Kritiky.cz > Pro ženy > Trendy > Co je to typologie?

Co je to typologie?

typologie


Už jsme vám lehce nastí­ni­li, že s barev­nou typo­lo­gií je dob­ré počí­tat. Co to vlast­ně je a k čemu vám to tedy bude? Čtěte a vní­mej­te nás dob­ře.

Co je barevná typologie

Kořeny má tahle meto­da v USA a za její autor­ku je poklá­dá­na Carole Jackson. Zařadí vás k jed­no­mu z barev­ných typů. Základním urče­ním jsou čty­ři kate­go­rie. Ty se dále vět­ví na čty­ři pod­ty­py, a to pod­le míry tlu­me­nos­ti a kon­tras­tu. A k nim při­by­ly ješ­tě dal­ší čty­ři sku­pi­ny, cel­kem se tedy může­te dočíst i o šest­nác­ti barev­ných typech. My se bude­me zabý­vat pou­ze těmi čtyř­mi základ­ní­mi. S tro­chou cvi­ku v oku si totiž svůj typ pod­le jed­né z cha­rak­te­ris­tik určí­te i sama. I když není na ško­du vyu­žít slu­žeb pro­fe­si­o­nál­ní vizá­žist­ky, může se vám totiž stát, že na bar­vy pros­tě cit nemá­te a navíc nejste zce­la čítan­ko­vá zástup­ky­ně.

Nejjednodušší děle­ní je tedy pod­le čtyř roč­ních obdo­bí na jaro, léto, pod­zim a zimu. Barevný typ se s věkem v zása­dě nemě­ní, nicmé­ně se může­te stát postu­pem doby tlu­me­něj­ší, vaše bar­vy časem poně­kud zesláb­nou, tak­že vám budou slu­šet o něco méně inten­ziv­ní odstí­ny. Patrné je to zejmé­na tře­ba na zim­ním typu, od urči­té­ho věku mu čer­ná barva nemu­sí tak svěd­čit. A je stej­ně tak dob­ře mož­né, že jste se naro­di­la jako téměř pla­ti­no­vě blond andí­lek a doko­na­lá zástup­ky­ně typu svět­lé­ho a s věkem se vaše barev­ná šká­la nao­pak ztma­vi­la.

A barev­ný typ se nemě­ní napří­klad ani teh­dy, pokud si obar­ví­te vla­sy. Jeho pod­sta­tou je totiž har­mo­nie, kte­rou při­ro­ze­ně máme v odstí­nu vla­sů, ple­ti a očí. Nezáleží ani tak na kon­krét­ní bar­vě jako na pod­tó­nu. Zimní typ může mít oči ledo­vě mod­ré, stej­ně dob­ře jako zele­né. Zdá se vám, že po obar­ve­ní vla­sů se najed­nou musí­te líčit jinak, inten­ziv­ně­ji, pro­to­že si při­pa­dá­te nevý­razná? Zvažte nový odstín vaší hří­vy, mož­ná jste si jej nevy­bra­la správ­ně, neboť sou­čas­ná barva se zbyt­kem vaší tvá­ře zkrát­ka neko­re­spon­du­je a má jiný pod­tón.

K čemu tedy slouží

Pomůže vám vybrat si ty pra­vé bar­vy, kte­ré vám licho­tí. Už se vám mož­ná sta­lo, že jste pod­leh­la ve výlo­ze nád­her­né­mu sve­tří­ku, co vám pak vězel v šat­ní­ku, pro­to­že jste si v něm při­pa­da­la jak po pro­dě­la­né těž­ké chřip­ce. A mož­ná vás při­ve­de k noše­ní i tako­vých odstí­nů, na kte­ré bys­te si sama netroufla. Správně zvo­le­né tóny vás roz­zá­ří, vyma­žou znám­ky úna­vy, doda­jí vám jed­no­du­še šmrnc.

A jak se zařadit do typologie svépomocí

Určitě už jste na inter­ne­tu někdy potka­la nej­růz­něj­ší tes­ty na téma „Určete si svůj barev­ný typ”. Jistější meto­dou je posta­vit se před zrca­dlo. Neměla bys­te být nalí­če­ná a je dob­ré si stáh­nout vla­sy. Čím lep­ší svě­tel­né pod­mín­ky, kte­ré barev­né odstí­ny nezkres­lí, tím lépe. Vhodnější je pro­to při­ro­ze­né den­ní svět­lo. K základ­ní­mu roz­li­še­ní tep­lé­ho a stu­de­né­ho typu se pou­ží­va­jí šát­ky, nej­čas­tě­ji zla­tý a stří­br­ný. Setkáte se s i radou pou­žít čis­tě bílý papír. Přiložíte k tvá­ři a sle­duj­te svůj cel­ko­vý výraz. Vypadáte se stří­br­ným šát­kem pobled­le a una­ve­ně? Jste jed­ním z tep­lých typů. Zlatavá vám zvý­raz­ní kru­hy pod oči­ma, vrás­ky atd.? Patříte ke stu­de­né­mu typu. Jak vypa­dá vaše tvář ved­le sně­ho­vě bílé­ho lis­tu papí­ru? Je spí­še růžo­vá nebo žlu­tá? Sklony vybí­rat si ty „správ­né” bar­vy mívá­me i intu­i­tiv­ně. Takže jest­li sahá­te u šper­ků výluč­ně po bílých kovech, pro­to­že máte pocit, že vám zkrát­ka slu­ší, dost mož­ná jste se už sama pod­vě­do­mě zařa­di­la na tu správ­nou stra­nu barev­né pale­ty.


Foto: Pixabay & TrendyModa.cz

Redaktor webu TrendyModa.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,08337 s | počet dotazů: 210 | paměť: 46752 KB. | 26.02.2021 - 16:28:39