Kritiky.cz > Pro ženy > Ze života > Co jste o flitrech nevěděli

Co jste o flitrech nevěděli

flitr 1500355756

Flitry se letos na pod­zim vrá­ti­ly ve vel­kém (a to nejen v rám­ci retro sty­lu), kdy však nejsou pou­ze sou­čás­tí nablýska­ných večír­ků, pár­ty a honos­ných ple­sů, ale obje­vu­jí se doslo­va všu­de, a to i tam, kde bys­te to neče­ka­ly. Flitry ale už dáv­no nejsou sou­čás­tí poně­kud kýčo­vi­tých out­fi­tů s náde­chem osm­de­sá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí, kdy bylo in podo­bat se dis­ko kou­li.

Flitry nás však nedo­pro­vá­zí pou­ze posled­ních čty­ři­cet let, ale v růz­né podo­bě již více než 4500 let. Právě z této doby totiž pochá­zí prv­ní nález z mís­ta v údo­lí Indu. Flitry byly zdo­be­né také šaty krá­le Tutanchamona. Věřilo se, že fli­t­ry mají tu moc odpu­zo­vat zlé duchy. Šlo o malé ten­ké plát­ky zla­ta, kte­ré byly na šaty naši­ty a v té době před­sta­vo­va­ly sym­bol toho nej­vyš­ší­ho posta­ve­ní a bohat­ství. Šaty zdo­be­né fli­t­ry v té době nosi­li duchov­ní, krá­lo­vé a jiní vyso­ce posta­ve­ní lidé. Oblečení pose­té fli­t­ry však neno­si­li lidé pou­ze v Indii a v Egyptě, ale i v Peru, Arábii, na Středním výcho­dě a v Turecku.

Flitry ve středověku

Ve stře­do­vě­ku se s vel­kou obli­bou fli­t­ry uží­va­ly v Benátkách a Turecku. Ostatně prá­vě z této doby pochá­zí vůbec prv­ní výrob­ní zaří­ze­ní na fli­t­ry, jež navr­hl Leonardo da Vinci. Šlo o vskut­ku rene­sanč­ní pří­stroj, kte­rý umož­nil snad­něj­ší zdo­be­ní dám­ských rób.

Flitry v novověku

Z lesk­lých ten­kých plát­ků se fli­t­ry vyrá­bě­ly až do kon­ce deva­te­nác­té­ho sto­le­tí (přes­ně­ji až do roku 1920), kdy při­šly na řadu moder­ní syn­te­tic­ké mate­ri­á­ly. Kovové fli­t­ry se pak šily na bun­dy, kabá­ty, kapu­ce, ale i kabel­ky. Na večer­ní šaty se fli­t­ry dosta­ly až v roce 1930, kdy se poda­ři­lo vymys­let novou mno­hem leh­čí ver­zi kovo­vých fli­t­rů (šlo o jakousi žela­ti­nu, kte­rá měla fli­t­ry alter­no­vat). Bohužel nešlo o moc prak­tic­ké oble­če­ní a nemě­lo ani moc dlou­hou život­nost. Nesneslo se totiž s vlh­kem, ba ani s tep­lem. Jednalo se vlast­ně o jakési prv­ní poži­va­tel­né šaty. Znalosti a zku­še­nos­ti z této tvor­by byly  poz­dě­ji vyu­ži­ty pro výro­bu jiných kous­ků oble­če­ní (ero­tic­ké prádlo).

Další, poně­kud pev­něj­ší fli­t­ry (z ace­tá­tu celu­ló­zy), vymys­lel o něko­lik let poz­dě­ji Herbert Lieberman, kte­rý spo­lu s Kodakem. Šlo vskut­ku o krás­né fli­t­ry, jen­že byly veli­ce křeh­ké a tak toho mno­ho nevy­dr­že­ly. Naštěstí ješ­tě něco poz­dě­ji Mylar při­šel s viny­lem, plas­tem, kte­rý sice nebyl tak jis­kři­vý jako ace­tát, zato však byl mno­hem odol­něj­ší a lev­ný.

Flitry a osmdesátá léta

Velký zlom ve svě­tě fli­t­rů nastal v osm­de­sá­tých letech minu­lé­ho sto­le­tí s pří­cho­dem Michaela Jacksona. Byl totiž prá­vě on, kte­rý je v roce 1983 spo­lu s Moonwalkem pro­sla­vil. Měl u toho totiž na sobě čer­nou bun­du s fli­t­ry a na ruce se mu při­tom blýska­la jeho kul­tov­ní ruka­vi­ce.

Od té doby fli­t­ry ušly vel­kou ces­tu a dosta­ly se i na boty, trič­ka, kšil­tov­ky či klo­bou­ky. Objevují se dokon­ce i na oble­če­ní v army sty­lu.

Flitry jako nový žhavý trend

Jak jsme se již zmí­ni­li, fli­t­ry se tuto zimu opět vrá­ti­li do popře­dí. Pokud tedy chce­te jít s módou, vyraz­te do spo­leč­nos­ti v kalho­to­vém kos­tý­mu zdo­be­ném fli­t­ry, pří­pad­ně v ele­gant­ním ove­ra­lu, rov­něž ozdo­be­né­ho fli­t­ry. Mimo mísu není ani jed­no­du­chá čer­ná suk­ně dopl­ně­ní o halen­ku zdo­be­nou fli­t­ry. Absolutním hitem letoš­ní sezó­ny je však fli­t­ro­va­ná suk­ně, kte­rá spo­lu s kré­mo­vou halen­kou vypa­dá napros­to per­fekt­ně. Kromě toho se do módy vra­cí také i kla­sic­ké koktejl­ky, kte­ré dra­ma­tic­ky pod­tr­hu­jí růz­né barev­né fli­t­ry. Pro běž­né noše­ní je vhod­né zkom­bi­no­vat fli­t­ro­vé sáč­ko s dží­na­mi, jed­no­du­chým bílým trič­kem, kože­nou kabel­kou a lodič­ka­mi. Dejte si však pozor, abys­te při tvo­ře­ní své­ho fli­t­ro­vé­ho out­fi­tu nevy­pa­da­ly nevkus­ně. Dnešní trend není o dis­ko kou­li, ale o ele­gan­ci, a pro­to i zde pla­tí - “Méně je více!”


Foto: Pixabay

Redaktor webu TrendyModa.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,14766 s | počet dotazů: 212 | paměť: 46808 KB. | 26.02.2021 - 17:15:18