Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Co NEsmíte vědět? Michael Morris tvrdě o tom, jaká je budoucnost lidstva

Co NEsmíte vědět? Michael Morris tvrdě o tom, jaká je budoucnost lidstva

IMG 20180427 160012
IMG 20180427 160012
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

No, není to s dneš­ním svě­tem vůbec jed­no­du­ché. Na jed­nu stra­nu je tohle vel­mi depre­siv­ní čte­ní, pro­to­že jest­li na něm je jen polo­vi­na prav­dy (prav­dě­po­dob­nost tady je i pro těž­ké­ho rea­lis­tu), tak nám asi nezby­de nic jiné­ho, než žít na maxi­mum smys­ly svých vlast­ních živo­tů a dou­fat, že ta džun­gle kolem postup­ně uvad­ne sama.

Michael Morris tu ve zkrat­ce vysvět­lu­je fun­go­vá­ní finanč­ní­ho a ban­kov­ní­ho sys­té­mu, eko­no­mi­ky, stej­ně jako nej­růz­něj­ších zdra­vot­ních plá­nů, kte­ré mají pod­lo­mit lid­ské zdra­ví nebo ale­spoň úspěš­ně roz­tá­čet maši­ne­rii far­ma­cie a zdra­vot­nic­tví. O regu­lač­ních plá­nech oby­va­tel­stva jste už asi sly­še­li a fak­tem prý je, že se tím nej­vyš­ší a nej­moc­něj­ší oprav­du neta­jí. Je tře­ba časem růz­ný­mi způ­so­by regu­lo­vat počet oby­va­tel­stva na Zemi.

Fakt, že svět pat­ří jen něko­li­ka nej­moc­něj­ším rodin­ným kla­nům, je taky už více­mé­ně znám. Od něj se ale odví­jí spous­ta dal­ších drob­něj­ších, ale o to více zásad­ních a živo­ty lidí ovliv­ňu­jí­cích teo­rií.

Autor tvr­dí:

„Další krach se dosta­ví vel­mi brzy. Jinak to ani v našem sou­čas­ném hos­po­dář­ském sys­té­mu není mož­né. Kdy přes­ně k němu dojde, nikdo z nás neví, neboť tako­vá udá­lost bude říze­na v taj­nos­ti sho­ra. Zkáza svě­to­vé­ho hos­po­dář­ství před­sta­vu­je dyna­mic­ký pro­ces, kte­rý však – zčás­ti nevě­dom­ky -  ovliv­ňu­je­me my všich­ni. Krach při­jde náh­le a nic netu­ší­cí jedin­ce zasko­čí stej­ně, jako tomu bylo v pří­pa­dě všech jiných vel­kých glo­bál­ních poli­tic­kých a hos­po­dář­ských udá­los­tí.“

Cesta ven? Žijte a žij­te pod­le sebe!

Máme v rukou pře­ce jen vel­kou sílu, a to v pří­pa­dě, že bude­me žít na maxi­mum to, co sku­teč­ně může­me. Možná to je dob­rá ces­ta, jak zvrá­tit to „oveč­kov­ství“ do kte­ré­ho jsme byli zma­ni­pu­lo­vá­ni. Kniha posky­tu­je množ­ství dob­rých úvah, nad kte­rý­mi se může­te zamys­let i sami. Poskytuje fak­ta, kte­rá jsou obec­ně zná­ma, autor je však dává do růz­ných, více pro­vá­za­ných a nad­hle­do­vých sou­vis­los­tí.

Peníze hýbou svě­tem. Možná je dob­ře, že to víme.

Skončila jsem sice u bez­moc­né­ho poci­tu při čte­ní, ale… ale kdo­ví, jaké budou dal­ší roky. A hlav­ně jsem se jen utvr­di­la v tom, že chci žít to své a děku­ji ale­spoň na ten kus svo­bo­dy, kte­rý mám. Protože tu těž­kou maši­né­rii boje o moc a sílu peněz – ta má tako­vou sílu, že si to ani v nej­buj­něj­ších snech neu­mím před­sta­vit. Michael Morris to nazna­čil, nechal nahléd­nout pod poklič­ku Nového svě­to­vé­ho řádu, ale… není to hez­ký pohled.

