Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze knih > Co děláte se svým životem?

Co děláte se svým životem?

cdssz

Džiddú Krišnamúrti se o svém díle vyjá­d­řil: „(Můj pří­stup) nežá­dá ani nevnu­cu­je žád­nou víru, neu­si­lu­je o žád­né násle­dov­ní­ky, netvo­ří kul­ty, o ničem nepře­svěd­ču­je, a jedi­ně díky tomu se může­me setkat na stej­ném poli, nala­dit se na tutéž vlnu a vyjít z týchž zákla­dů. Pak může­me spo­leč­ně pozo­ro­vat zázrač­né jevy lid­ské exis­ten­ce....“

Kniha s pří­znač­ným názvem „Co dělá­te se svým živo­tem?“ je vybra­ným sou­bo­rem nej­pou­ta­věj­ších myš­le­nek z jed­not­li­vých hovo­rů auto­ra Džiddú Krišnamúrti. tj. muže, kte­rý celý svůj život ces­to­val a pro­mlou­val k čet­ným sku­pi­nám poslu­cha­čů.

Hlavním téma­tem jeho hovo­rů bylo pře­de­vším sebe­po­zná­ní, sna­ha odpou­tat se od stra­chu, nau­če­ných vzor­ců cho­vá­ní, auto­rit a dogmat, a od toho­to vše­ho se pokud mož­no osvo­bo­dit.

Mohlo by se zdát, že samot­ná kni­ha je jakousi učeb­ni­cí živo­ta, ale není tomu tak.

Je to kni­ha plná vel­mi zají­ma­vých myš­le­nek, kte­rá má své­ho čte­ná­ře donu­tit se zamys­let se a pře­hod­no­tit své dosa­vad­ní posto­je. Texty nejsou nijak filo­zo­fic­ky nároč­né a vel­mi dob­ře se čtou. A ani roz­sah není nijak obsáh­lý, nao­pak, může­te si v jed­not­li­vých kapi­to­lách libo­vol­ně lis­to­vat dle téma­tu a pro­čí­tat si vše, co vám momen­tál­ně pře­lét­ne přes oči.

„Jak by měl člo­věk nor­mál­ně žít?“

„Tak, jako by mu zbý­val jedi­ný den,

jedi­ná hodi­na.“

„Co dělá­te se svým živo­tem?“ je téma­to­vě roz­dě­le­na do čtyř čás­tí. Každé kapi­to­le jsou věno­va­né jed­not­li­vé hovo­ry a vypích­nu­té hlav­ní myš­len­ky k zamyš­le­ní.

Kapitoly se věnu­jí těm­to oblas­tem:

1) Vaše „Já“ a život

2) Sebepoznání: klíč ke svo­bo­dě

3) Vzdělání, prá­ce a pení­ze

4) Vztahy

V prv­ní čás­ti se sna­ží autor při­mět čte­ná­ře, aby si při­šel na to, kdo je, co chce, co mu dělá potě­še­ní, radost. Zároveň si poklá­dá otáz­ku, proč všech­no chce­me za kaž­dou cenu měnit? A pood­krý­vá i otáz­ku: „Co je smys­lem živo­ta?“

Druhá část věno­va­ná „sebe­po­zná­ní“ se zamýš­lí nad tím, co jed­not­li­vé pojmy zna­me­na­jí, a jakým způ­so­bem zasa­hu­jí do naše­ho živo­ta, jaký mají na náš život vliv. Těmito zásad­ní­mi pojmy jsou: strach, hněv a nási­lí, nuda a zájem, sebe­lí­tost, strá­dá­ní, utr­pe­ní, žár­li­vost, majet­nic­tví, závist, tou­ha a chtě­ní, samo­li­bost - úspěch a selhá­ní, osa­mě­lost, depre­se, zma­tek a sebe-rozpuštění.

Třetí část se zamě­řu­je na vzdě­lá­ní a jeho vliv do našich kaž­do­den­ních živo­tů. Co je to vzdě­lá­ní? Srovnávání a riva­li­ta, spo­lu­prá­ce. Práce - jak se roz­hod­nout? Co je zákla­dem správ­né­ho jed­ná­ní?

Čtvrtá a posled­ní část je vyčle­ně­ná vzta­hům. Co je to vztah? Láska, žár­li­vost, sex, závis­lost. Rodina a spo­leč­nost - vztah nebo odlou­če­ní. Příroda a Země. Manželství - lás­ka a sex, vášeň. Pravda, bůh, smrt, medi­ta­ce a pozor­nost.

V ano­ta­ci kni­hy je krás­ně napsá­no: „Život může být pořád­ně bolest­ný, ale málo­kdy nás někdo na život­ní situ­a­ce při­pra­ví. Natož aby nás nau­čil, jak zachá­zet sami se sebou.“ A prá­vě tato kni­ha toto vše doká­že!

Naučí vás žít pří­tom­ným oka­mži­kem, vážit si kaž­dé chví­le, a tak tro­chu pře­hod­no­tit svůj dosa­vad­ní život, neo­hlí­žet se do minu­los­ti a nežít zby­teč­ně v budouc­nos­ti, kte­rá ani nemu­sí při­jít....

