Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Zajímavosti > Co jste možná nevěděli o Čtyřlístku. Myšpulín nese jméno po ovoci mišpule a proslulý rybník Blaťák je Máchovo jezero

Co jste možná nevěděli o Čtyřlístku. Myšpulín nese jméno po ovoci mišpule a proslulý rybník Blaťák je Máchovo jezero

Ctyrlistek2
Ctyrlistek2

Než 4. dub­na vyra­zí­te do kina na nový ani­mo­va­ný film Velké dob­ro­druž­ství Čtyřlístku, zkus­te si ově­řit, jak dob­ře legen­dár­ní čes­ký komiks zná­te.

Pinďa, Bobík, Myšpulín, Fifinka. Veselé a dob­ro­druž­né pří­běhy této komik­so­vé čtve­ři­ce pro­vá­ze­jí už pade­sát let něko­lik gene­ra­cí dětí. Parta zví­ře­cích přá­tel v lid­ském svě­tě vyšla z tuž­ky výtvar­ní­ka Jaroslava Němečka a on i jeho žena Lucie jsou s komik­sem spja­tí dodnes, kdy se Čtyřlístek dočkal dru­hé­ho celo­ve­čer­ní­ho fil­mu.

Jak vznik­ly figur­ky:

Zvířátka rodi­če Němečkovi vymýš­le­li zejmé­na pro své­ho syna. „Nejdřív jsme vymys­le­li figur­ky, o půl­ho­di­ny poz­dě­ji pak během chví­le jejich jmé­na. Manželka je autor­kou Fifinky a Myšpulína – ten dostal jmé­no pod­le stro­mu mišpu­le. Já vymys­lel Bobíka a Pinďu. Bobík je pra­sát­ko, a to se pod­le mě jinak jme­no­vat nemů­že. Byl bych nerad, aby v tom někdo hle­dal jino­ta­je,“ říká autor s úsmě­vem. A kolik že posta­vič­kám vlast­ně je let? „Jsou mla­dí, musí ale mít řidi­čák, ale Pinďa zase někdy cho­dí do ško­ly. Takže s věkem je to neu­r­či­té,“ dodá­vá.

Hlavní posta­vič­ky jsou dospě­lej­ší a umě­jí to s note­boo­kem

Vzhledově se posta­vič­ky za čty­ři­a­čty­ři­cet let mír­ně změ­ni­ly, ovšem pořád nosí stej­né šaty, jez­dí stej­ným autem a domek mají zaří­ze­ný nábyt­kem, jenž je zele­ný přes­ně tak, jak si ho Jaroslav Němeček pama­tu­je ze své­ho dět­ství v dom­ku v Praze-Modřanech.

I kres­le­né posta­vič­ky ale muse­jí jít s dobou, tak­že v nověj­ších pří­bě­zích běž­ně pou­ží­va­jí tře­ba note­book nebo video. „Je to nut­nost. Bereme to i pod­le našich vnou­čat, kte­rým je deset a dva­náct, umě­jí s tím pra­co­vat a zna­jí to dale­ko lépe než my,“ vysvět­lu­je Lucie Němečková.

Místa ze Čtyřlístku

Výtvarník umís­til komik­so­vé Třeskoprsky do Doks, kde mají poblíž Němečkovi cha­lu­pu, z hra­du Bezděz se stal Bezzub a ryb­ník Blaťák je ve sku­teč­nos­ti Máchovo jeze­ro. A pro­to­že to míst­ní oby­va­te­lé dob­ře vědí, vede dnes kolem jeze­ra nauč­ná Fifinčina stez­ka, kte­rá vás dove­de až do muzea Čtyřlístku v Doksech.

O fil­mu: Na kra­ji Třeskoprsk, v malém dom­ku, byd­lí čty­ři kama­rá­di. Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín u tábo­ro­vé­ho ohně vzpo­mí­na­jí na dob­ro­druž­ství, kte­rá zaži­li v uply­nu­lém roce. Každý z hrdi­nů vyprá­ví pří­běh, kte­rý pova­žu­je za úpl­ně nej­lep­ší. S Pinďou zaži­je­me pove­de­ný horo­le­zec­ký výlet na Ďáblův palec, s Myšpulínem napí­na­vé pát­rá­ní po ukrut­ném Vlkodlakovi, s Bobíkem fan­tas­tic­kou ces­tu do vesmí­ru a s Fifinkou vánoč­ní návště­vu u malých čer­tí­ků. Čí pří­běh bude nej­krás­něj­ší?

Premiéra fil­mu 4. dub­na 2019.

Podívejte se na trai­ler:


Čtyřlístek sla­ví 50 let! Užijte si odpo­led­ne s Fifinkou, Bobíkem, Pinďou a Myšpulínem!
Zavítejte ve čtvr­tek 4. 4. 2019 od 14:00 hodin do pro­dej­ny hra­ček POMPO v Metropoli Zličín, kde na vás budou čekat.
Více infor­ma­cí zís­ká­te na někte­ré z více jak 100 pro­de­jen POMPO nebo na www.pompo.cz.


