Co je to typologie?

typologie


Už jsme vám lehce nastí­ni­li, že s barev­nou typo­lo­gií je dob­ré počí­tat. Co to vlast­ně je a k čemu vám to tedy bude? Čtěte a vní­mej­te nás dob­ře.

Co je barevná typologie

Kořeny má tahle meto­da v USA a za její autor­ku je poklá­dá­na Carole Jackson. Zařadí vás k jed­no­mu z barev­ných typů. Základním urče­ním jsou čty­ři kate­go­rie. Ty se dále vět­ví na čty­ři pod­ty­py, a to pod­le míry tlu­me­nos­ti a kon­tras­tu. A k nim při­by­ly ješ­tě dal­ší čty­ři sku­pi­ny, cel­kem se tedy může­te dočíst i o šest­nác­ti barev­ných typech. My se bude­me zabý­vat pou­ze těmi čtyř­mi základ­ní­mi. S tro­chou cvi­ku v oku si totiž svůj typ pod­le jed­né z cha­rak­te­ris­tik určí­te i sama. I když není na ško­du vyu­žít slu­žeb pro­fe­si­o­nál­ní vizá­žist­ky, může se vám totiž stát, že na bar­vy pros­tě cit nemá­te a navíc nejste zce­la čítan­ko­vá zástup­ky­ně.

Nejjednodušší děle­ní je tedy pod­le čtyř roč­ních obdo­bí na jaro, léto, pod­zim a zimu. Barevný typ se s věkem v zása­dě nemě­ní, nicmé­ně se může­te stát postu­pem doby tlu­me­něj­ší, vaše bar­vy časem poně­kud zesláb­nou, tak­že vám budou slu­šet o něco méně inten­ziv­ní odstí­ny. Patrné je to zejmé­na tře­ba na zim­ním typu, od urči­té­ho věku mu čer­ná barva nemu­sí tak svěd­čit. A je stej­ně tak dob­ře mož­né, že jste se naro­di­la jako téměř pla­ti­no­vě blond andí­lek a doko­na­lá zástup­ky­ně typu svět­lé­ho a s věkem se vaše barev­ná šká­la nao­pak ztma­vi­la.

A barev­ný typ se nemě­ní napří­klad ani teh­dy, pokud si obar­ví­te vla­sy. Jeho pod­sta­tou je totiž har­mo­nie, kte­rou při­ro­ze­ně máme v odstí­nu vla­sů, ple­ti a očí. Nezáleží ani tak na kon­krét­ní bar­vě jako na pod­tó­nu. Zimní typ může mít oči ledo­vě mod­ré, stej­ně dob­ře jako zele­né. Zdá se vám, že po obar­ve­ní vla­sů se najed­nou musí­te líčit jinak, inten­ziv­ně­ji, pro­to­že si při­pa­dá­te nevý­razná? Zvažte nový odstín vaší hří­vy, mož­ná jste si jej nevy­bra­la správ­ně, neboť sou­čas­ná barva se zbyt­kem vaší tvá­ře zkrát­ka neko­re­spon­du­je a má jiný pod­tón.

K čemu tedy slouží

Pomůže vám vybrat si ty pra­vé bar­vy, kte­ré vám licho­tí. Už se vám mož­ná sta­lo, že jste pod­leh­la ve výlo­ze nád­her­né­mu sve­tří­ku, co vám pak vězel v šat­ní­ku, pro­to­že jste si v něm při­pa­da­la jak po pro­dě­la­né těž­ké chřip­ce. A mož­ná vás při­ve­de k noše­ní i tako­vých odstí­nů, na kte­ré bys­te si sama netroufla. Správně zvo­le­né tóny vás roz­zá­ří, vyma­žou znám­ky úna­vy, doda­jí vám jed­no­du­še šmrnc.

