Co dáme na stěnu?

img a283432 w1996 t1490728679

Dekorace doká­žou  s bytem  hoto­vé divy. Dokáží oži­vit byt, kde zatím ješ­tě není mno­ho nábyt­ku, nebo kde už náby­tek není prá­vě nej­no­věj­ší. Samozřejmě, je tře­ba jed­nat s vel­kým vku­sem, pro­to­že jsou lidé, kte­ří se sna­ží ošun­tě­lost a zane­dba­nost pře­hlu­šit laci­ný­mi kýči a umě­lý­mi kvě­ti­na­mi a cel­ko­vý výsle­dek je dost kata­stro­fál­ní.
malba majáku
Mezi nej­čas­těj­ší deko­ra­ce pat­ří kvě­ti­ny, obra­zy, byto­vý tex­til, deko­ra­ce z kera­mi­ky, skla, křiš­ťá­lu apod.

Ke zlep­še­ní atmo­sfé­ry význam­nou měrou při­spí­va­jí obra­zy. Záleží na kaž­dém, jaký typ pre­fe­ru­je. Asi málo­kdo si v sou­čas­né době může poří­dit ori­gi­nál­ní obraz. Dostupnější jsou pak gra­fi­ky a foto­gra­fie. Zcela běž­ně si do svých domác­nos­tí poři­zu­je­me repro­duk­ce. Rozhodně to není nic pro­ti niče­mu.
malířské potřeby

Projevte kreativitu

Ale co tře­ba pro­je­vit v tom­to ohle­du tro­chu kre­a­ti­vi­ty a aktiv­ně se na výzdo­bě podí­let? V dět­ském poko­ji se zce­la jis­tě budou dob­ře vyjí­mat dět­ské kres­by, ilu­stra­ce a mal­by ve skle­ně­ných kli­pra­mech. Děti si dají zce­la jis­tě více zále­žet, pokud budou vědět, že jejich tvor­ba bude zdo­bit stě­ny a navíc to bude pro ně i potvr­ze­ním jejich kva­lit a sebe­vě­do­mí.
obraz racků nad oceánem
Do rámů může­te vklá­dat rodin­né foto­gra­fie a vyzdo­bit jimi obý­va­cí pokoj.
A co tře­ba zku­sit vytvo­řit obraz? Pokud jste si vědo­mi toho, že umí­te hez­ky kres­lit, zvlád­ne­te jis­tě i obraz, pokud kres­lit neu­mí­te, může­te se poku­sit o impro­vi­za­ci napří­klad v duchu man­dal či abs­trakt­ních obraz­ců, kdy může­te vyu­ží­vat růz­né mate­ri­á­ly jako barev­ný písek, korál­ky, kulič­ky, kous­ky látek a ty lepit na obra­zo­vý rám. Samozřejmě malo­va­ný pod­klad je základ.

Dnes jsou běž­ně dostup­né a poměr­ně lev­né obra­zo­vé rámy, stej­ně tak i akry­lo­vé bar­vy. Tempery jsou totiž pro tyto úče­ly nevhod­né a ole­jo­vé bar­vy jsou urče­ny sku­teč­ně pro odbor­ní­ky.

Nejenže zís­ká­te zají­ma­vou deko­ra­ci do bytu, ale mal­ba obra­zů také vel­mi uklid­ňu­je, což je důvod, proč exis­tu­je tolik ama­tér­ských malí­řů. Dokonce se jed­ná o tera­pe­u­tic­kou meto­du, kte­ré se říká arte­ra­pie, tedy léč­ba umě­ním.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

 1. Úžasná inspi­ra­ce, hned zít­ra vyra­zím do tvo­řil­ky a nakou­pím potřeb­né pro­pri­e­ty na vyzdo­be­ní celé­ho domu. Chtěla bych podě­ko­vat celé­mu týmu Kritiky.cz za úžas­ně inspi­ra­tiv­ní čte­ní, skvě­lé tipy a rady. Prostě obsah tvo­ře­ný pro­fe­si­o­ná­ly se neza­pře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Vybíráme novou pohovku do obýváku15. prosince 2019 Vybíráme novou pohovku do obýváku Obývák je jedna z nejdůležitějších místností v našem domě. Již od slova obývací pokoj jsme schopni si odvodit, že se jedná o místnost, kterou poměrně často obýváme, ať už se zbytkem rodiny […]
 • Dekorace5. prosince 2019 Dekorace < !DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/loose.dtd"> Většina lidí nepodceňuje význam bytových dekorací všeho druhu. Ne […]
 • Vaše domácnost volá na poplach17. února 2020 Vaše domácnost volá na poplach Nepojištěná domácnost je jako časovaná bomba. Vlastně možná ještě horší, protože vy sami nemůžete ovlivnit, načasovat ji, kdy vybuchne. Někdy je ale rozmezí výbuchu mnohem jasnější. V […]
 • Krásná zahrada kdekoliv24. září 2019 Krásná zahrada kdekoliv Každý den vidíme časopisy a sociální sítě plné inspirace, vídáme krásné fotky snídaní ve slunečné zahradě plné květin, ale bohužel každý si toto nemůže dovolit. Máme pro vás takový malý […]
 • Stěhování na vesnici si dobře rozmyslete13. března 2020 Stěhování na vesnici si dobře rozmyslete Mnoho lidí začne uvažovat o přestěhování se z města na venkov především kvůli svým dětem.  Už v těhotenství začínají ženy přemítat o tom, kde si budou jejich děti hrát, kde se bude dát […]
 • Balkon pro malé i velké29. února 2020 Balkon pro malé i velké Záleží jen na vás a vašich preferencích a samozřejmě na velikosti balkonu. Důležitou roli také hraje poloha tohoto prostoru. Balkon směřující na sever nebude úplně nejvhodnější pro […]
 • Atmosféra domova28. prosince 2019 Atmosféra domova Každý ví, že domov nevytváří nábytek a ostatní zařízení, ale atmosféra, kterou dokážeme bytu vdechnout. Toho docílíme vhodnou a vkusnou volbou bytových doplňků.  Přitom i v tomto ohledu […]
 • Podzimní zútulnění bytu27. února 2020 Podzimní zútulnění bytu Každé roční období je krásné. Často si sice stěžujeme, že už zase začíná podzim, a pak bude zima. Že máme mnohem radši to teplo a sluníčko. Ano, léto je pro mnohé z nás nejkrásnějším […]
 • Doma je i tam, kde nejsme každý den2. března 2020 Doma je i tam, kde nejsme každý den Jo, chataři a chalupáři. Pro ně je chata nebo chalupa takovým druhým domovem. Tráví tam sice mnohem méně času, než ve svém opravdovém domově, ale protože si tam jezdí odpočinout, těší se […]
 • Jak vybrat ten správný dům7. února 2020 Jak vybrat ten správný dům V životě nejednoho člověka přijde na řadu, výběr bydlení. Jedněm vyhovuje žití v bytě, druzí zase touží po pěkném domečku. Zaměřme se dnes na ty druhé typy. Dům je větší […]