019 Star Wars: The Rise of Skywalker - Recenze - 90% Režisér J.J. Abrams nám po roce přináší zakončení filmové ságy Star Wars. Stále přítomné zlo a temná strana síly si konečně opět našli cestu k dominanci a na odboji je, aby se postavil k […]
  • #1969: Star Wars - Darth Maul: Darth Maul / Syn Dathomiru - 60 %2. května 2019 #1969: Star Wars - Darth Maul: Darth Maul / Syn Dathomiru - 60 % Star Wars - Darth Maul: Darth Maul / Syn Dathomiru (Star Wars: Darth Maul a Star Wars: Darth Maul - Son of Dathomir)Vydalo nakladatelství Egmont v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo […]
  • Daisy Ridley možná vystřídá Angelinu Jolie v roli Lary Croft15. března 2016 Daisy Ridley možná vystřídá Angelinu Jolie v roli Lary Croft Třiadvacetiletá herečka zaujala svou rolí Rey v nových Star Wars, nyní se začínají objevovat spekulace o jejím dalším hereckém angažmá, konkrétně v rebootu série Tomb Raider, kde by měla […]
  • Top-ten her dle filmů - 2. část (7. - 4.)17. ledna 2019 Top-ten her dle filmů - 2. část (7. - 4.) Tentokrát se věnujeme 7. až 4. pozici třídílného seriálu Top-ten her dle filmů. South Park: The Stick of Truth – Top 7 Nesmíme zapomenout i na seriály. Nejslavnější seriál pro […]
  • Několik věcí, které vám možná v nové epizodě Star Wars unikly30. ledna 2016 Několik věcí, které vám možná v nové epizodě Star Wars unikly Téměř každý, kdo poprvé viděl nové Star Wars, byl jistě oslněn velkolepou filmovou podívanou a zaměřoval se pouze na hlavní děj. Pokud jste ale film viděli znovu, určitě jste si začali […]
  • #2019: Star Wars - Vader sestřelen / Věznice povstalců29. července 2019 #2019: Star Wars - Vader sestřelen / Věznice povstalců Star Wars - Vader sestřelen / Věznice povstalců (Star Wars: Darth Maul a Star Wars: Darth Maul - Son of Dathomir)Vydalo nakladatelství Egmont v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo […]
  • #1866: Star Wars - Darth Vader 1: Vader / Stíny a tajemství - 65 %10. prosince 2018 #1866: Star Wars - Darth Vader 1: Vader / Stíny a tajemství - 65 % Star Wars - Darth Vader 1: Vader / Stíny a tajemství (Star Wars - Darth Vader: Vader a Star Wars - Darth Vader: Shadows and Secrets)Vydalo nakladatelství Egmont v pevné vazbě v roce 2018. […]
  • Filmová cena Český lev má novou podobu16. února 2018 Filmová cena Český lev má novou podobu Slavnostní odhalení nové podoby filmové ceny Český lev, se konalo v prodejně sklárny Rückl v centru Prahy, kterého se vedle českého designéra Rona Plesla, účastnil i majitel sklárny Martin […]
  • Star Wars: Poslední z Jediů - 95 %16. prosince 2017 Star Wars: Poslední z Jediů - 95 % V předaleké Galaxii, už zase? No ano, je tomu už 40 let, co šel do kin první film. Většina z prvních herců je už v důchodu a druhá půlka není mezi námi. Tak přichází nové postavy a nové […]
Doporučujeme...