Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Co teď a co potom? pracovní listy k procvičování časové posloupnosti

Co teď a co potom? pracovní listy k procvičování časové posloupnosti

co ted a co potom
co ted a co potom

Ráda bych vám před­sta­vi­la zají­ma­vou novin­ku vyda­va­tel­ství Portál s názvem Co teď a co potom, kte­rá pojed­ná­vá o časo­vé posloup­nost, čili seri­a­li­tě. O čem to vlast­ně je? Časová posloup­nost nebo­li seri­a­li­ta je schop­nost správ­ně řadit úko­ny za sebou, ori­en­to­vat se ve svě­tě kolem nás a vypo­řá­dat se s úko­ly, kte­ré dětem poz­dě­ji při­ne­se ško­la.

Celá pub­li­ka­ce je řaze­na pod­le nároč­nos­ti od nej­jed­no­duš­ších po slo­ži­těj­ší. Tedy posloup­nost dvou, tří kro­ků, čtyř i šes­ti kro­ků v jed­né situ­a­ci. To už si pak děti budou pořád­ně lámat hla­vu, jak ta situ­a­ce je vlast­ně správ­ně. Jedná se o situ­a­ce, se kte­rý­mi se děti běž­ně setká­va­jí ve škol­ce, i doma. např. jíd­lo, řemes­la, povo­lá­ní, peče­ní, vaře­ní, neho­dy, nemo­ci, rodi­na, naku­po­vá­ní, co dělá­me kaž­dý den hned od rána.

Myslím si, že je oprav­du důle­ži­té, aby děti vědě­ly, co je čeká, když při­jdou do škol­ky, jaký je běž­ný den­ní režim, situ­a­ce, kte­ré se den­ně opa­ku­jí jako je ran­ní komu­nit­ní kruh, sva­čin­ka, říze­né čin­nos­ti, výtvar­né čin­nos­ti, vycház­ka, oběd, či spin­ká­ní a to jim při­ná­ší pocit jis­to­ty a bez­pe­čí. Ví přes­ně, co bude násle­do­vat a  díky tomu doká­žou určit, kolik času jim ješ­tě zbý­vá, než všech­ny čin­nos­ti, na kte­ré jsou zvyk­lé v mateř­ské ško­le zvlád­nou, tak půjdou domů. To stej­né by mělo být i doma v rodi­ně. Některé děti nema­jí ten svůj ste­re­o­typ, kaž­dý den je pro ně jiný, nema­jí zaži­té rodin­né ritu­á­ly, jeli­kož jsou vycho­vá­vá­ny ve stří­da­vé péči. Možná pak cítí bez­moc i strach, co je vlast­ně čeká.

Publikace je pře­hled­ná, sro­zu­mi­tel­ná, obsa­ho­vě vyčer­pá­va­jí­cí a sys­te­ma­tic­ká. Moc mě zau­ja­la a líbi­la se. Rozhodně jí dále dopo­ru­čím svým kama­rád­kám a kole­gy­ním. Myslím si, že časo­vá posloup­nost je u před­ško­lá­ků nesmír­ně důle­ži­tá a měl by na ní být kla­den vel­ký důraz.

Těmto pra­cov­ním lis­tům by roz­hod­ně měly věno­vat pozor­nost uči­tel­ky mateř­ských škol, rodi­čům i pra­ro­di­čům před­škol­ních dětí a nejen jim. Pro svou prá­ci s dět­mi si čas­to vyrá­bím růz­né didak­tic­ké kar­ty a mate­ri­á­ly, na kte­rých jsou růz­né situ­a­ce, jak jdou za sebou. Pracovní lis­ty Co teď a co potom? budou roz­hod­ně pat­řit mezi mé oblí­be­né pub­li­ka­ce, kte­ré vyu­ži­ji ve své pra­xi uči­tel­ky. Už jsem měla mož­nost jich něko­lik vyzkou­šet a dětem se moc líbi­ly. Ilustrace Patricie Koubské jsou pros­tě kou­zel­né a moc ráda se na ně dívám a pra­cu­ji s nimi. Autorce se poda­ři­lo vystih­nout nej­dů­le­ži­těj­ší situ­a­ce a jevy, se kte­rý­mi se děti běž­ně setká­va­jí. Na kniž­ním trhu najde­te časo­vé posloup­nos­ti spí­še pohá­dek. Publikace toho­to typu je roz­hod­ně vyjím­kou.

Mgr. Marie Těthalová je spe­ci­ál­ní peda­gož­ka, šéf­re­dak­tor­ka Informatoria 3 -8 a autor­ka řady seši­tů pra­cov­ních lis­tů zamě­ře­ných na roz­voj gra­fo­mo­to­ri­ky, slov­ní záso­by, kon­cen­t­ra­ce, mate­ma­tic­ké a čte­nář­ské pre­gra­mot­nos­ti a podob­ně v Portále také vyšel její kniž­ní roz­ho­vor s Martinem Hollým o duši a sexu.

Autor: Marie Těthalová

Ilustrace: Patricie Koubská

Žánr: meto­dic­ká pří­ruč­ka

Vydáno: 2019, Portál, Praha

Počet stran: 64

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-262-1549-3


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,92536 s | počet dotazů: 224 | paměť: 55582 KB. | 18.05.2022 - 11:03:32