Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Kritický Klub > Co nás letos ještě čeká od Marvelu a DC?

Co nás letos ještě čeká od Marvelu a DC?

jennifer lawrence image x men apocalypse
Končí nám bře­zen a v kinech jsme již měli mož­nost vidět dva komik­so­vé vel­ko­fil­my. Obě dvě kon­ku­renč­ní fir­my DC i Marvel nám však letos nabíd­nou ješ­tě něja­ká ta díl­ka. Pojďme se na ně podí­vat.
Zaměřme se nejdří­ve na DC. Jejich letoš­ní začá­tek komik­so­vé­ho vesmí­ru, film Batman v Superman: Úsvit spra­ve­dl­nos­ti byl kri­ti­kou při­jat vel­mi vel­mi vlaž­ně, ovšem fanouš­kov­ští ner­di jej oce­ňu­jí a poma­lu vyná­še­jí do nebe. Po tom­to roz­po­ru­pl­ném díl­ku na nás tvůr­ci vyba­lí dal­ší sní­mek již v srpnu. Jeho název je Suicide Squad (u nás Sebevražedný oddíl) a může­me se v něm těšit na skvad­ru těch nej­vět­ších mize­rů, mezi kte­ré řadí­me napří­klad Jokera, Deadshota či Harley Quinn. Ve fil­mu se též má mih­nout i Ben Affleck, jenž si má zopa­ko­vat roli Batmana, kte­rou bra­vur­ně vystři­hl v BvS. Očekávání jsou tudíž enorm­ní. Jedinou ško­dou budiž jen to, že DC nerisklo „dead­poo­lov­skou“ ces­tu a nesvo­li­lo k „erko­vé“ ver­zi.
V roli Deadshota se před­sta­ví Will Smith a Harley Quinn ztvár­ní Margot Robbie.
Bude Joker v podá­ní Jareda Leta ale­spoň stej­ně zají­maý jako ti před­cho­zí?
Marvel, jak zná­mo budu­je svůj vesmír již vel­mi dlou­ho (od roku 2008), pro­to má před svý­mi kon­ku­ren­ty obrov­ský náskok. Jeho nevý­ho­dou však je, že nemá všech­ny hrdi­ny ve své fil­mo­vé stá­ji. 🙁 Proto se asi nikdy nedo­čká­me stře­tu X-Menů a Avengers. X-Men totiž spa­dá pod stu­dio 20th Century Fox a zby­lé posta­vy pat­ří pří­mo pod mar­ve­lác­ká fil­mo­vá stu­dia.
Po úvod­ním vysvět­le­ní popí­ši nejdřív situ­a­ci ve 20th. Ti nám letos naser­ví­ro­va­li per­fekt­ní­ho Deadpoola, kte­rý se nedáv­no stal nej­vý­dě­le­něj­ším fil­mem s R-ratingem všech dob (před­bě­hl dokon­ce i Matrix). Dalším fil­mem na kon­tě bude pro „dva­cít­ky“ X-Men: Apocalypse (Apokalypsa). Jedná se o pokra­čo­vá­ní X-Men: Budoucí minu­lost, ale neu­vi­dí­me zde ten­to­krát důchod­ce Stewarta a McKellena, ale jen jejich mlad­ší kopie - McAvoye a Fassbendera. Ve sním­ku se bude řešit vztah mutan­tů z x-meního svě­ta s nej­star­ším a nej­moc­něj­ším mutan­tem Apocalypsem. Toho má ztvár­nit gua­te­mal­ská super­star Poe Dameron, jehož zná­me z fil­mů Star Wars VII: Síla se pro­bou­zí a Ex Machina. Tým mla­dých X-Menů nám zase dopl­ní Tye Sheridan jako Cyclops či Sophie Turner v roli Jean Grey.
Bude Oscar Isaac ali­as Apocalypse nej­vět­ším zápo­rá­kem v celé x-menovské fran­ší­ze?
Samotné stu­dio Marvel nám letos při­ne­se dlou­ho oče­ká­va­ný tře­tí díl Kapitána Ameriky, jenž bude v Česku dis­tri­bu­o­ván pod názvem Captain America: Občanská vál­ka. V tom­to sním­ku si ved­le neja­me­rič­těj­ší­ho hrdi­ny zahra­jí i dal­ší čle­no­vé týmu Avengers. Dojde k roz­po­ru mezi Iron Manem (Robert Downey Jr.) a Kapitánem (Chris Evans), kte­rý pove­de až k vál­ce. Film by do děje Marvel cine­ma­tic uni­ver­se měl uvést pár nováč­ků, mezi kte­rý­mi budou i Black Panther v podá­ní Chadwicka Bosemana (Thovt z fil­mu Bohové Egypta) a Spider-Man (Tom Holland), kte­ré­ho koneč­ně Marvel po dlou­hých taha­ni­cích odkou­pil zpět od Sony stu­di­os.
Africký super­hr­di­na Black Panther
Bude Tom Holland v roli Spider-Mana lep­ší jak Tobey Maguire?
Marvel však jako obvykle vyšle do svě­ta ješ­tě jeden film. A ten­to­krát nej­spíš půjde o zají­ma­vou fan­ta­sy podí­va­nou. Ano, dlou­ho oče­ká­va­ná sólov­ka Doctora stran­ge ata­ku­je naše kina 4. lis­to­pa­du. V roli toho­to mága se před­sta­ví jed­na z nej­vět­ších herec­kých hvězd sou­čas­nos­ti Benedict Cumberbatch. K sobě bude mít mimo jiné Rachel McAdams a Tildu Swinton. Myslím, že ten­to film bude pře­kva­pe­ním roku!
No, to jsme zvě­da­vi!
Myslím tedy, že komik­so­vé fanouš­ky čeká ješ­tě vel­mi plod­ný rok. Více do budouc­na bych se u obou spo­leč­nos­tí podí­val někdy příš­tě.
zdroj obráz­ků: comingsoon.net, geek.com, cinemablend.com, filmovyguru.cz,

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Zamyšlení

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 5,26294 s | počet dotazů: 240 | paměť: 54855 KB. | 28.07.2021 - 09:12:08