Kritiky.cz > Recenze knih > Co děláte se svým životem?

Co děláte se svým životem?

cdssz

Džiddú Krišnamúrti se o svém díle vyjá­d­řil: „(Můj pří­stup) nežá­dá ani nevnu­cu­je žád­nou víru, neu­si­lu­je o žád­né násle­dov­ní­ky, netvo­ří kul­ty, o ničem nepře­svěd­ču­je, a jedi­ně díky tomu se může­me setkat na stej­ném poli, nala­dit se na tutéž vlnu a vyjít z týchž zákla­dů. Pak může­me spo­leč­ně pozo­ro­vat zázrač­né jevy lid­ské exis­ten­ce....“

Kniha s pří­znač­ným názvem „Co dělá­te se svým živo­tem?“ je vybra­ným sou­bo­rem nej­pou­ta­věj­ších myš­le­nek z jed­not­li­vých hovo­rů auto­ra Džiddú Krišnamúrti. tj. muže, kte­rý celý svůj život ces­to­val a pro­mlou­val k čet­ným sku­pi­nám poslu­cha­čů.

Hlavním téma­tem jeho hovo­rů bylo pře­de­vším sebe­po­zná­ní, sna­ha odpou­tat se od stra­chu, nau­če­ných vzor­ců cho­vá­ní, auto­rit a dogmat, a od toho­to vše­ho se pokud mož­no osvo­bo­dit.

Mohlo by se zdát, že samot­ná kni­ha je jakousi učeb­ni­cí živo­ta, ale není tomu tak.

Je to kni­ha plná vel­mi zají­ma­vých myš­le­nek, kte­rá má své­ho čte­ná­ře donu­tit se zamys­let se a pře­hod­no­tit své dosa­vad­ní posto­je. Texty nejsou nijak filo­zo­fic­ky nároč­né a vel­mi dob­ře se čtou. A ani roz­sah není nijak obsáh­lý, nao­pak, může­te si v jed­not­li­vých kapi­to­lách libo­vol­ně lis­to­vat dle téma­tu a pro­čí­tat si vše, co vám momen­tál­ně pře­lét­ne přes oči.

„Jak by měl člo­věk nor­mál­ně žít?“

„Tak, jako by mu zbý­val jedi­ný den,

jedi­ná hodi­na.“

„Co dělá­te se svým živo­tem?“ je téma­to­vě roz­dě­le­na do čtyř čás­tí. Každé kapi­to­le jsou věno­va­né jed­not­li­vé hovo­ry a vypích­nu­té hlav­ní myš­len­ky k zamyš­le­ní.

Kapitoly se věnu­jí těm­to oblas­tem:

1) Vaše „Já“ a život

2) Sebepoznání: klíč ke svo­bo­dě

3) Vzdělání, prá­ce a pení­ze

4) Vztahy

V prv­ní čás­ti se sna­ží autor při­mět čte­ná­ře, aby si při­šel na to, kdo je, co chce, co mu dělá potě­še­ní, radost. Zároveň si poklá­dá otáz­ku, proč všech­no chce­me za kaž­dou cenu měnit? A pood­krý­vá i otáz­ku: „Co je smys­lem živo­ta?“

Druhá část věno­va­ná „sebe­po­zná­ní“ se zamýš­lí nad tím, co jed­not­li­vé pojmy zna­me­na­jí, a jakým způ­so­bem zasa­hu­jí do naše­ho živo­ta, jaký mají na náš život vliv. Těmito zásad­ní­mi pojmy jsou: strach, hněv a nási­lí, nuda a zájem, sebe­lí­tost, strá­dá­ní, utr­pe­ní, žár­li­vost, majet­nic­tví, závist, tou­ha a chtě­ní, samo­li­bost - úspěch a selhá­ní, osa­mě­lost, depre­se, zma­tek a sebe-rozpuštění.

Třetí část se zamě­řu­je na vzdě­lá­ní a jeho vliv do našich kaž­do­den­ních živo­tů. Co je to vzdě­lá­ní? Srovnávání a riva­li­ta, spo­lu­prá­ce. Práce - jak se roz­hod­nout? Co je zákla­dem správ­né­ho jed­ná­ní?

Čtvrtá a posled­ní část je vyčle­ně­ná vzta­hům. Co je to vztah? Láska, žár­li­vost, sex, závis­lost. Rodina a spo­leč­nost - vztah nebo odlou­če­ní. Příroda a Země. Manželství - lás­ka a sex, vášeň. Pravda, bůh, smrt, medi­ta­ce a pozor­nost.

V ano­ta­ci kni­hy je krás­ně napsá­no: „Život může být pořád­ně bolest­ný, ale málo­kdy nás někdo na život­ní situ­a­ce při­pra­ví. Natož aby nás nau­čil, jak zachá­zet sami se sebou.“ A prá­vě tato kni­ha toto vše doká­že!

Naučí vás žít pří­tom­ným oka­mži­kem, vážit si kaž­dé chví­le, a tak tro­chu pře­hod­no­tit svůj dosa­vad­ní život, neo­hlí­žet se do minu­los­ti a nežít zby­teč­ně v budouc­nos­ti, kte­rá ani nemu­sí při­jít....

Navíc všech­ny myš­len­ky jsou podá­ny vel­mi pou­ta­vou for­mou, kte­ré vás nijak neza­hl­tí, nao­pak vaše poje­tí živo­ta vel­mi zjed­no­du­ší, uká­že, na co se máte zamě­řit a zby­teč­ně těmi chví­le­mi, co vám jsou dány, neplýtva­li na mali­cher­nos­ti….

  • CO DĚLÁTE SE SVÝM ŽIVOTEM?
  • DŽIDDÚ KRIŠNAMÚRTI
  • Překlad: Vojtěch Ettler
  • Vydal Nakladatelský dům Grada pod znač­kou Alferia
  • Praha 2021
  • První vydá­ní
  • Počet stran:265
  • ISBN: 978-80-271-1390-3

Foto: Andrea Bátovská & Grada Publishing a.s.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,03522 s | počet dotazů: 214 | paměť: 53149 KB. | 14.06.2021 - 09:57:36