Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Co se děje ve včelím úlu?

Co se děje ve včelím úlu?

CoseDejeVeVcelimUlu
CoseDejeVeVcelimUlu

Každé jaro po dlou­hé zimě čeká­me na prv­ní paprsky slun­ce a obdi­vu­je­me prv­ní kvě­ty, a že se na nich zane­dlou­ho obje­ví prv­ní vče­ly, bere­me nějak auto­ma­tic­ky. Ale jak vče­ly vlast­ně trá­ví zimu? Čím se v zimě krmí? Jaký pro­gram mají v let­ní dny a jak to vůbec fun­gu­je ve vče­lím úlu? Na všech­ny tyto otáz­ky dosta­nou děti (a nejen ony) odpo­věď v půvab­né kni­ze Co se děje ve vče­lím úlu z pera Petry Bartíkové a štět­ce Martina Šojdra.

Už na prv­ní pohled kníž­ka urče­ná pro nejmen­ší děti ve věku od tří let zaujme svým nápa­di­tým vizu­ál­ním zpra­co­vá­ním, kte­ré vypa­dá jako vče­lí hnízdo visí­cí z vět­ve stro­mu. Co na tom, že už to samo o sobě je nesmy­sl, pro­to­že ani divo­ké vče­ly, kte­ré nebyd­lí v úlu, si svo­je hníz­da tak­to nesta­ví. Přednost dáva­jí duti­nám stro­mů, kde jsou ale­spoň čás­teč­ně chrá­ně­ny před pre­dá­to­ry.  Pokud pře­hléd­ne­te ten­to malý detail, dozví­te se po odklá­pě­ní jed­not­li­vých vrs­tev všech­no o živo­tě ve vče­lím úlu. Od infor­ma­cí o stav­bě plá­ství, přes roz­dě­le­ní funk­cí v úlu, až po péči o malé vče­lí lar­vy.  Zjistíte také, kde se líh­nou vče­lí mat­ky a proč může v úlu zůstat jen jed­na. Kam zmi­zí ostat­ní? To při pozor­ném čte­ní děti také zjis­tí.

V závě­ru kni­hy se nejmen­ší čte­ná­ři dozví, kdo a jak peču­je o vče­ly a kdo jsou jejich hlav­ní nepřá­te­lé. Vtipný je odsta­ve­ček, kde jsou vyjme­no­vá­ny a nakres­le­ny dru­hy hmy­zu, kte­ré jsou se vče­la­mi čas­to zamě­ňo­vá­ny. Obávám se, že občas tápou i někte­ří dospě­lí…  Poslední dvoj­strán­ka je věno­vá­na pel melu infor­ma­cí o vče­lách, kte­ré by měl znát kaž­dý. Když nic jiné­ho, je důle­ži­té si uvě­do­mit, že bez včel bychom nemě­li ovo­ce ani zele­ni­nu, pro­to­že jsou hlav­ní­mi opy­lo­va­či kvě­tů, ze kte­rých pak dostá­vá­me lahod­né plo­dy.

Po del­ší době se na kniž­ním trhu zase obje­vi­la kni­ha, kte­rá si zaslou­ží pozor­nost rodi­čů, kte­ří pro své nejmen­ší vybí­ra­jí vhod­ný titul tře­ba pod vánoč­ní stro­me­ček. Ilustrace jsou krás­né a názor­né a výbor­ně dopl­ňu­jí samot­ný text. Zábavný je pře­de­vším klad jed­not­li­vých lis­tů, kte­rý tvo­ří vrst­vy úlu.

Slabinou dět­ských knih čas­to býva­jí samot­né tex­ty, kte­ré občas nene­sou žád­nou infor­ma­ci a jejich vzdě­lá­va­cí hod­no­ta se blí­ží nule. Ale v této kni­ze se jed­ná o napros­tý opak.  Na kaž­dé dvoj­stra­ně najde­te něko­lik odstav­ců, kte­ré dětem při­ná­še­jí sro­zu­mi­tel­nou for­mou nové poznatky. Po pře­čte­ní celé kni­hy budou o zna­los­ti bohat­ší nejen děti, ale i rodi­če, kte­rým urči­tě neuško­dí si někte­rá fak­ta osvě­žit.

Co se děje ve vče­lím úlu je kni­ha, kte­rá potě­ší dět­ské čte­ná­ře a nadchne rodi­če, kte­ří hle­da­jí kni­hu, kde se děti něco dozví a nebu­dou se jen dívat na líbi­vé obráz­ky bez smys­lu­pl­né­ho tex­to­vé­ho dopro­vo­du.


Název kni­hy:     Co se děje ve vče­lím úlu

Autor:                  Petra Bartíková (text), Martin Šojdr (ilu­stra­ce)

Nakladatelství:                 Albatros

Rok vydá­ní:        2018


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,31122 s | počet dotazů: 247 | paměť: 56659 KB. | 29.06.2022 - 03:30:37