Kritiky.cz > Domácí rady > Co nám chybí?

Co nám chybí?

hand man black and white hair photography alone 775653 pxhere.com
hand man black and white hair photography alone 775653 pxhere.com
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 

Co bychom měli dopl­nit aby nás nebo­le­la hla­va a byli jsme méně una­ve­ni? Udělaly se vám bílé fle­ky na neh­tech a opa­ry? Přináším vám pár tipů co dělat, když vás něco tako­vé­ho pře­pad­ne a jak tako­vým situ­a­cím před­chá­zet.

Migréna

Pokud se bude­te vyhý­bat potra­vi­nám, kte­ré mohou bolest hla­vy akti­vo­vat a zamě­ří­te se na ty, kte­ré ji mohou před­chá­zet, může­te sní­žit počet záchva­tů boles­tí hla­vy a také jejich inten­zi­tu.

Čemu se vyhý­bat?
Tučné pokr­my (salá­my, uze­ni­ny, sýry, más­lo, zmrz­li­na) a dráž­di­vé potra­vi­ny, jako jsou mléč­né výrob­ky, čoko­lá­da, pří­sa­dy do jídel (glu­ta­mát sod­ný) a umě­lá sla­di­dla.

Co zařa­dit?
Hořčík (v rost­lin­né podo­bě jsou nej­lep­ší napří­klad man­dle, celo­zrn­né obi­lo­vi­ny, luš­tě­ni­ny, lis­to­vá zele­ni­na), zázvor, káva a tuč­né ryby (hlav­ně kvů­li omega-3 mast­ným kyse­li­nám).

Únava

Některé běž­né stra­vo­va­cí návy­ky z těla vysá­va­jí ener­gii - a řada rela­tiv­ně jed­no­du­chých opat­ře­ní vám může opět dodat sílu.

Čemu se vyhý­bat?
Cukr, kofein, alko­hol - rych­le vás povzbu­dí a ješ­tě rych­le­ji vám ener­gie kles­ne. Výsledkem je ješ­tě vět­ší úna­va, než byla na začát­ku.

Co zařa­dit?
Železo v pistá­ci­ích (neso­le­ných), špe­nát, citru­so­vé plo­dy a zele­ni­nu s vyš­ším obsa­hem beta-karotenu (batá­ty, mrkev). Železo se nej­lé­pe vstře­bá­vá s vita­mí­nem C, pro­to se neboj­te váš zele­ni­no­vý salát posy­pa­ný semín­ky dopl­nit napří­klad citró­no­vou šťá­vou.

Bílé fle­ky na neh­tech

Tyto svět­lé flíč­ky jsou už veli­ké varo­vá­ní toho, že tělu schá­zí zinek.

Co zařa­dit?
Na zinek jsou nej­lep­ší dýňo­vá semín­ka. Pro lep­ší vstře­bá­ní při­dej­te do salá­tu napří­klad oli­vo­vý olej, jez­te bílé fazo­le, cizr­nu a pij­te různá rost­lin­ná mlé­ka.

Akné

Už jste mimo puber­tu a stá­le vás trá­pí akné? Změna jídel­níč­ku vám může pomo­ci mít zpět hlad­kou a krás­nou pleť.

Čemu se vyhý­bat?
Vylučte ze své stra­vy „bílé potra­vi­ny“ - bílé peči­vo a potra­vi­ny, kte­ré jsou tvo­ře­ny pře­važ­ně z jed­no­du­chých sacha­ri­dů.

Co zařa­dit?
Para oře­chy mají vyso­ký podíl sele­nu, sil­né­ho anti­o­xi­dan­tu, kte­rý nepří­jem­né akné potla­ču­je. Dobře půso­bí v kom­bi­na­ci s vita­mí­nem E, pro­to je dob­ré jíst para oře­chy spo­lu s man­dle­mi a napří­klad čer­ve­nou papri­kou.

Opary

Stres, úna­va, nad­měr­né slu­ně­ní, ale i jiný akti­vá­rot může pro­bu­dit spí­cí virus her­pes. Je tedy tře­ba kon­zu­mo­vat potra­vi­ny, kte­ré posi­lu­jí imu­nit­ní sys­tém.

Čemu se vyhý­bat?
Zapomeňte na čoko­lá­du, obsa­hu­je totiž hod­ně argi­ni­nu - v boji s opa­ry kon­ku­ru­je pro­spěš­něj­ší­mu lysi­nu.

Co zařa­dit?
Potraviny boha­té na lysin - luš­tě­ni­ny v jaké­ko­li podo­bě. Dále česnek na pod­po­ře­ní obra­ny­schop­nos­ti a hod­ně ovo­ce a zele­ni­ny.

Vysoký krev­ní tlak

Na zvý­še­ní krev­ní­ho tla­ku mají vliv věk, stres a potra­vi­ny, kte­ré pra­vi­del­ně kon­zu­mu­je­te. Krevní tlak lze regu­lo­vat jed­no­du­chý­mi změ­na­mi ve stra­vo­vá­ní.

Čemu se vyhý­bat?
Omezte sodík (sou­část kuchyň­ské soli) a krev­ní tlak se vám výraz­ně sní­ží. Vyhněte se zpra­co­va­ným potra­vi­nám - rych­lé občer­stve­ní, ham­bur­ge­ry,... Dále omez­te kávu a alko­hol.

Co zařa­dit?
Hořčík a váp­ník v podo­bě luš­tě­nin, dýňo­vých semí­nek, špe­ná­tu a ryb. Nezapomeňte také na dras­lík (baná­ny, bram­bo­ry, suše­né ovo­ce) a vět­ší pří­jem ovo­ce a zele­ni­ny.

 

 

 


Zdroj fotek: Instagram/jime.srdcem


Co vám sku­teč­ně pomů­že zahnat úna­vu ? Je to bílý kra­tom z Indonésie, kte­rý míst­ní oby­va­te­lé pou­ží­va­jí již sta­le­tí.

Přírodní anti­de­pre­si­vum, kte­ré zaže­ne špat­nou nála­du ? Vyzkoušej Indonéský zele­ný kra­tom a che­mie se už nedo­tkneš.


Článek je sou­čás­tí webu target=„_blank“ rel=„noopener“>Domácírady | Rady pro váš dům - recepty,zdraví, vaře­ní, tren­dy...
Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,07385 s | počet dotazů: 272 | paměť: 61788 KB. | 04.10.2023 - 05:00:47