Výstava Čtyřlístku v Praze
U pří­le­ži­tos­ti pade­sá­ti­le­té­ho výro­čí vydá­ní prv­ní­ho čís­la komik­su Čtyřlístek se bude od 8. květ­na do 1. září 2019 konat výsta­va 50 let s Čtyřlístkem.

Základní linie výsta­vy je zamě­ře­na na dět­ské pub­li­kum a pra­cu­je s inter­ak­tiv­ní­mi prv­ky. Pozve děti do svě­ta dob­ro­druž­ství a zapo­jí je do hry, jejímž cílem bude před­sta­vit sou­čas­ným dětem svět čtve­ři­ce postav z komik­su Čtyřlístek. Výstava pro­běh­ne v Muzeu hlav­ní­ho měs­ta Prahy – Florenc. Více info http://www.muzeumprahy.cz/50-let-s-ctyrlistkem/.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Velké dobrodružství Čtyřlístku


  • Velké dobrodružství Čtyřlístku - O TVŮRCÍCH28. března 2019 Velké dobrodružství Čtyřlístku - O TVŮRCÍCH JAROSLAV NĚMEČEK (výtvarník, autor Čtyřlístku), vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze. Věnoval se keramice, vytvořil pro dolnorakouské město Retz kašnu a sochu sv. […] Posted in Speciály
  • Velké dobrodružství Čtyřlístku - Jak se rodil Čtyřlístek28. března 2019 Velké dobrodružství Čtyřlístku - Jak se rodil Čtyřlístek Pinďa, Bobík, Myšpulín, Fifinka. Veselé a dobrodružné příběhy této komiksové čtveřice provázejí už padesát let několik generací dětí. Parta zvířecích přátel v lidském světě vyšla z tužky […] Posted in Speciály
  • Hurvínek a kouzelné muzeum | Zajímavosti ze zákulisí31. srpna 2017 Hurvínek a kouzelné muzeum | Zajímavosti ze zákulisí Náročnost projektu Hurvínek a kouzelné muzeum charakterizují čísla a fakta Jak dlouho trval vznik filmu – od prvního nápadu po premiéru? Celkem to bylo dlouhých 9 let. První vážně míněný […] Posted in Zajímavosti
  • Hurvínek a kouzelné muzeum | Nejvíce se proměnila Mánička31. srpna 2017 Hurvínek a kouzelné muzeum | Nejvíce se proměnila Mánička Rozhovor s hlavním režisérem a producentem Martinem Kotíkem Proč jste se rozhodl právě pro Hurvínka a jak těžké pro vás bylo vytvořit nový příběh, tak, aby ctil legendu a zároveň byl […] Posted in Speciály
  • Hurvínek a kouzelné muzeum | Kdopak to mluví31. srpna 2017 Hurvínek a kouzelné muzeum | Kdopak to mluví Obě hlavní postavy filmu Hurvínek a kouzelné muzeum namluvil Martin Klásek. Další postavy oživili osvědčení dabéři – Martin Dejdar, Petr Rychlý, Ota Jirák, Vilém Udatný nebo Jiří […] Posted in Speciály
  • Hurvínek a kouzelné muzeum | O filmu31. srpna 2017 Hurvínek a kouzelné muzeum | O filmu Nový film Hurvínek a kouzelné muzeum vstoupí do českých kin 31. srpna 2017. Animovaný příběh pro celou rodinu vznikal více než sedm let pod vedením producenta a hlavního režiséra Martina […] Posted in Spoilery
  • Hurvínek a kouzelné muzeum - oficiální český HD trailer22. června 2017 Hurvínek a kouzelné muzeum - oficiální český HD trailer Nejnovější trailer na filmové zpracování Hurvínka. https://youtu.be/1QCbs7ce2mY Posted in Trailery
  • Lidice25. května 2022 Lidice Obtížně se mi hledá téma, které by bylo méně vděčné pro filmové zpracování, než je téma Lidic, vesnice, která se stala symbolem nacistického teroru. Ne snad proto, že by nebylo možné na […] Posted in Filmová klasika
  • Básníci čekají na zázrak. A český film?17. května 2022 Básníci čekají na zázrak. A český film? Série o „básnících“ je důkazem nemohoucnosti české „porevoluční“ kinematografie. Zatímco v osmdesátých letech se režisér Dušan Klein blýskl třemi skvělými díly, po revoluci následovala již […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tři bratři17. srpna 2021 Tři bratři Tři bratři (Vojtěch Dyk, Tomáš Klus, Zdeněk Piškula) se vydávají do světa na zkušenou, aby si našli nevěsty a rodiče jim mohli předat hospodářství. Sourozenci při svém putování jako […] Posted in Galerie

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,44500 s | počet dotazů: 242 | paměť: 56721 KB. | 03.07.2022 - 11:33:33