Kritiky.cz > Recenze knih > Co má štěně nejradši?

Co má štěně nejradši?

těně2

Hledáte-li kni­hu, jež by byla jako stvo­ře­ná pro nejmen­ší­ho čte­ná­ře, a kte­rá by jej pro­střed­nic­tvím obráz­ků sezná­mi­la s živo­tem malé­ho ště­ně­te, a navíc by mu umož­ni­la nejen pro­hlí­že­ní, ale i pro­cvi­če­ní hma­to­vých vje­mů, je kni­ha „Co má ště­ně nej­rad­ši?“ tou pra­vou.

Toto obráz­ko­vé lepo­re­lo obsa­hu­je deset strá­nek z tvr­dé­ho, kva­lit­ní­ho a omy­va­tel­né­ho kar­to­nu, což je vel­mi ide­ál­ní prá­vě pro malé, nene­cha­vé a věč­ně upatla­né dět­ské prs­tí­ky, tak­že kni­hu může­te od pří­pad­ných nečis­tot lehce a hra­vě setřít vlh­če­ný­mi ubrous­ky, a bude opět jako nová.

Knížka „Co má ště­ně nej­rad­ši? upou­tá pozor­nost malých dětí nejen krás­ný­mi a pou­ta­vý­mi obráz­ky roz­to­mi­lé­ho ště­ně­te, ale i inter­ak­tiv­ní­mi prv­ky, jež doslo­va dítě vtáh­nou na strán­ky kníž­ky a budou je lákat k tomu, aby si vše osa­ha­lo a vyzkou­še­lo na vlast­ní kůži.

Velkým plu­sem opro­ti oby­čej­ných obráz­ko­vých lepo­rel je to, že je nejen k pro­hlí­že­ní, ale hlav­ně i k hla­ze­ní, čímž napros­to doko­na­le a nevě­dom­ky pro­cvi­čí dět­ské smys­lo­vé vní­má­ní pro­střed­nic­tvím hma­tu, nejen zra­ku a posle­chu.

těně

Prckové si tak můžou hra­vou for­mou sáh­nout a pohla­dit psí koží­šek; pod­lož­ku ve vyhřá­tém domo­vě; jak vroub­ko­va­né mohou být křu­pa­vé gra­nul­ky pro psí­ky; to jaký povrch má jeho nej­ob­lí­be­něj­ší hrač­ka - míček; a samo­zřej­mě i to, jak měkouč­ká a hed­váb­ně jem­ná může být jeho deč­ka na při­kry­tí jeho drob­né­ho tělíč­ka, když ště­ně spí a odpo­čí­vá.

A jste zvě­da­ví na to, co se všech­no děti pomo­cí toho­to drob­né­ho rád­ce nau­čí a dozví ze živo­ta toho­to roz­to­mi­lé­ho ště­ňát­ka? Naučí se poro­zu­mět tomu, jak tako­vý malý psík žije, jak by se k němu asi tak měli cho­vat, pří­pad­ně jak seč o něj posta­rat. Na zákla­dě obráz­ku odha­lí, jak tako­vý malý, nepo­sed­ný chlu­páč byd­lí, co jí, s čím si nej­ra­dě­ji hra­je a kde, a kde v nepo­sled­ní řadě nej­ra­dě­ji spí.

Každé z tak­to polo­že­né a zví­da­vé otáz­ce je věno­va­ná celá dvou­stra­na kni­hy. Na levé strán­ce jsou dvě­ma úsměv­ný­mi obráz­ky zob­ra­ze­ny věci, čin­nos­ti, kte­ré se ke ště­ňát­ku a jeho živo­tu roz­hod­ně neho­dí.

Oproti tomu na pra­vé stra­ně je pak přes celou její šíř­ku a dél­ku zná­zor­něn jeden vel­ký obrá­zek před­sta­vu­jí­cí ide­ál­ní řeše­ní spo­lu se zakom­po­no­va­ným jed­ním inter­ak­tiv­ním prv­kem k osa­há­ní tj. např. psí koží­šek, míček na hra­ní, pod­lož­ka na spa­ní ane­bo měk­ká deč­ka na při­kry­tí psí­ka na spa­ní.

těně4

Obrázkové lepo­re­lo „Co má ště­ně nej­rad­ši?“ je krás­ně omy­va­tel­né, men­ší­ho for­má­tu o veli­kos­ti 175x175 mm. Prostě tak ako­rát vel­ké a ide­ál­ní pro spo­leč­né čte­ní s men­ší­mi dět­mi. Pokud jim kni­hu polo­ží­te na zem, budou samy s nad­še­ním otá­čet jed­not­li­vé strán­ky, a po hma­tu se sezna­mo­vat s nový­mi věc­mi.

