Kritiky.cz > Recenze knih > Co všechno dokáže ukrýt mlha

Co všechno dokáže ukrýt mlha

Mlha

Mlha, kte­rá zaha­lí do tem­no­ty vše kolem, pat­ří k Anglii stej­ně jako krá­lov­ská rodi­na a čaj o páté. Ale jak spo­lu sou­vi­sí nález nehyb­né­ho těla pod hla­di­nou vod­ní nádr­že a cáry hus­té mlhy, kte­ré se nad ní pra­vi­del­ně vzná­še­jí a pře­va­lu­jí. Další úkol posta­vil před mla­dou vyšet­řo­va­tel­ku a její­ho spo­leč­ní­ka Robert Bryndza ve své novin­ce Mlha nad Shadow Sands.

Jak se může stát, že mla­dý pla­vec ve výbor­né kon­di­ci skon­čí v hlu­bi­nách pře­hrad­ní nádr­že a jeho zra­ně­ní jsou více než podiv­ná? Stal se obě­tí trest­né­ho činu nebo nešťast­né náho­dy? Jeho tělo sho­dou okol­nos­tí najde sou­kro­má vyšet­řo­va­tel­ka, kte­rá se do nádr­že vydá se svým synem potá­pět. Čím hlou­bě­ji se do pří­pa­du noří, tím více nachá­zí otá­zek, ke kte­rým chy­bí odpo­vě­di. A když se ztra­tí mla­dá žena, kte­rou osob­ně zná pomoc­ník vyšet­řo­va­tel­ky, uká­že se, že čas doká­že být nemi­lo­srd­ný a hodi­ny začnou zlo­věst­ně tikat. Podaří se najít mla­dou pro­fe­sor­ku včas? Jak se vším sou­vi­sí podiv­né cho­vá­ní jed­not­li­vých čle­nů rodi­ny, kte­rým nádrž pat­ří?

Robert Bryndza ve své nové detek­tiv­ce při­chá­zí s tra­dič­ním sché­ma­tem, kdy se za podiv­ných okol­nos­tí ztrá­ce­jí lidí a s kaž­dým novým zmi­ze­ním se situ­a­ce stá­vá méně pře­hled­nou, aby ve finá­le dospě­la k pře­kva­pi­vé­mu kon­ci. Jak jsme u toho­to auto­ra zvyklí, nechy­bí zde pat­řič­ná dáv­ka napě­tí, tajem­na a doko­na­lý popis ang­lic­ké atmo­sfé­ry. Vlhko, mlha, déšť a pochmur­no dýcha­jí z kaž­dé strán­ky kni­hy.

Bohužel to na to jsme zvyklí, se může stát i minu­sem, pro­to­že autor pra­cu­je s tra­dič­ním námě­tem. Mizející obě­ti, psy­cho­pa­tic­ký vrah, odleh­lé mís­to kde­si na ven­ko­vě a boj o čas, kdy je v sáz­ce život posled­ní une­se­né, kte­rá se nepří­liš pře­kva­pi­vě poku­sí vra­ha vyří­dit sama. Tento koktejl nám Bryndza míchá pra­vi­del­ně a v Mlze nad Shadow Sands tomu není jinak. Stejně tak se opět setká­me i s dvo­ji­cí vyšet­řo­va­te­lů, kte­ří se sami zmí­ta­jí v osob­ních pro­blé­mech. Těžko dnes pohle­dat detek­tiv­ku ze zahra­nič­ní pro­ve­ni­en­ce, kde by byl vyšet­řo­va­tel nor­mál­ní vyrov­na­ný člo­věk bez tem­né minu­los­ti. Tato kom­bi­na­ce však na čte­ná­ře pla­tí a autor to před­ve­dl i nyní.

Nová detek­tiv­ka doká­že zaujmout a strh­nout čte­ná­ře a nechat jej chví­li trnout, zda posled­ní une­se­ná svůj oboj vyhra­je nebo roz­ší­ří řady obě­tí. A prá­vě mír­ná dáv­ka napě­tí a relax je to, co od dob­ré kri­mi čte­nář oče­ká­vá. V tom­to Robert Bryndza nezkla­me a své pří­z­niv­ce opět potě­ší dob­ře odve­de­nou pra­cí, kte­rou od auto­ra jeho jmé­na oče­ká­va­jí.

  • Název kni­hy               Mlha nad Shadow Sands
  • Autor                          Robert Bryndza
  • Nakladatelství                        Cosmopolis
  • Místo vydá­ní              Praha
  • Rok vydá­ní                 2020
  • Vydání (1., 2. atd.)     1.
  • Počet stran                  357
  • ISBN/EAN                978-80-271-2898-3

Foto: Grada Publishing a.s.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 0,99380 s | počet dotazů: 226 | paměť: 46820 KB. | 04.03.2021 - 17:28:47