Kritiky.cz > Recenze knih > Co když svého syna nezabila?

Co když svého syna nezabila?

jenny blackhurst ztichly dum

Emma Cartwrightová neby­la vždyc­ky Emmou Cartwrightovou. Kdysi se jme­no­va­la Susan Websterová. A zabi­la své­ho syn­ka Dylana. Alespoň si to mys­lí. Emma si totiž vůbec nepa­ma­tu­je, co se teh­dy sta­lo. Ale když vám něco tvr­dí nejen poli­cie, ale i váš lékař i všich­ni vaši blíz­cí, tak jim bude­te věřit, ne? Zvlášť když nemá­te žád­ný důvod pochy­bo­vat. Ale jak si může­te být jis­tí, že to, co vám říka­jí, je prav­da, když si sami nic nepa­ma­tu­je­te? Emminy pochyb­nos­ti se ješ­tě zná­so­bí, když jí někdo pošle obál­ku, ve kte­ré najde foto­gra­fii rozkoš­né­ho chla­peč­ka.

Na zad­ní stra­ně foto­gra­fie je napsá­no jmé­no její­ho údaj­ně mrt­vé­ho syna. Emma netu­ší, že tahle foto­gra­fie spus­tí celou lavi­nu udá­los­tí, kte­ré budou nasvěd­čo­vat, že Dylan je naži­vu. Netuší ani to, že odha­lí vel­ké tajem­ství a že nebu­de vědět, komu může věřit ani to, kdo pro ni bude před­sta­vo­vat nebez­pe­čí. Je její syn oprav­du naži­vu nebo jde jen o nevhod­ný žert nebo sna­hu ublí­žit jí?

Tenhle napí­na­vý thriller napsa­la brit­ská spi­so­va­tel­ka Jenny Blackhurst a čes­kým čte­ná­řům ho při­ná­ší nakla­da­tel­ství Domino.

Hledání pravdy

V kni­ze se pro­lí­na­jí dva pří­běhy. Ten prv­ní je Emmin. Hlavním hrdi­nou toho dru­hé­ho je Jack Shakespeare, vyso­ko­škol­ský stu­dent, kte­rý spo­leč­ně se svý­mi kama­rá­dy z bra­trstva čas­to děla­jí věci, kte­ré by dělat nemě­li, a pro­to se stá­va­jí stráž­ci něko­li­ka tem­ných tajem­ství. Jaká je sou­vis­lost mezi těmihle dvě­ma pří­běhy? To autor­ka pro­zra­dí až v posled­ní tře­ti­ně kni­hy. Oba pří­běhy pro­plet­la zce­la ori­gi­nál­ním způ­so­bem, tak­že se může­te těšit na neče­ka­né pře­kva­pe­ní.

Emma je hrdin­ka, kte­ré nejde nefan­dit. Je oprav­du snad­né věřit v její nevi­nu. Když se něja­kou náho­dou v jejím živo­tě obje­ví repor­tér Nick, zdá se, že Emma nalez­la spo­jen­ce. Co když je to ale jinak a Nick sle­du­je své vlast­ní cíle?

Ztichlý dům je od začát­ku do kon­ce pro­pra­co­va­ným a str­hu­jí­cím čte­ním plným pře­kva­pe­ní a množ­ství neo­če­ká­va­ných dějo­vých zvra­tů. Všechno je jiné, než se zdá na prv­ní pohled, a šoku­jí­cí konec je vskut­ku neče­ka­ný. Občas v pří­bě­hu najde­te náznak humo­ru, pře­vlá­da­jí ale drs­né násil­né scé­ny a mani­pu­la­ce, tak­že kni­ha není vhod­ná pro slab­ší pova­hy. Pokud vám však tako­vé scé­ny neva­dí, čet­bu téhle kni­hy si oprav­du vychut­ná­te.

Hodnocení: 90%

Ztichlý dům

Autorka: Jenny Blackhurst

Originální název: How I Lost You

Překlad: Petra Krámková

Vydáno: Domino, 2018

Počet stran: 450


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Podivná holka20. dubna 2019 Podivná holka Když je dětská psychologička Imogen Reidová donucena vrátit se do rodného města a začít tam nový život, netuší, co ji čeká. v nové práci má na starosti problémové děti. Jednou z nich je i […]
  • Ztracená. Nenalezená.14. listopadu 2018 Ztracená. Nenalezená. Deset let po zmizení své snoubenky je Damian Werner přesvědčen, že už ji nikdy neuvidí, a nedokáže se zbavit výčitek svědomí, že za její zmizení může on. Proč jen ji nepožádal o ruku jen o […]
  • Byly tady. Ale už nejsou...25. ledna 2018 Byly tady. Ale už nejsou... Audra si je jistá, že odešla z New Yorku se svými dvěma dětmi. Policie však tvrdí, že v jejím autě žádné děti nebyly. Jaká je pravda? Audra v sobě konečně našla dost odvahy na to, aby […]
  • Ublížil jsi mi. A za to mi zaplatíš!19. srpna 2018 Ublížil jsi mi. A za to mi zaplatíš! Všechno začalo jako pouhý žert. Skupina mladých lidí dělala vedoucí na křesťanském táboře Podkova a jedna z vedoucích, Monica O'Nealová, lezla celou dobu všem na nervy. Proto se ostatní […]
  • V zajetí strachu30. ledna 2019 V zajetí strachu Lou Wandsworthová si před téměř dvaceti lety užila pozornosti médií vrchovatou měrou. Nebyl to však ten typ slávy, který byste chtěli zažít. Lou ve čtrnácti letech utekla do Francie se […]
  • Jasně zářící Hvězda Severu10. ledna 2019 Jasně zářící Hvězda Severu Před dvanácti lety se mladičká Su-min vydala na romantický výlet na odlehlý jihokorejský ostrov a pak záhadně zmizela. Její sestra Jenna ale nevěří, že je mrtvá. Když ji pak CIA v téhle […]
  • Prvotina Nually Elwood Co zbylo z mojí sestry nabízí napínavý příběh s překvapivým koncem19. května 2018 Prvotina Nually Elwood Co zbylo z mojí sestry nabízí napínavý příběh s překvapivým koncem Kate strávila posledních patnáct let ve válečné zóně. Pracovala jako válečná reportérka. Teď se vrací domů, protože jí zemřela matka. Pohřeb už nestihla, její sestra Sally jí dala vědět […]
  • Nech mě jít, prosím10. ledna 2019 Nech mě jít, prosím Louis Lasker má svou rodinu nade všechno rád. Jedinou výjimku představují situace, kdy členy své rodiny upřímně nesnáší. Tenhle rozpor má ale hned několik důvodů. Rozvod otce, smrt matky, […]
  • Madona z hor je poutavý román o životě obyčejných lidí na pozadí historických událostí21. června 2018 Madona z hor je poutavý román o životě obyčejných lidí na pozadí historických událostí Životní příběh Marii Vittorii začíná ve dvacátých letech dvacátého století v italských horách, kde život lidí utváří tvrdá práce a neochvějná víra. Maria se bojí, že se neprovdá a zůstane […]
  • Ashley Bellová26. března 2019 Ashley Bellová Ono druhé březnové úterý, které přineslo to strašné odhalení a nečekanou hrozbu blízké smrti, by se pro některé lidi stalo začátkem jejich konce. Ale Bibi Blairová, které bylo nyní […]