Co když svého syna nezabila?

jenny blackhurst ztichly dum

Emma Cartwrightová neby­la vždyc­ky Emmou Cartwrightovou. Kdysi se jme­no­va­la Susan Websterová. A zabi­la své­ho syn­ka Dylana. Alespoň si to mys­lí. Emma si totiž vůbec nepa­ma­tu­je, co se teh­dy sta­lo. Ale když vám něco tvr­dí nejen poli­cie, ale i váš lékař i všich­ni vaši blíz­cí, tak jim bude­te věřit, ne? Zvlášť když nemá­te žád­ný důvod pochy­bo­vat. Ale jak si může­te být jis­tí, že to, co vám říka­jí, je prav­da, když si sami nic nepa­ma­tu­je­te? Emminy pochyb­nos­ti se ješ­tě zná­so­bí, když jí někdo pošle obál­ku, ve kte­ré najde foto­gra­fii rozkoš­né­ho chla­peč­ka.

Na zad­ní stra­ně foto­gra­fie je napsá­no jmé­no její­ho údaj­ně mrt­vé­ho syna. Emma netu­ší, že tahle foto­gra­fie spus­tí celou lavi­nu udá­los­tí, kte­ré budou nasvěd­čo­vat, že Dylan je naži­vu. Netuší ani to, že odha­lí vel­ké tajem­ství a že nebu­de vědět, komu může věřit ani to, kdo pro ni bude před­sta­vo­vat nebez­pe­čí. Je její syn oprav­du naži­vu nebo jde jen o nevhod­ný žert nebo sna­hu ublí­žit jí?

Tenhle napí­na­vý thriller napsa­la brit­ská spi­so­va­tel­ka Jenny Blackhurst a čes­kým čte­ná­řům ho při­ná­ší nakla­da­tel­ství Domino.

Hledání pravdy

V kni­ze se pro­lí­na­jí dva pří­běhy. Ten prv­ní je Emmin. Hlavním hrdi­nou toho dru­hé­ho je Jack Shakespeare, vyso­ko­škol­ský stu­dent, kte­rý spo­leč­ně se svý­mi kama­rá­dy z bra­trstva čas­to děla­jí věci, kte­ré by dělat nemě­li, a pro­to se stá­va­jí stráž­ci něko­li­ka tem­ných tajem­ství. Jaká je sou­vis­lost mezi těmihle dvě­ma pří­běhy? To autor­ka pro­zra­dí až v posled­ní tře­ti­ně kni­hy. Oba pří­běhy pro­plet­la zce­la ori­gi­nál­ním způ­so­bem, tak­že se může­te těšit na neče­ka­né pře­kva­pe­ní.

Emma je hrdin­ka, kte­ré nejde nefan­dit. Je oprav­du snad­né věřit v její nevi­nu. Když se něja­kou náho­dou v jejím živo­tě obje­ví repor­tér Nick, zdá se, že Emma nalez­la spo­jen­ce. Co když je to ale jinak a Nick sle­du­je své vlast­ní cíle?

Ztichlý dům je od začát­ku do kon­ce pro­pra­co­va­ným a str­hu­jí­cím čte­ním plným pře­kva­pe­ní a množ­ství neo­če­ká­va­ných dějo­vých zvra­tů. Všechno je jiné, než se zdá na prv­ní pohled, a šoku­jí­cí konec je vskut­ku neče­ka­ný. Občas v pří­bě­hu najde­te náznak humo­ru, pře­vlá­da­jí ale drs­né násil­né scé­ny a mani­pu­la­ce, tak­že kni­ha není vhod­ná pro slab­ší pova­hy. Pokud vám však tako­vé scé­ny neva­dí, čet­bu téhle kni­hy si oprav­du vychut­ná­te.

Hodnocení: 90%

Ztichlý dům

Autorka: Jenny Blackhurst

Originální název: How I Lost You

Překlad: Petra Krámková

Vydáno: Domino, 2018

Počet stran: 450

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 0,71587 s | počet dotazů: 224 | paměť: 46698 KB. | 26.01.2021 - 01:51:55