Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli 2 - receptář plný nápadů a dobrého jídla

Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli 2 - receptář plný nápadů a dobrého jídla

Kuchyb

Není vám lhos­tej­né, co jíte a pije­te? Chcete se dozvě­dět mno­ho zají­ma­vos­tí, nau­čit se spous­ty báječ­ných recep­tů našich před­ků? Tak prá­vě Vám je urče­ně novin­ka  Co naše babič­ky umě­ly a na co my jsme zapo­mně­li 2.

Naši před­ko­vé doká­za­li vyu­žít dary zahra­dy, lesa i dvo­ra úpl­ně na maxi­mum. Pekli nej­růz­něj­ší peči­vo, zava­řo­va­li a kon­zer­vo­va­li ovo­ce, zele­ni­nu, ale také maso. Produkty pou­ží­va­li bez uži­tí pří­dat­ných a kon­zer­vač­ních látek. Vše spo­tře­bo­va­li co nejdří­ve, aby se nic nezka­zi­lo.  

Tato kni­ha vznik­la pod­le divác­ky úspěš­né­ho pořa­du České tele­vi­ze a při­ná­ší mno­ho tipů a recep­tů, jak vyu­žít dary z pří­ro­dy a díky nim se vrá­tí­te do dob vašich babi­ček a pra­ba­bi­ček. Věřte, že to bude krás­ný návrat do dob minu­lých. Kniha je napros­to skvě­lý receptář na pří­pra­vu dob­rot, vyu­ži­tí byli­nek v kuchy­ni i pří­rod­ním léči­tel­ství, návrat k tra­dič­ním meto­dám zpra­co­vá­ní potra­vin jako je kva­še­ní, naklá­dá­ní a kon­zer­va­ce.

99097064 co nase babicky umely a na co my jsme zapomneli 2

Touto kni­hou nás pro­vá­zí mode­rá­to­ři ze seri­á­lu Tereza Hátleová, Petr Pěknic a Simona Berková. Hned v úvo­du autor­ka před­sta­vu­je všech­ny tři mode­rá­to­ry. Každá kapi­to­la je podrob­ně roze­psa­ná, něco z his­to­rie cho­vu, či pěs­to­vá­ní, zají­ma­vé recep­ty s potřeb­ný­mi suro­vi­na­mi, rady a tipy, jak cho­vat různá zví­řa­ta neb pěs­to­vat zná­mé, či méně zná­mé rost­li­ny. Najdete zde také vyu­ži­tí mno­ha suro­vin k léč­bě růz­ných nedu­hů, kte­ré vás mohou trá­pit, ale pře­de­vším nespo­čet­né množ­ství infor­ma­cí, kte­ré by měla vědět kaž­dá dob­rá hos­po­dy­ně.

O čem se vlast­ně v tom­to pokra­čo­vá­ní dozví­te? O té nej­lep­ší polév­ce z rodi­ny Oukropových, o vep­řo­vém přeš­tic­kém mase, o hově­zím mase, jak vyro­bit tu nej­lep­ší šun­ku, jak uva­řit nej guláš, či usma­žit říz­ky. Také řadu recep­tů z mlé­ka, jak vyu­žít zele­ni­nu jako je např. chřest, raj­ča­ta, okur­ky nebo bram­bo­ry. Chcete se dozvě­dět něco z his­to­rie per­ní­kář­ství, výro­by vína, cho­vu včel? Několik kapi­tol se také zabý­vá růz­ný­mi bylin­ka­mi, kdy vždyc­ky naše babič­ky měly na kaž­dou nemoc něko­lik byli­nek, výro­bou kos­me­ti­ky, domá­cí­ho mazá­ní. Víte, co naše babič­ky pou­ží­va­ly za náhraž­ky? V dneš­ní době „covi­do­vé“ se mohou nesmír­ně hodit, jeli­kož mít doma vypěs­to­va­ný vlast­ní žit­ný kvá­sek, to je oprav­du umě­ní, kte­ré se vám roz­hod­ně vrá­tí v podo­bě výteč­né­ho a pře­de­vším voňa­vé­ho chle­ba. To že svět­lo a tep­lo bylo odpra­dáv­na důle­ži­tou sou­čás­tí živo­ta našich před­ků se dozví­te v před­po­sled­ní kapi­to­le. Poslední kapi­to­la pojed­ná­vá o zví­řa­tech, kte­ré jsou nej­lep­ší pří­tel člo­vě­ka. Je to pře­de­vším pes, kočka, ale tře­ba i kůň.

