Kritiky.cz > Recenze knih > Co se děje ve včelím úlu?

Co se děje ve včelím úlu?

CoseDejeVeVcelimUlu

Každé jaro po dlou­hé zimě čeká­me na prv­ní paprsky slun­ce a obdi­vu­je­me prv­ní kvě­ty, a že se na nich zane­dlou­ho obje­ví prv­ní vče­ly, bere­me nějak auto­ma­tic­ky. Ale jak vče­ly vlast­ně trá­ví zimu? Čím se v zimě krmí? Jaký pro­gram mají v let­ní dny a jak to vůbec fun­gu­je ve vče­lím úlu? Na všech­ny tyto otáz­ky dosta­nou děti (a nejen ony) odpo­věď v půvab­né kni­ze Co se děje ve vče­lím úlu z pera Petry Bartíkové a štět­ce Martina Šojdra.

Už na prv­ní pohled kníž­ka urče­ná pro nejmen­ší děti ve věku od tří let zaujme svým nápa­di­tým vizu­ál­ním zpra­co­vá­ním, kte­ré vypa­dá jako vče­lí hnízdo visí­cí z vět­ve stro­mu. Co na tom, že už to samo o sobě je nesmy­sl, pro­to­že ani divo­ké vče­ly, kte­ré nebyd­lí v úlu, si svo­je hníz­da tak­to nesta­ví. Přednost dáva­jí duti­nám stro­mů, kde jsou ale­spoň čás­teč­ně chrá­ně­ny před pre­dá­to­ry.  Pokud pře­hléd­ne­te ten­to malý detail, dozví­te se po odklá­pě­ní jed­not­li­vých vrs­tev všech­no o živo­tě ve vče­lím úlu. Od infor­ma­cí o stav­bě plá­ství, přes roz­dě­le­ní funk­cí v úlu, až po péči o malé vče­lí lar­vy.  Zjistíte také, kde se líh­nou vče­lí mat­ky a proč může v úlu zůstat jen jed­na. Kam zmi­zí ostat­ní? To při pozor­ném čte­ní děti také zjis­tí.

V závě­ru kni­hy se nejmen­ší čte­ná­ři dozví, kdo a jak peču­je o vče­ly a kdo jsou jejich hlav­ní nepřá­te­lé. Vtipný je odsta­ve­ček, kde jsou vyjme­no­vá­ny a nakres­le­ny dru­hy hmy­zu, kte­ré jsou se vče­la­mi čas­to zamě­ňo­vá­ny. Obávám se, že občas tápou i někte­ří dospě­lí…  Poslední dvoj­strán­ka je věno­vá­na pel melu infor­ma­cí o vče­lách, kte­ré by měl znát kaž­dý. Když nic jiné­ho, je důle­ži­té si uvě­do­mit, že bez včel bychom nemě­li ovo­ce ani zele­ni­nu, pro­to­že jsou hlav­ní­mi opy­lo­va­či kvě­tů, ze kte­rých pak dostá­vá­me lahod­né plo­dy.

Po del­ší době se na kniž­ním trhu zase obje­vi­la kni­ha, kte­rá si zaslou­ží pozor­nost rodi­čů, kte­ří pro své nejmen­ší vybí­ra­jí vhod­ný titul tře­ba pod vánoč­ní stro­me­ček. Ilustrace jsou krás­né a názor­né a výbor­ně dopl­ňu­jí samot­ný text. Zábavný je pře­de­vším klad jed­not­li­vých lis­tů, kte­rý tvo­ří vrst­vy úlu.

Slabinou dět­ských knih čas­to býva­jí samot­né tex­ty, kte­ré občas nene­sou žád­nou infor­ma­ci a jejich vzdě­lá­va­cí hod­no­ta se blí­ží nule. Ale v této kni­ze se jed­ná o napros­tý opak.  Na kaž­dé dvoj­stra­ně najde­te něko­lik odstav­ců, kte­ré dětem při­ná­še­jí sro­zu­mi­tel­nou for­mou nové poznatky. Po pře­čte­ní celé kni­hy budou o zna­los­ti bohat­ší nejen děti, ale i rodi­če, kte­rým urči­tě neuško­dí si někte­rá fak­ta osvě­žit.

Co se děje ve vče­lím úlu je kni­ha, kte­rá potě­ší dět­ské čte­ná­ře a nadchne rodi­če, kte­ří hle­da­jí kni­hu, kde se děti něco dozví a nebu­dou se jen dívat na líbi­vé obráz­ky bez smys­lu­pl­né­ho tex­to­vé­ho dopro­vo­du.


Název kni­hy:     Co se děje ve vče­lím úlu

Autor:                  Petra Bartíková (text), Martin Šojdr (ilu­stra­ce)

Nakladatelství:                 Albatros

Rok vydá­ní:        2018

  • Rok v lese1. července 2017 Rok v lese Necháváte se při koupi knížky pro děti odradit nízkým počtem stránek? Děláte velkou chybu. Někdy totiž necelých dvacet stránek dá dítěti víc, než tlustá bichle. Ukázkovým příkladem je […] Posted in Recenze knih
  • Medvídek v dílně - Veselé tvoření v dílně v roztomilé obrázkové knížce s pohyblivými obrázky3. srpna 2019 Medvídek v dílně - Veselé tvoření v dílně v roztomilé obrázkové knížce s pohyblivými obrázky „Medvídek a jeho kamarád ježek mají velký sen – postavit senzační motokáru, aby mohli závodit o pohár plný medu. Ale jak by ta motokára měla vlastně vypadat?“ Tak začíná příběh o […] Posted in Recenze knih
  • Rok v zahradě1. července 2017 Rok v zahradě Máte doma zvídavého předškoláka? A stále vám v uších zní proč, proč proč? A když vytáhnete paty z domu na zahradu, je to ještě horší? Nebo byste své dítě rádi nadchli pro něco jiného než […] Posted in Recenze knih
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […] Posted in Recenze knih
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […] Posted in Recenze knih
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
  • Jen malý kousek nebe - Někdo musí přijít o zrak, aby začal vidět24. září 2018 Jen malý kousek nebe - Někdo musí přijít o zrak, aby začal vidět Kniha Jen malý kousek nebe od Šárky Bukvajové zachycuje všední realitu očima člověka (začínající mladé malířky, jež se doposud nikde umělecky neprosadila), který ze dne na den přijde o […] Posted in Recenze knih
  • Hilda - 100 %14. listopadu 2016 Hilda - 100 % Vydalo nakladatelství Paseka v pevné vazbě v roce 2016. Původně vyšlo jako knihy "Hilda and the Troll" a "Hilda and the Midnight Giant" v roce 2013. České vydání má 80 stran a prodává se v […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...