Kritiky.cz > Pro domov > Co dáme na stěnu?

Co dáme na stěnu?

img a283432 w1996 t1490728679

Dekorace doká­žou  s bytem  hoto­vé divy. Dokáží oži­vit byt, kde zatím ješ­tě není mno­ho nábyt­ku, nebo kde už náby­tek není prá­vě nej­no­věj­ší. Samozřejmě, je tře­ba jed­nat s vel­kým vku­sem, pro­to­že jsou lidé, kte­ří se sna­ží ošun­tě­lost a zane­dba­nost pře­hlu­šit laci­ný­mi kýči a umě­lý­mi kvě­ti­na­mi a cel­ko­vý výsle­dek je dost kata­stro­fál­ní.
malba majáku
Mezi nej­čas­těj­ší deko­ra­ce pat­ří kvě­ti­ny, obra­zy, byto­vý tex­til, deko­ra­ce z kera­mi­ky, skla, křiš­ťá­lu apod.

Ke zlep­še­ní atmo­sfé­ry význam­nou měrou při­spí­va­jí obra­zy. Záleží na kaž­dém, jaký typ pre­fe­ru­je. Asi málo­kdo si v sou­čas­né době může poří­dit ori­gi­nál­ní obraz. Dostupnější jsou pak gra­fi­ky a foto­gra­fie. Zcela běž­ně si do svých domác­nos­tí poři­zu­je­me repro­duk­ce. Rozhodně to není nic pro­ti niče­mu.
malířské potřeby

Projevte kreativitu

Ale co tře­ba pro­je­vit v tom­to ohle­du tro­chu kre­a­ti­vi­ty a aktiv­ně se na výzdo­bě podí­let? V dět­ském poko­ji se zce­la jis­tě budou dob­ře vyjí­mat dět­ské kres­by, ilu­stra­ce a mal­by ve skle­ně­ných kli­pra­mech. Děti si dají zce­la jis­tě více zále­žet, pokud budou vědět, že jejich tvor­ba bude zdo­bit stě­ny a navíc to bude pro ně i potvr­ze­ním jejich kva­lit a sebe­vě­do­mí.
obraz racků nad oceánem
Do rámů může­te vklá­dat rodin­né foto­gra­fie a vyzdo­bit jimi obý­va­cí pokoj.
A co tře­ba zku­sit vytvo­řit obraz? Pokud jste si vědo­mi toho, že umí­te hez­ky kres­lit, zvlád­ne­te jis­tě i obraz, pokud kres­lit neu­mí­te, může­te se poku­sit o impro­vi­za­ci napří­klad v duchu man­dal či abs­trakt­ních obraz­ců, kdy může­te vyu­ží­vat růz­né mate­ri­á­ly jako barev­ný písek, korál­ky, kulič­ky, kous­ky látek a ty lepit na obra­zo­vý rám. Samozřejmě malo­va­ný pod­klad je základ.

Dnes jsou běž­ně dostup­né a poměr­ně lev­né obra­zo­vé rámy, stej­ně tak i akry­lo­vé bar­vy. Tempery jsou totiž pro tyto úče­ly nevhod­né a ole­jo­vé bar­vy jsou urče­ny sku­teč­ně pro odbor­ní­ky.

Nejenže zís­ká­te zají­ma­vou deko­ra­ci do bytu, ale mal­ba obra­zů také vel­mi uklid­ňu­je, což je důvod, proč exis­tu­je tolik ama­tér­ských malí­řů. Dokonce se jed­ná o tera­pe­u­tic­kou meto­du, kte­ré se říká arte­ra­pie, tedy léč­ba umě­ním.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

 1. Úžasná inspi­ra­ce, hned zít­ra vyra­zím do tvo­řil­ky a nakou­pím potřeb­né pro­pri­e­ty na vyzdo­be­ní celé­ho domu. Chtěla bych podě­ko­vat celé­mu týmu Kritiky.cz za úžas­ně inspi­ra­tiv­ní čte­ní, skvě­lé tipy a rady. Prostě obsah tvo­ře­ný pro­fe­si­o­ná­ly se neza­pře.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Krásná zahrada kdekoliv24. září 2019 Krásná zahrada kdekoliv Každý den vidíme časopisy a sociální sítě plné inspirace, vídáme krásné fotky snídaní ve slunečné zahradě plné květin, ale bohužel každý si toto nemůže dovolit. Máme pro vás takový malý […]
 • Koupelna jako obytná místnost15. listopadu 2019 Koupelna jako obytná místnost Není tomu až tak dlouho, co mnohým rodinám musel místo koupelny stačit škopek se studenou vodou a jednou za týden luxusní koupel v neckách. V létě to vše zastával nedaleký rybník. V dobách […]
 • Koupelna jako obytná místnost1. října 2019 Koupelna jako obytná místnost Není tomu až tak dlouho, co mnohým rodinám musel místo koupelny stačit škopek se studenou vodou a jednou za týden luxusní koupel v neckách. V létě to vše zastával nedaleký rybník. V dobách […]
 • Žijte jednoduše18. listopadu 2019 Žijte jednoduše O minimalismu jste už určitě slyšeli. Stále více a více lidí se přiklání k této ‚filozofii‘, jejíž podstata by se dala vystihnout (jak jinak než jednoduše) slovy „Méně je více“.  A je […]
 • Můj dům, můj hrad. A hlavně zahrada10. října 2019 Můj dům, můj hrad. A hlavně zahrada Jsme konečně rádi, že je dostavěno. To znamená, že za sebou máme pořádný kus práce. Avšak ještě zdaleka nemáme vyhráno. Teprve teď přijdou na řadu úpravy okolního pozemku. A zde začíná […]
 • Dekorace ve stylu Provence3. listopadu 2019 Dekorace ve stylu Provence Máte pocit, že potřebujete změnu? Že byste se chtěli doma cítit mnohem lépe? Že chcete váš domov nějakým způsobem oživit? Zkuste byt ladit do stylu Provence. Provence je styl, který je […]
 • Dekorace dříve a dnes18. listopadu 2019 Dekorace dříve a dnes   I dekorace podléhají módním trendům. V současné době je velmi populární například malování na hedvábí, pedig neboli košíkářství, kdy se místo proutí využívají papírové ruličky, […]
 • První rekonstrukce v životě14. listopadu 2019 První rekonstrukce v životě Od roku 2016 se oblast pro poskytování hypoték dosti změnila. Podmínky se zpřísnily, povinnost zaplacení daně z koupě nemovitosti se přesunula na kupujícího a je mnohem vyšší potřeba mít […]
 • Když je slunce a soused na obtíž aneb zatemnění oken4. listopadu 2019 Když je slunce a soused na obtíž aneb zatemnění oken Přízemní domy tzv. bungalovy jsou dnes velmi oblíbené. Jejich nevýhodou je však snadná viditelnost do domu z ulice a okolních zahrad. Může se tedy stát, že při relaxační koupeli na vás […]
 • Perníčky nemusí sloužit pouze k jídlu4. října 2019 Perníčky nemusí sloužit pouze k jídlu Perníčky jsou typickou vánoční pochutinou. Milovníci sladkého si na ni jistě každý rok pochutnávají. Pečete si perníčky sami nebo si je necháváte péct? Vyzkoušejte si letos upéct vlastní […]