Na kon­ci pub­li­ka­ce nalez­ne­te jmen­ný rejstřík, kte­rý vám usnad­ní ori­en­ta­ci v kni­ze. Kniha obsa­hu­je 16 kapi­tol z růz­ných oblas­tí.

Každou nedě­li v pod­ve­čer pra­vi­del­ně s man­že­lem use­dá­me k tele­vi­zi a sle­du­je­me ten­to báječ­ný pořad. Je plný nápa­dů, kte­ré roz­hod­ně vyu­ži­ji ve své kuchy­ni při zpra­co­vá­ní ovo­ce, zele­ni­ny a byli­nek ze své zahrád­ky. Celé léto se vždy při­pra­vu­ji na to, jak se říká, až se zima zeptá, co jsi dělal v létě? Zavařuji, kon­zer­vu­ji, mra­zím, suším, pros­tě vše, abych všech­ny pro­duk­ty vyu­ži­la a při­pra­vu­ji polo­to­va­ry na zimu. Pak už je vaře­ní snad­né. Vím, že je to z kva­lit­ních suro­vin. a vím, že dávám našim dětem to nej­lep­ší.

Kniha má boha­tou foto­ga­le­rii. Kniha i seri­ál v tele­vi­zi mají za cíl pod­po­řit zájem o zdra­vý život­ní styl, oži­vit to prak­tic­ké a léty pro­vě­ře­né návo­dy a recep­ty, ale také důvtip našich babi­ček, kte­ré si doká­za­ly pora­dit se vším i bez moder­ních tech­no­lo­gií za vyu­ži­tí růz­ných pří­rod­ních náhra­žek.

Publikace se mě moc líbi­la a roz­hod­ně bych ji dopo­ru­či­la všem, co rádi vaří, mají zahrád­ku, chtě­jí se něco zají­ma­vé­ho dozvě­dět a není jim lhos­tej­né, co jí a pijí. Velké plus dávám kni­ze za boha­tou foto­ga­le­rii a dále za to, že je skvě­lé mít pohro­ma­dě, v tak uce­le­né for­mě tako­vé­to množ­ství námě­tů, recep­tů i infor­ma­cí z jed­no­ho pořa­du. Tato kni­ha by roz­hod­ně nemě­la chy­bět v kni­hov­nič­ce žád­né rodi­ny. Stojí za ten záži­tek si ji něko­li­krát jen tak pro­hléd­nout a čer­pat z ní inspi­ra­ce. Co bude dnes dob­ré­ho?

Ukázka z kni­hy:

Přírodní pro­duk­ty, to zna­me­ná hos­po­dář­ské plo­di­ny, ovo­ce, zele­ni­na, léči­vé rost­li­ny ane­bo tře­ba prá­vě med, pat­ří do naše­ho jídel­níč­ku po tisí­ci­le­tí. Staly se sou­čás­tí naší kul­tu­ry a čas­to si ani neu­vě­do­mu­je­me, jak mohou být pro­spěš­né pro náš kaž­do­den­ní život. Zvlášť pokud jde o pro­duk­ty pěs­to­va­né či vyro­be­né při­ro­ze­ným způ­so­bem a bez pou­ži­tí che­mie. Naše babič­ky pou­ží­va­ly v péči o zdra­ví to, co bylo na zahrád­ce nebo v sadu. Jedním z tako­vých osvěd­če­ných lido­vých recep­tů je křen s jabl­kem a medem na rýmu a nachla­ze­ní.