O auto­ro­vi:

Michael Morris se naro­dil v roce 1966 v Rakousku, pobý­val v růz­ných evrop­ských měs­tech a dnes žije pře­váž­ně v USA. Napsal celou řadu tex­tů a člán­ků v ang­lič­ti­ně i něm­či­ně, vyu­čo­val a dlou­hé roky byl podíl­ní­kem v něko­li­ka fir­mách. Kniha Co neSmíte vědět (Was sie nicht wis­sen sollen!) je jeho prv­ní kni­hou s téma­tem hos­po­dář­ství a Nový svě­to­vý řád.

Vydáno v roce 2012, nakla­da­tel­ství www.Anch-books.eu


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Free Solo – Recenze – 80%19. května 2019 Free Solo – Recenze – 80% Oscarem oceněný americký dokument Free Solo se zabývá výkonem a osobností třicetiletého horolezce Alexe Honnolda, který se rozhodl vylézt na skalní stěnu El Capitan (což je 900 metrů […] Posted in Filmové recenze
  • Mimořádná zpráva – Recenze – 60%15. listopadu 2018 Mimořádná zpráva – Recenze – 60% Observační dokument režiséra, scenáristy a producenta Tomáše Bojara (Česká RAPublika, FC Roma) se natáčel v redakcích České televize a Hospodářských novin (a také trošku na Pražském hradě) […] Posted in Filmové recenze
  • Nedělej Zagorku!31. srpna 2022 Nedělej Zagorku! „Nedělej Zagorku!“ je 74 minut dlouhý a velmi vřelý dokument o jedné z nejznámějších českých pěveckých legend, nezapomenutelné Hance Zagorové. Hanka Zagorová byla nejen skvělá zpěvačka, […] Posted in Dokumenty
  • Zvěrolékařka -Velké sny - 1.díl22. srpna 2022 Zvěrolékařka -Velké sny - 1.díl Milujete rodinné ságy? Chcete si přečíst emotivní příběh zvěrolékařky Nellie? Zajímá vás, o čem bude první díl? Tak právě vám je určena novinka Zvěrolékařka - Velké sny, kterou vydala […] Posted in Recenze knih
  • Koko a jeho kamarádi15. srpna 2022 Koko a jeho kamarádi Chcete poznat slepičky, které každé ráno cvičí rozcvičku? Víte, proč je mrkev oranžová? Neváhejte a pojďte se společně se mnou podívat na jeden úžasný dvorek, kde žije spoustu zvířátek. […] Posted in Recenze knih
  • The Gray Man – utržený ze řetězu1. srpna 2022 The Gray Man – utržený ze řetězu Netflix dal bratrům Russoovým (režiséři řady úspěšných Marvelovek) 200 milionů amerických dolarů, aby mu natočili vlastní variaci superagenta ve stylu Jasona Bournea, Jamese Bonda nebo […] Posted in Filmové recenze
  • Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství – horizont události Marvelu28. července 2022 Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství – horizont události Marvelu Filmfanatic dnes půjde proti trendu. Proti Marvelu. Můžu totiž milovat prvního Iron Mana i většinu filmů z marvelovského universa, ale ani samotný vesmír se nerozpíná donekonečna. Podle […] Posted in Filmové recenze
  • Karel28. července 2022 Karel Celovečerní dokumentární film “KAREL” potěší všechny příznivce a fanoušky zpěváka Karla Gotta a nechá je nahlédnout do jeho soukromí, pod ono “zlaté pozlátko velkého Mistra". Tohoto […] Posted in Dokumenty
  • Meky27. července 2022 Meky Meky, nebo-li charismatický zpěvák Miro Žbirka, byl legendou československé pop music, na kterou se jen tak těžko zapomíná. 78 minut dlouhý dokument se snaží divákovi přiblížit nejen jeho […] Posted in Dokumenty
  • Karel Svoboda: Šťastná léta26. července 2022 Karel Svoboda: Šťastná léta Tak trochu ze zvědavosti jsme shlédla český filmový dokument o hudebním skladateli a géniovi – Karlu Svobodovi, jehož texty písní, a to i po několik desítek let, se stále ještě zpívají. Já […] Posted in Dokumenty

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,21658 s | počet dotazů: 265 | paměť: 60915 KB. | 04.10.2022 - 06:49:17