Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Co se děje, když se děje počasí

Co se děje, když se děje počasí

Pocasi
Pocasi

Proč v zimě sně­ží? Odkud kam fou­ká? Proč někdy hod­ně prší a někdy je vedro a sucho? Na všech­ny vše­teč­né otáz­ky dětem odpo­ví kni­ha Co se děje, když se děje poča­sí. Trojice auto­rek Sabina Konečná, Tereza MarkováMisha Bera se poku­si­la popsat všech­ny mete­o­ro­lo­gic­ké jevy a sta­vy, kte­rá nás mohou v pří­pa­dě poča­sí potkat.

Třináct kapi­tol s názvem Co se děje, když… nabí­zí odpo­věď na to proč mrz­ne, sně­ží, fou­ká, sví­tí slun­ce a mno­ho dal­ší­ho. Průvodkyní mete­o­ro­lo­gií pro děti je, jak jinak, žába Rozárka. Každá kapi­to­la začí­ná popi­sem dané­ho jevu uzpů­so­be­ným malým čte­ná­řům a tedy psa­ným sro­zu­mi­tel­ným jazy­kem, ale už tady najde­me spous­tu infor­ma­cí. Další stra­ny obsa­hu­jí roz­ší­ře­ní a prak­tic­ké rady. Samozřejmostí jsou krás­né ilu­stra­ce, kte­ré však odpo­ví­da­jí reál­ným pří­rod­ním jevům. V kni­ze obje­ví­me nákres všech běž­ných dru­hů mra­ků i s latin­ský­mi názvy, oko taj­fu­nu,…

Kniha je nabi­tá infor­ma­ce­mi od prv­ní do posled­ní stra­ny a při tom napsá­na hra­vou a sro­zu­mi­tel­nou for­mou.  Pobaví, ale záro­veň i pou­čí a roz­ší­ří obzo­ry kaž­dé­ho mla­dé­ho mete­o­ro­lo­ga a mož­ná i někte­rých rodi­čů, kte­ří se dosud o pro­ble­ma­ti­ku poča­sí neza­jí­ma­li. Na závěr najde­me i dvoj­stra­nu plnou kuri­o­zit. Věděli jste, že je mož­né, aby ze vzdu­chu prše­ly žáby nebo kde na svě­tě napadlo najed­nou nej­ví­ce sně­hu? Všechno se dozví­te v Co se děje, když se děje poča­sí.

Po zápla­vě titu­lů se zví­řát­ky, pře­kla­do­vé lite­ra­tu­ry pro děti a kni­hách s fil­mo­vý­mi hrdi­ny vel­mi pří­jem­ná změ­na na kniž­ním trhu pro malé čte­ná­ře. Jako málo­kte­rou kni­hu ji lze dopo­ru­čit bez výhrad k for­mě nebo obsa­hu.


  • Název kni­hy:      Co se děje, když se děje poča­sí
  • Autorky:              Sabina Konečná, Tereza Marková
  • Ilustrace:             Misha Bera
  • Rok vydá­ní:        2019
  • Nakladatelství: Albatros (Albatros Media)

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,92129 s | počet dotazů: 221 | paměť: 55941 KB. | 23.05.2022 - 16:20:57