Co dělat v případě pojistné události

img a300988 w1993 t1511086047Krok prv­ní: bez­peč­nost pře­de­vším

Máte-li pode­zře­ní, že vaše pojist­ná udá­lost vyža­du­je asi­s­ten­ci poli­cie, mělo by vyto­če­ní čís­la 158 být vaším prv­ním a jedi­ným kro­kem. Policii popiš­te kdo jste, kde jste, co se sta­lo, a násle­duj­te jejich poky­nů. V pří­pa­dě domů a bytů je nej­čas­těj­ší udá­los­tí, vyža­du­jí­cí asi­s­ten­ci poli­cie, vlou­pá­ní. Máte-li pode­zře­ní, že do vaše­ho pří­byt­ku vni­kl nezva­ný host, za žád­ných okol­nos­tí do něj nevstu­puj­te, a počkej­te ven­ku na pří­jezd poli­cie. Stejné pra­vi­dlo samo­zřej­mě pla­tí i v pří­pa­dě, že si udá­lost vyžá­dá hasič­ský zásah.

 požár domu

Krok dru­hý: zachraň co můžeš

Pokud váš pro­blém nevy­ža­du­je asi­s­ten­ci bez­peč­nost­ních slo­žek, či po jejich odjez­du, nastá­vá čas zame­zit šíře­ní škod. Z vyto­pe­né­ho skle­pa odčer­pej­te vodu, roz­bi­té okno pro­vi­zor­ně zadě­lej­te, vylo­me­né dve­ře se pokus­te ale­spoň dočas­ně zajis­tit. S kom­plet­ním odstra­ně­ním škod a vět­ší­mi opra­va­mi ovšem vyčkej­te až na instruk­ce pojiš­ťov­ny.

 dům po požáru

Krok tře­tí: Natoč to

Jakmile se vám poved­lo dostat situ­a­ci ale­spoň tro­chu pod kon­t­ro­lu, je nača­se zdo­ku­men­to­vat ško­dy. Poškozené věci vyfoť­te, neza­po­meň­te při­tom na cel­ko­vý pohled, pří­pad­ně si od poli­cie vyžá­dej­te pro­to­kol o celé udá­los­ti.

 

Krok čtvr­tý: Jednání s pojiš­ťov­nou

Následně je čas ozná­mit pojiš­ťov­ně, že došlo ke škod­ní udá­los­ti. K tomu bude­te potře­bo­vat čís­lo pojist­né smlou­vy, iden­ti­fi­kač­ní úda­je toho, kdo je ve smlou­vě uve­den jako pojiš­tě­ný, infor­ma­ce o vzni­ku a roz­sa­hu škod (tedy výše zmí­ně­né foto­gra­fie a pro­to­ko­lu), a čís­lo účtu, na kte­ré pojiš­ťov­na zašle pení­ze. Pojišťovna na mís­to násled­ně vyšle své­ho člo­vě­ka, tak­zva­né­ho likvi­dá­to­ra, kte­rý zno­vu obhléd­ne mís­to a roz­sah ško­dy, a vaší žádost posou­dí. Během návštěvy z pojiš­ťov­ny dopo­ru­ču­je vět­ši­na pojiš­ťo­ven před­lo­žit pojist­nou smlou­vu, kte­rá zaměst­nan­ci pojiš­ťov­ny pomů­že posou­dit nárok na pojist­né plně­ní a jeho výši.

 vloupání

Krok pátý: Peníze

V závis­los­ti na výsled­ku pro­hlíd­ky může dojít ke dvě­ma základ­ním situ­a­cím. V ide­ál­ním pří­pa­dě pojiš­ťov­na roz­hod­ne o náro­ku na výpla­tu pojist­ky, a zašle vám infor­ma­ce o výš­ce vypla­ce­né část­ky a o tom, jak vám budou pení­ze vypla­ce­ny. V hor­ším pří­pa­dě pojiš­ťov­na roz­hod­ne, že na pojist­né nárok nemá­te. V tako­vém pří­pa­dě máte nárok na vysvět­le­ní, a jako pro­ti kaž­dé­mu roz­hod­nu­tí, i pro­ti tomu­to máte mož­nost se brá­nit. Prvním kro­kem může být žádost o opě­tov­né pře­zkou­má­ní vaší žádosti. Pokud ani to nepo­mů­že, může­te se obrá­tit na práv­ní­ka, a po pora­dě s ním i na soud. Stanovisko práv­ní­ka je v tom­to pří­pa­dě obvykle vel­mi dob­rým vodít­kem, pro­to dopo­ru­ču­je­me ten­to krok nevy­ne­chat. Pokud vám dá práv­ník ve vaší věci za prav­du, máte u sou­du vel­mi sluš­nou šan­ci. Naopak pokud práv­ník potvr­dí sta­no­vis­ko pojiš­ťov­ny, byl by dal­ší spor nej­spí­še jen mrhá­ním času a peněz.