A jak se zařadit do typologie svépomocí

Určitě už jste na inter­ne­tu někdy potka­la nej­růz­něj­ší tes­ty na téma „Určete si svůj barev­ný typ”. Jistější meto­dou je posta­vit se před zrca­dlo. Neměla bys­te být nalí­če­ná a je dob­ré si stáh­nout vla­sy. Čím lep­ší svě­tel­né pod­mín­ky, kte­ré barev­né odstí­ny nezkres­lí, tím lépe. Vhodnější je pro­to při­ro­ze­né den­ní svět­lo. K základ­ní­mu roz­li­še­ní tep­lé­ho a stu­de­né­ho typu se pou­ží­va­jí šát­ky, nej­čas­tě­ji zla­tý a stří­br­ný. Setkáte se s i radou pou­žít čis­tě bílý papír. Přiložíte k tvá­ři a sle­duj­te svůj cel­ko­vý výraz. Vypadáte se stří­br­ným šát­kem pobled­le a una­ve­ně? Jste jed­ním z tep­lých typů. Zlatavá vám zvý­raz­ní kru­hy pod oči­ma, vrás­ky atd.? Patříte ke stu­de­né­mu typu. Jak vypa­dá vaše tvář ved­le sně­ho­vě bílé­ho lis­tu papí­ru? Je spí­še růžo­vá nebo žlu­tá? Sklony vybí­rat si ty „správ­né” bar­vy mívá­me i intu­i­tiv­ně. Takže jest­li sahá­te u šper­ků výluč­ně po bílých kovech, pro­to­že máte pocit, že vám zkrát­ka slu­ší, dost mož­ná jste se už sama pod­vě­do­mě zařa­di­la na tu správ­nou stra­nu barev­né pale­ty.


Foto: Pixabay & TrendyModa.cz  • #DP94: Doctor Doom Vol. 1: Pottersville24. srpna 2020 #DP94: Doctor Doom Vol. 1: Pottersville Autorem recenze je Daniel Palička.Scénář: Christopher Cantwell Kresba: Salvador LarrocaJedním z největších překvapení letošních Eisnerů pro mě byla nominace řady "Doctor Doom" v […] Posted in Recenze komiksů
  • Plakát k televiznímu seriálu Phineas and Ferb the Movie:...14. července 2020 Plakát k televiznímu seriálu Phineas and Ferb the Movie:... Plakát k televiznímu seriálu Phineas and Ferb the Movie: Candace Against the Universe Posted in Krátké filmové aktuality
  • Titulky k The Deceived S01E03 - Episode #1.328. srpna 2020 Titulky k The Deceived S01E03 - Episode #1.3 Dívka, se kterou se Michael hádal ve škole, se pohřešuje a její bratr se vydá po jejích stropách, které vedou k Michaelovi. Narazí také na Ophelii, které začíná pomalu docházet, že něco […] Posted in Titulky
  • Microsoft přejmenoval předplatné Xbox Game Pass na Game Pass....7. srpna 2020 Microsoft přejmenoval předplatné Xbox Game Pass na Game Pass.... Microsoft přejmenoval předplatné Xbox Game Pass na Game Pass. Původní název byl matoucí, protože předplatné funguje také na počítačích s operačním systémem Windows 10. Posted in Krátké herní aktuality
  • Akta X - Nikomu nevěř27. června 2017 Akta X - Nikomu nevěř Řekl bych, že jsem znalcem Akt X, viděl jsem všechny série, všechny díly, Pilot i End a samozřejmě i 6 epizod nového desetiletí. K mému potěšení seriálová Akta X pokračují v knižní sérii, […] Posted in Recenze knih
  • Já, Frankenstein / I, Frankenstein - 50%1. března 2014 Já, Frankenstein / I, Frankenstein - 50% Dalo se celkem předpokládat, že nový film, který nám představuje australský scenárista (m. j. autor Austrálie či kultovního Collateralu) Stuart Beattie, nebude žádná filozofující […] Posted in Filmové recenze
  • Domácí levandulový sirup (med)19. července 2017 Domácí levandulový sirup (med) Domácí levandulový med (sirup) Skvělá náhražka sladidla do kávy nebo čaje. Suroviny: 500 g levandulových natí v plném květy, 3 citróny, 3 skořice vcelku, 1 a 12/ až 2 kg cukru, 750 […] Posted in Recepty
  • Zběsilý útěk - Running Scared19. února 2007 Zběsilý útěk - Running Scared Když v Hollywoodu hledají dokonalého představitele psychopatické Rusa (popřípadě nacisty), pak je první na seznamu Karel Roden. A stejná role mu připadla i v americkém thrilleru Zběsilý […] Posted in Filmové recenze
  • blackdot12. července 2003 DRTIVÝ DOPAD Tak jsme se dočkali filmu (ani prvního a ani posledního) o největší přírodní katastrofě, jakou si lidé umějí představit. Jednou větou mohu říci, že film Drtivý dopad není až taková […] Posted in TV Recenze
  • Tulpan12. května 2007 Tulpan Konečně film, který je natočen srdcem. Konečně film, jenž má cit a sílu v tom pravém slova smyslu. Film co nemá zhola nic společného s komerční mašinérií […] Posted in Recenze


Redaktor webu TrendyModa.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,98779 s | počet dotazů: 218 | paměť: 42862 KB. | 27.11.2020 - 03:56:43