Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Čo nás čaká na jar 2009

Čo nás čaká na jar 2009

Filmová jar sa blí­ži a z ňou aj mno­ho nových fil­mov. Môžme sa tešiť na nové­ho Terminátora, Trasnformers, či pokra­čo­va­nie šif­ry Mistra Leonarda, adap­tá­ciu ďal­šie­ho romá­nu Dana Browna Anjeli a Démoni. Poďte sa s nami pozrieť na naj­za­u­jí­ma­vej­šie pro­jek­ty tej­to jari. Budú Watchmen nao­zaj taký dob­rý film ako je trai­ler? Zopakujú Anjeli a démo­ni úspech Šifry? Uvidíme už čosko­ro.

    Hneď na zači­at­ku mar­ca do našich kín pri­plá­ve adap­tá­cia komik­su, kto­rý mno­hý pova­žujú za jeden z vrcho­lov toh­to lite­rár­ne­ho žán­ru. Ich slo­vá sú kaž­d­poád­ne pod­lo­že­né aj kri­tik­mi, lebo ten­to komiks ako dopo­si­aľ jedi­ný zís­kal cenu Hugo. Watchmen (r. Zack Synder, pre­mi­é­ra 5.3.) sú film, kto­rý vzbud­zu­je veľ­ké oča­ká­va­nia. Mnohí ho pova­žo­va­li za nesfil­mo­va­teľ­ný a  vylá­ma­li si na ňom zuby taký reži­sé­ry ako Terry Gilliam, či Paul Greengrass. O stvár­ne­nie jed­nej z  hlav­ných úloh dokon­ca uva­žo­val Tom Cruise. Jeho tvor­co­via si však muse­li pora­diť z dosť ťaž­kým orieškom. Ako vlo­žiť do jed­né­ho fil­mu prí­beh odo­hrá­vaj­úci sa vo via­ce­rých časo­vých rovi­nách so šes­ti­cou hlav­ných postáv. Na túto otáz­ku si asi bude­me musieť počkať do pre­mi­é­ry, dovte­dy sa však môž­me kochať nád­her­ným trai­le­rom. Okrem Strážcov nás v mar­ci čakajú aj ďal­šie pre­mi­é­ry. Za všet­ky spo­me­ni­em snáď Sedem živo­tov v hlav­nej úlo­he z Willom Smithom, Pochyby z  Meryll Streep a Philipom Seymourom Hoffmanom, či veľ­mi netra­dič­ný čes­ký tri­ler Normal s Milanom Kňažkom.

    Apríl nám pri­ne­sie hneď nie­koľ­ko oča­ká­va­ných fil­mov. Do našich kín konečne vtrh­ne Gran Torino Clinta Eastwooda, či Defiance Edwarda Zwicka. Druhý meno­va­ný sa odo­hrá­va počas dru­hej sve­to­vej voj­ny, kde par­tia troch židov­ských bra­tov (Daniel Craig, Liev Schreiber, Jamie Bell) utečú z Poľska do lesov a zalo­žia skry­tú dedi­nu ako ochra­nu židov pred nacis­ta­mi. Ďalej sa tu môž­me tešiť na fil­my ako International(r. Tom Tykwer, 9.4.) s Clivom Owenom, ale­bo JCVD, kt. recen­ziu nájde­te niž­šie. No a samozrej­me nemô­že­me zab­údať ani na pokus o oži­ve­nie fil­mo­vých X-men a to kon­krét­ne pro­jek­tom X-Men Origins: Wolverine, s Hughom Jackmanom.


    Trekies môžu osla­vo­vať lebo hneď na zači­at­ku mesi­a­ca na nich vybaf­ne nový Star Trek (r. J. J. Abrams, 7.5). ten­to film nás zave­die ešte do prvo poči­at­kov keď sa kapi­tán Kirk, Spock a  ostat­ný spo­zna­li a vytvo­ri­li naj­zná­mej­šiu posád­ku hviezd­nych lodí. Okrem toh­to fil­mu na nás vybaf­ne už spo­mí­na­né pokra­čo­va­nie Šifry majst­ra leo­nar­da. Anjeli a démo­ni (r. Ron Howard, 14.5.) by radi zopa­ko­va­li úspech šif­ry, no tvor­co­via sa dušujú, že prí­beh je lep­ší a pokra­čo­va­nie nie je len lac­ný trik na vylá­ka­nie peňa­zí. Mladších divá­kov urči­te poba­ví, no mi skôr z oba­va­mi, vzh­li­a­da­me k Noci v  múzeu 2 (r. Shawn Levy) a mod­lí­me sa nech bude lep­šia ako jed­nič­ka. Ďalší reži­sér kto­rý by nás chcel nalá­kať do kín je John Woo a ten si pri­pra­vil film Kravé pobre­žie o voj­ne v čín­skej his­tó­rii.


    V Júni nás čaká asi naj­väč­šia bit­ka robo­tov. Môžeme sa tešiť na štvr­té­ho ter­mi­ná­to­ra, no takis­to aj na trans­for­mers 2. Ktorý z tých­to mon­stróz­nych pro­jek­tov dopad­ne lep­šie uká­že čas, no ja sa už teraz odvá­žim tvr­diť, že mlad­ší bra­tia ter­mi­ná­to­ra naňho stá­le nemajú. Terminator: Salvation (r. McG, 4.6.) nám chce pred­sta­viť Johna Connora v bud­úcnos­ti, kt. však nevy­ze­rá tak ako ho pred ňou varo­va­la mat­ka. Šušká sa, že zno­vu uvi­dí­me Arnolda ako sláv­ne­ho T-800. Informácie o  Transformeroch sa zati­aľ držia v taj­nos­ti tak­že Vám môž­me sprostred­ko­vať akúrát slo­vá Michaela Bay-a, že dvoj­ka bude akčnej­šia a  lep­šia ako jed­nič­ka. Či sú to len pro­pa­gač­né keci zis­tí­me už 25.6. Okrem tých­to dvoch mon­str­pro­jek­tov nás v  júni čaká aj jeden veľ­mi pozo­ru­hod­ný ani­mo­va­ný film. Coraline za kt. sto­jí tvor­ca Nočnej mory pred Vianocami Henry Selick a autor Sandmana Neil Gaiman nám sľu­bu­je zvlášt­nu atmo­sfé­ru dvoch sve­tov.
   
    Filmová jar vyze­rá boha­to. Prakticky kaž­dý mesi­ac môž­me nájsť jeden, dva fil­my, kt. majú vyšli­apnu­té na to stať sa divác­ky­mi hitmy. Či sa im to podarí sa doz­vi­e­me čosko­ro. No a čo  nás čaká v hor­úcich let­ných mesi­a­coch? Tak na to sa pozri­e­me nabud­úce.  


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,85603 s | počet dotazů: 232 | paměť: 55808 KB. | 23.05.2022 - 15:28:14