Foto: Pixabay

  • Jak pojistit dům29. prosince 2020 Jak pojistit dům Co chcete pojistit? Prvním krokem ke správné volbě pojištění je rozhodnout se, co potřebuji pojistit. Pojištění nemovitosti se vztahuje na pojištění domu samotného, zatímco pojištění […] Posted in Pro domov
  • Pryč je doba povozů16. prosince 2020 Pryč je doba povozů Moderní technika nahradila v mnohém zvířata, která se kdysi používala jak na práci, tak například na převoz lidí a také surovin. Zapřáhl se povoz na něj vozík a jelo se s celým […] Posted in Pro domov
  • Co vás může ohrozit?6. prosince 2020 Co vás může ohrozit? Člověk nechce hned myslet na nejhorší. Zvláště ne ve chvíli, kdy se raduje z nově nabytého majetku. Ale neštěstí nechodí po horách, nýbrž po lidech. A nejen po těch druhých. Může […] Posted in Pro domov
  • Pojištění na nemocenskou6. prosince 2020 Pojištění na nemocenskou Určitě už jste někdy slyšeli o pojištění na nemocenskou. Tenhle typ pojištění má rozhodně mnoho výhod, ale také nevýhod. Pojištění pracovní neschopnosti funguje velmi jednoduše. Po […] Posted in Pro domov
  • S vyšší teplotou roste riziko vzniku nežádoucích jevů ve vodě8. listopadu 2020 S vyšší teplotou roste riziko vzniku nežádoucích jevů ve vodě Léto je v plném proudu a vy si užíváte koupání každý den, s vyššími teplotami ale roste pravděpodobnost vzniku nežádoucích účinků ve vodě. Majitelé zahradního koupání dobře vědí, že je […] Posted in Pro domov
  • Sjednat si pojištění domácnosti? Rozhodně ANO!2. listopadu 2020 Sjednat si pojištění domácnosti? Rozhodně ANO! Nemít pojištěnou domácnost, se dnes může opravdu pokládat za čistý hazard. Vybavení domácností už není mnohdy vůbec levnou záležitostí. Jelikož i v České republice chtějí žít lidé, […] Posted in Pro domov
  • Zombik – 6210. března 2019 Zombik – 62 Posted in Komiks
  • Zpěvák Sammy Davis Jr. se dočká vlastní biografie....14. října 2020 Zpěvák Sammy Davis Jr. se dočká vlastní biografie.... Zpěvák Sammy Davis Jr. se dočká vlastní biografie. Scénář k ní pro studio MGM napíše David Matthews (Narcos). Biografie bude adaptace knihy My Father od zpěvákovy dcery Tracey Davis. Posted in Krátké filmové aktuality
  • JEDEN SVĚT NESTAČÍ25. dubna 2003 JEDEN SVĚT NESTAČÍ Asi příliš nepřeženu, když napíšu, že 19. bondovka Jeden svět nestačí pro mě byla nejočekávanějším filmem roku 2000. JEDEN SVĚT NESTAČÍ USA, 1999, české titulky, […] Posted in Články
  • Microsoft připomněl své exkluzivní tituly pro rok 2021....18. ledna 2021 Microsoft připomněl své exkluzivní tituly pro rok 2021.... Microsoft připomněl své exkluzivní tituly pro rok 2021. Zajímavé hlavně je, že v něm Microsoft neuvádí očekávaný S.T.A.L.K.E.R. 2. Hra měla přitom vyjít v nespecifikované datum už letos […] Posted in Krátké herní aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,27231 s | počet dotazů: 227 | paměť: 46954 KB. | 21.01.2021 - 15:54:39