 

Autor: Michaela Učňová

Ilustrace: Michaela Učňová

Žánr: kuchař­ka, receptář

Počet stran: 222

Vydáno: 2020, Edice ČT, Praha

Vazba kni­hy: pev­ná, lesk­lá, bez pře­ba­lu

ISBN: 978-80-7404-342-0


Fotka od Thanks for your Like • donati­ons wel­co­mePixabay

  • Slunečná kuchařka - 70 tradičních pokrmů z hospody na statku Slunečná8. července 2021 Slunečná kuchařka - 70 tradičních pokrmů z hospody na statku Slunečná Máte rádi seriál Slunečná? Chcete si doma připravit dobroty, které umí jen hospodyně Běta, která má nejen nadpřirozené schopnosti, ale také výborně vaří? Tak právě vám je určena novinka s […] Posted in Recenze knih
  • Jedlé město - Vyjděte do ulic!8. února 2021 Jedlé město - Vyjděte do ulic! 36 zdraví prospěšných rostlin hned za humny a přes 100 receptů, díky nimiž ušetříte a které vám udělají radost. Nechte se inspirovat, vyjděte do ulic a objevujte jedlé město!  Co vás v […] Posted in Recenze knih
  • Nejjednodušší recepty - 116 kombinací pro každý den4. února 2020 Nejjednodušší recepty - 116 kombinací pro každý den Přejete si uvařit zdravé a dobré jídlo z dostupných surovin a nestrávit u toho celý den? Tak to jste na správné adrese. Tomáš Kosačík a Lucie Kosačíková jsou autoři nové kuchařky s názvem […] Posted in Recenze knih
  • Bohové musejí být šílení 214. září 2021 Bohové musejí být šílení 2 Bohové musí být šílení II je komediální film Jamieho Uyse z roku 1989, který je pokračováním filmu Bohové musí být šílení z roku 1980, k němuž Uys napsal scénář a který také režíroval. […] Posted in Speciály
  • Doom 64 (remaster PS4)14. září 2021 Doom 64 (remaster PS4) Trochu pozapomenutý díl. Koho by napadlo, že zrovna verze Dooma na Nintendo 64 přinese jinou hru, než byly všechny dosavadní Doomové. Díky celkem nedávnému remasteru na PC a konzole jsem […] Posted in Recenze her
  • Vampire: The Masquerade - Bloodhunt14. září 2021 Vampire: The Masquerade - Bloodhunt Původně jsem vůbec nevěděl, jestli dát palec nahoru, nebo dolu...Ale vzhledem k lehkému patriotismu jsem se nakonec rozhodl pro ten palec nahoru. Možná bych se i rozepsal ke hře víc, kdyby […] Posted in Recenze her
  • Far Cry Primal – Recenze14. září 2021 Far Cry Primal – Recenze Herní série Far Cry nás ve videoherním světě doprovází už pěknou řádku let. V roce 2019 vyšel již pátý díl, který se překvapivě objevil zhruba čtrnáct měsíců po vydání  dílu čtvtého. V […] Posted in Recenze her
  • Láska pod kapotou13. září 2021 Láska pod kapotou Jaroslav chce bojovat se životem jako závodník na automobilové trati. Dlouhé přípravy ani sebevětší pracovní zaujetí mu však úspěch nezaručí. Je to otravné, stojí to hodně sil, jizvy na […] Posted in Filmové recenze
  • Křest knihy a audioknihy VĚZE – příběh 11.září.11. září 2021 Křest knihy a audioknihy VĚZE – příběh 11.září. Ve čtvrtek 9. září 2021 byla v AMERICAN CENTER v Praze pokřtěna kniha a audiokniha VĚZE - příběh 11. září, kterou napsal Jiří Boudník a vydalo nakladatelství Tebenas. Úvodní slovo […] Posted in Novinky v nakladatelstvích
  • Cesta domů – Recenze – 40 %11. září 2021 Cesta domů – Recenze – 40 % Filmem Cesta domů uzavírá režisér, scenárista a kameraman Tomáš Vorel trilogii započatou snímkem z roku 2000 Cesta z města. Tato úspěšná komedie o útěku před stresující a přetechnizovanou […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,61201 s | počet dotazů: 227 | paměť: 53351 KB. | 17.09.2021 - 20:34:18