Navíc všech­ny myš­len­ky jsou podá­ny vel­mi pou­ta­vou for­mou, kte­ré vás nijak neza­hl­tí, nao­pak vaše poje­tí živo­ta vel­mi zjed­no­du­ší, uká­že, na co se máte zamě­řit a zby­teč­ně těmi chví­le­mi, co vám jsou dány, neplýtva­li na mali­cher­nos­ti….

 • CO DĚLÁTE SE SVÝM ŽIVOTEM?
 • DŽIDDÚ KRIŠNAMÚRTI
 • Překlad: Vojtěch Ettler
 • Vydal Nakladatelský dům Grada pod znač­kou Alferia
 • Praha 2021
 • První vydá­ní
 • Počet stran:265
 • ISBN: 978-80-271-1390-3

Foto: Andrea Bátovská & Grada Publishing a.s.

 • Náš manžel3. září 2021 Náš manžel Náš manžel od Jo Jakemana je psychologický thriller, jehož ústředním tématem je domácí násilí, manipulace, lhaní a touha vymanit se z těchto sevřených pout a žít svobodný život bez […] Posted in Recenze knih
 • Být sama sebou - Autobiografie Veroniky Vieweghové12. srpna 2021 Být sama sebou - Autobiografie Veroniky Vieweghové Máte rádi autobiografie? Chcete se dozvědět něco ze života Veroniky Vieweghové, manželky spisovatele Michala Viewegha? Tak právě vám je určena kniha Být sama sebou.  Veronika Vieweghová, […] Posted in Recenze knih
 • Byl jsem číslo 305298. srpna 2021 Byl jsem číslo 30529 Byl jsem číslo 30529 od Felixe Weinberga je knihou popisující skutečné válečné vzpomínky jednoho židovského chlapce pocházejícího z Čech. Felix Weinberg byl uznávaný vědec, který se […] Posted in Recenze knih
 • Světlo ženy15. července 2019 Světlo ženy Světlo ženy je obdivuhodná kniha, která mě velmi dojala pro své nadčasové myšlenky, ale i proto, že je nejen plná všudypřítomného smutku, ale i nikdy nehynoucí naděje.  Jednoho dne se na […] Posted in Recenze knih
 • Příliš mnoho tajemství - Ti kdo mlčí, možná jen nechtějí lhát20. prosince 2021 Příliš mnoho tajemství - Ti kdo mlčí, možná jen nechtějí lhát Milujete romány Kataríny Gillerové? Chcete zažít několik životů v jednom příběhu? Pojďte se na to společně se mnou podívat. Rozhodně nebudete litovat, jelikož tuto knihu budu dlouho […] Posted in Recenze knih
 • Dva v srdci - dva životy v jednom20. prosince 2021 Dva v srdci - dva životy v jednom Máte rádi silné romány? Hledáte zajímavý příběh se zdánlivě jednoduchou zápletkou? Tak právě vám je určena kniha Dva v srdci, kterou vydala Grada v edici Cosmopolis.  Lydia Freddie spolu […] Posted in Recenze knih
 • Hodní psi k jižnímu pólu nedojdou - hořkosladký komediální příběh o ženě a psovi17. října 2021 Hodní psi k jižnímu pólu nedojdou - hořkosladký komediální příběh o ženě a psovi Máte rádi zvířata? Chcete prožít emotivní příběh o přátelství psa a jedné opuštěné ženy? Román Hodní psi k jižnímu pólu nedojdou vás rozhodně nezklame. Major Thorkildsen umírá a zůstává […] Posted in Recenze knih
 • Léto v Provence - nádherný román k zamyšlení26. srpna 2021 Léto v Provence - nádherný román k zamyšlení Máte rádi Provence? Milujete romány Lucy Colemanové? Chcete zažít nevšední rok s hlavní postavou Fern? Tak právě Vám je určena kniha s názvem Léto v Provence, jejíž autorkou je Lucy […] Posted in Recenze knih
 • NEMUSÍŠ!23. srpna 2021 NEMUSÍŠ! Kniha Nemusíš od autorky Dagmar Digmy Čechové je určena pro všechny ženy jakéhokoliv věku, které by si konečně měly uvědomit, že ve svém životě, pokud něco skutečně nechtějí, tak opravdu […] Posted in Recenze knih
 • "Dávám ti své tělo..." Jak píšu milostné scény od Diana Gabaldon, autorky bestselleru "Cizinka"15. srpna 2021 "Dávám ti své tělo..." Jak píšu milostné scény od Diana Gabaldon, autorky bestselleru "Cizinka" Prostřednictvím knihy "Dávám ti své tělo" autorka Diana Gabaldon dává nahlédnout svým čtenářům do svého světa psaní, převážně spojeného s psaním milostných scén, ve kterých samozřejmě […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,55542 s | počet dotazů: 212 | paměť: 53874 KB. | 19.01.2022 - 15:07:25