Knížka je vel­mi chytla­vá a malé děti, mož­ná i dospě­lí, ji díky vymaz­le­né­mu kožíš­ku roz­to­mi­lé­ho ště­ně jen tak z ruky neda­jí.

těně1

Za recenz­ní výtisk děku­ji Knihám Dobrovský. Vydáno pro­střed­nic­tvím REBO inter­nati­o­nal CZ

Co má ště­ně nej­rad­ši?

Kniha k pro­hlí­že­ní i ke hla­ze­ní!

Napsal: Daniel Mills

Ilustrace: Gabriel Cortina

Přeložila: Lenka Uhlířová

Nakladatel: Rebo International CZ spol. s r.o.

Vydání prv­ní

Rok: 2019

Počet stran: 10

ISBN: 978-80-255-1138-1

  • Bylinkové pohádky23. července 2019 Bylinkové pohádky Knihu "Bylinkové pohádky" uvítají všichni rodiče a děti, jež mají na své zahrádce bylinky a využívají je ve svém každodenním životě, a rádi se o nich něco i dozvědí. Bylinkové pohádky […] Posted in Recenze knih
  • Pravda o hovínku23. srpna 2019 Pravda o hovínku Nic tak nepřitahuje pozornost malých i velkých dětí, jako je téma týkajících se právě „hovínek“. A s pomocí tohoto fascinujícího, ale i velmi zábavného průvodce s originálním názvem […] Posted in Recenze knih
  • Doktorka Micka. Mlsné kotě10. srpna 2019 Doktorka Micka. Mlsné kotě Pro všechny děti, které si oblíbily správnou dvojku v podání doktorky Micky a asistenta Buráka v prvním díle "Nešikovné štěně", by si zcela určitě neměly nechat ujít i jejich další skvělé […] Posted in Recenze knih
  • Dýchej jako medvídek18. července 2019 Dýchej jako medvídek Kniha "Dýchej jako medvídek" je jakousi příručkou pro rodiče anebo i učitele, jak navodit a udržet pozornost u dětí velmi hravou a zábavnou formou, doplněnou o spoustu krásně barevných a […] Posted in Recenze knih
  • Jitřenka od Zuzany Štelbaské6. února 2019 Jitřenka od Zuzany Štelbaské V knize "Jitřenka" objevíte krásné a dojemné příběhy napsané s velkou láskou a něhou o jedné drobné dívence v gumových holínkách, která dostala jméno podle první ranní a poslední noční […] Posted in Recenze knih
  • JÓGÁTKY. CESTA NA HORU SRDCE.27. července 2019 JÓGÁTKY. CESTA NA HORU SRDCE. V dnešním hektickém světě plného stresu se naše děti snaží co nejlépe zorientovat, usilují o špetku pochopení a chtějí být svým okolím za každou cenu přijati, a proto se až nezdravě […] Posted in Recenze knih
  • Pohádková kuchařka, kouzelné vaření pro děti15. května 2019 Pohádková kuchařka, kouzelné vaření pro děti Také vám děti rádi pomáhají v kuchyni při vaření? Tak proč si tohle společné vaření tak trochu neužít spolu s "Pohádkovou kuchařkou", a neproměnit si ho tak na kouzelné a hravé vaření […] Posted in Recenze knih
  • POZNEJTE STROMY PODLE LISTŮ, 64 listnatých a jehličnatých stromů od MEIKE BOSCH11. června 2018 POZNEJTE STROMY PODLE LISTŮ, 64 listnatých a jehličnatých stromů od MEIKE BOSCH Hledáte-li skutečného pomocníka na to, jak se naučit jednoduše rozlišovat stromy ve svém okolí a vyhledávat jejich názvy dle tvarů a velikostí jednotlivých listů, zcela určitě si nenechte […] Posted in Recenze knih
  • ŠTĚNĚ ELZA, PUPPY ELZA od Jitky Slavíčkové13. ledna 2019 ŠTĚNĚ ELZA, PUPPY ELZA od Jitky Slavíčkové Dvojjazyčná anglicko-česká knížka pro děti je výborným pomocníkem při procvičování angličtiny. Děti si prostřednictvím českého a následně i anglického textu zábavnou formou osvojí cizí […] Posted in Recenze knih
  • Míša a její malí pacienti. Nečekaní hosté od Aniela Cholewińská-Szkoliková13. ledna 2019 Míša a její malí pacienti. Nečekaní hosté od Aniela Cholewińská-Szkoliková Knížka vypráví úsměvné příhody jedné malé sedmileté holčičky Míšy, která bydlí na malém městečku spolu se svými rodiči a svým malým psíkem, kterého s láskou oslovuje Pupík. Holčička je […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...