Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Co všechno se dá v manželství odpustit, tolerovat, kam až zajít?

Co všechno se dá v manželství odpustit, tolerovat, kam až zajít?

Chci
Chci

Viola milu­je Viliama a Viliam milu­je Violu. Jenže Viliam už pří­tel­ky­ni má a Viola zase malé­ho syna. Ale pak se ti dva stej­ně vez­mou. Najednou se zdá, že je všech­no jinak, než si před­sta­vo­va­li. Zvlášť poté, co se jim naro­dí autis­tic­ká dce­ra. Tíhu rodin­né­ho živo­ta kaž­dý řeší po svém. Viliam stou­pá po kari­ér­ním žeb­říč­ku a utá­pí se v alko­ho­lu. Viola malu­je a mož­ná milu­je něko­ho jiné­ho… Román Chci tě mít ve skří­ni čes­ké autor­ky Simony Votyové o sou­ži­tí dvou lidí, kte­rý upou­tá také tím, že je psán z pohle­du ženy i muže.

Spisovatelka Simona Votyová se neta­jí tím, že toho ve svém živo­tě zaži­la dost a roz­hod­la se o tom psát. Román Chci tě mít ve skří­ni je tedy stej­ně syro­vé vyprá­vě­ní jako její pře­de­šlá kni­ha Provařená. Opět nechy­bí téma závis­los­ti, ten­to­krát na alko­ho­lu a dru­hém člo­vě­ku.

Autorka se bra­vur­ně doká­že vží­vat do niter­ných poci­tů obou hlav­ních hrdi­nů, kte­rý je v nesou­la­du s tím, co žijí nave­nek a čas­to míva­jí úpl­ně jiný pohled na stej­nou věc.

Přestože je Viliam alko­ho­lik, neš­ka­tul­ku­je ho a nao­pak vás donu­tí pře­mýš­let, proč se nedo­ká­že zba­vit věč­né­ho popí­je­ní, když má rodi­nu a děti, kte­ré má rád. Samozřejmě, že vám to nedá a říká­te si, proč s ním Viola pořád je a trpí jeho opi­lec­ké móre­sy. Ale je tu nesne­si­tel­ná dce­ra s autis­mem, se kte­rou to Viliam zvlá­dá mno­hem líp než jeho man­žel­ka, tak­že mu chví­le­mi i fan­dí­te. Občas tedy Violu litu­je­te, ale vzá­pě­tí zas nadá­vá­te a máte chuť zařvat, ať se koneč­ně zved­ne a jenom nef­ňuká. Jenže když to koneč­ně udě­lá, mís­to oče­ká­va­né­ho štěs­tí, kte­ré bys­te jí přá­li, se musí vyrov­ná­vat s dal­ší­mi neče­ka­ný­mi pro­blémy. Celý pří­běh, kte­rý trvá dva­cet let je uná­šen na vlně věč­ných emo­cí, kte­ré vás roz­hod­ně nene­cha­jí chlad­ný­mi a nao­pak vás nutí zamys­let se nad živo­ty ostat­ních lidí a podí­vat se na ně i jinou opti­kou.

Dá se říct, že se jed­ná o poměr­ně cynic­ký pohled na man­žel­ství, ale ve chví­li, kdy už sotva lapá­te po dechu, a ner­vu­je­te se, co se komu zase při­ho­dí, autor­ka jen tak leda­by­le při­ho­dí humor a poba­ví vás.

Román Chci tě mít ve skří­ni je lid­ským pří­bě­hem, kte­rý se čte jed­ním dechem, zrov­na tak jako autor­či­na pře­de­šlá kni­ha Provařená, kte­rá se sta­la před­lo­hou pro při­pra­vo­va­ný film.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,61464 s | počet dotazů: 247 | paměť: 56636 KB. | 29.06.2022 - 06:02:21