Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Kritický Klub > Co jsem viděl v poslední době

Co jsem viděl v poslední době

Dlouho jsem sem nic nena­psal, neboť můj čas spolk­la prá­ce pro Ednu, pro­to nyná shr­nu pohle­dy na čty­ři fil­my, jež v posled­ní době vyšly, v jed­nom člán­ku.

Všechno nejhorší

Nejprve bych se rád vyjá­d­řil k „horo­ru“, kte­rý pro­du­ko­va­lo slav­né stu­dio Universal. Všechno nej­hor­ší je tako­vá ta kla­sic­ká vari­a­ce na časo­vou smyč­ku, kte­rou jsme ve fil­mech a seri­á­lech vidě­li už snad tisíc­krát. I když má film cel­kem pří­jem­ný spád, zjis­tit totož­nost vra­ha, jenž hlav­ní hrdin­ku kaž­dý den zabí­jí, vám zabe­re nece­lou polo­vi­nu sto­pá­že a po zby­tek se cel­kem nudí­te a jen čeká­te na rozuz­le­ní, jež se moc nepo­ved­lo. Jessica Rothe v hlav­ní roli neu­ra­zí, ale obsa­zo­vat tři­ce­ti­le­tou hereč­ku do role prvač­ky na vyso­ké je tro­chu nero­zum.
Hodnocení: 40%

Vražda v Orient expresu

K Branaghovu rema­ku slav­né­ho detek­tiv­ní­ho pří­bě­hu Agathy Christie mám na roz­díl od Všechno nej­hor­ší jen slo­va chvá­ly. Shakespearovský expert totiž fil­mu nasa­dil mís­ty odleh­če­něj­ší a zábav­něj­ší tón, čímž jej nejen mis­tr­ně vylep­šil, ale rov­něž posta­vil nad dří­věj­ší inkar­na­ce. Suchet a Finney musí pro­mi­nout, ale prá­vě Branagh uká­zal, jak správ­ně hrát Poirota. Ostatní čle­no­vé elit­ní­ho herec­ké­ho ansám­blu před­vá­dí rov­něž vyni­ka­jí­cí výko­ny a celou sto­páž nene­chá­va­jí divá­ka odpo­či­nout. Skvělá podí­va­ná! Film finanč­ně uspěl, díky čemuž už Branagh chys­tá Smrt na Nilu. Těšme se!
Hodnocení: 90%

Liga spravedlnosti

Tak a kde teď začít? Očekávání byla obrov­ská, pře­ci jen vidět koneč­ně ten nej­slav­něj­ší super­hr­din­ský tým pohor­ma­dě tou­ži­la obrov­ská masa lidí. Nyní je ten oka­mžik za námi a já osob­ně můžu říct, že roz­hod­ně nezkla­mal. Přes krát­kou dél­ku a čas­té pro­stři­hy si film doká­zal udr­žet tvář a před­sta­vit Flashe s Cyborgem šir­ší veřej­nos­ti. Rovněž nabí­dl obrov­ské množ­ství dal­ších postav a načr­tl lin­ky pro dal­ší sólov­ky DC. Padoucha měla Liga uchá­ze­jí­cí­ho, hlav­ně hlas Ciarána Hindse byl vyni­ka­jí­cí. Filmu se sice nepo­da­ři­lo po víken­du poko­řit plá­no­va­ný mil­ník 100 mili­ó­nu dola­rů, i přes ten­to neú­spěch však Warneři mají v zálo­ze dal­ší hrdin­ské sním­ky, tak­že se máme nač těšit. Pro více infor­ma­cí o JL se podí­vej­te na fanweb na Edně, jenž spra­vu­ji.
Hodnocení: 90%

Zahradnictví: Nápadník

Pánové Hřebejk a Jarchovský se koneč­ně vrá­ti­li ke své kla­si­ce a po dvou dement­ních dílech nato­či­li sluš­nou kome­dii s dra­ma­tic­ký­mi prv­ky, kte­rá fanouš­ka jejich dří­věj­ší tvor­by poba­vi­la i doja­la záro­veň. Finger je vyni­ka­jí­cí a popr­vé v celé tri­lo­gii ale­spoň čás­teč­ně vystu­pu­je z Kodetova stí­nu. Trumfem je však Anna Fialová, kte­rou jsem měl po zhléd­nu­tí něko­li­ka dílů První repub­li­ky a dal­ších pro­jek­tů za topor­nou hereč­ku, ale zde mne pří­jem­ně pře­kva­pi­la. Film by byl takřka doko­na­lý, kdy­by kon­čil pře­stě­ho­vá­ním do domu z Pelíšků, tak­to mu musím dát niž­ší hod­no­ce­ní.
Hodnocení: 70%

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Filmové recen­ze

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,91626 s | počet dotazů: 243 | paměť: 54828 KB. | 03.08.2021 - 03:26:02