Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Novinky ze světa her > Co čekat od nové Mafie?

Co čekat od nové Mafie?

484774 mafia iii 1920x1080
484774 mafia iii 1920x1080
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Už při odha­le­ní prv­ních sním­ků z tře­tí­ho pokra­čo­vá­ní počí­ta­čo­vé hry Mafia, si ten­to titul zajis­til vel­kou pozor­nost hrá­čů po celém svě­tě. Na inter­ne­to­vých fórech se váš­ni­vě dis­ku­to­va­lo o tom, jaké pro­stře­dí a dobu bude popi­so­vat, zda navá­že na dru­hý díl či jaké zají­ma­vé her­ní prv­ky by hra moh­la obsa­ho­vat.

Nyní, po zve­řej­ně­ní trai­le­ru, gameplaye,zodpovězení otá­zek zví­da­vých fanouš­ků na soci­ál­ních sítích a nato­če­ní něko­li­ka roz­ho­vo­rů, už nám stu­dio Hangar 13 umož­ni­lo dozvě­dět se o hře spous­tu novi­nek. Máme se na co těšit?

Od vydá­ní prv­ní­ho dílu uply­nu­lo více než tři­náct let. Mafia s podti­tu­lem The City of Lost Heaven, se opráv­ně­ně sta­la kul­tem, a tudíž není divu, že se dru­hé­mu dílu pří­liš nepo­da­ři­lo navá­zat na kva­li­tu „jed­nič­ky“. Ať už to bylo kvů­li pro­blé­mům během vývo­je a sna­hou dokon­čit vše během ter­mí­nu i za cenu kom­pro­mi­sů, či ztrá­tou čes­ké exklu­zi­vi­ty při tvor­bě po odkou­pe­ní pro­jek­tu zahra­nič­ním stu­di­em, dru­há Mafie zkrát­ka vět­ši­nu hrá­čů spí­še zkla­ma­la. Pokud by ten­to trend pokra­čo­val, měli bychom od titu­lu, kte­rý už s Českou repub­li­kou nemá téměř nic spo­leč­né­ho, čekat dost pod­prů­měr­nou hru.

Mafie 3 bude opět dis­po­no­vat roz­sáh­lým ote­vře­ným svě­tem. Příběh hry je zasa­zen do New Orleans na pře­lo­mu 60. a 70. let. Z gamepla­ye je roz­po­zna­tel­né, že měs­to je vel­mi dyna­mic­ké a desig­né­ři si na něm dali spous­tu prá­ce. V noci na uli­cích pobli­ká­va­jí neo­ny a poli­cej­ní siré­ny, ve dne si zase všim­ne­me detail­ně pro­pra­co­va­né měst­ské zele­ně a dal­ších drob­nos­tí. To vše při­dá­vá na atmo­sfé­ře hry, kte­rá byla sil­nou strán­kou i obou před­cho­zích dílů.

Další kapi­to­lou je pří­běh. Víme, že už se nebu­de­me pohy­bo­vat v tra­dič­ní ital­ské mafii, ale hrát bude­me za opač­nou stra­nu – ame­ric­kou mafii. Hlavním hrdi­nou bude afro­a­me­ri­čan Lincoln, vete­rán z viet­nam­ské vál­ky. Mezi jeho pomoc­ní­ky najde­me i hlav­ní posta­vu před­cho­zí­ho dílu, Vita Scalettu. Návaznost, je urči­tě jed­na z věcí, kte­rá hrá­če před­cho­zích dílů potě­ši­la, zále­ží ale na vývo­já­řích, jak toho­to poten­ci­á­lu vyu­ži­jí.

Z dostup­ných zdro­jů už zná­me vcel­ku kon­krét­ní podo­bu celé hra­tel­nos­ti. Pravděpodobně zde nebu­de­me hrát za více postav jako v nej­no­věj­ším GTA. Z gamepla­yů je navíc zřej­má urči­tá arká­do­vost hry, a to hlav­ně u jízdy, mafia 2 při­tom měla jeden z nej­po­ve­de­něj­ších mode­lů říze­ní v his­to­rii žán­ru. Ježdění po měs­tě už tedy asi nebu­de při­po­mí­nat doko­na­lou simu­la­ci, ale může­me jen odha­do­vat, do jaké míry to ovliv­ní dojem z hra­ní.

Přestože nám vývo­já­ři odkry­li pod­stat­nou část hlav­ních moti­vů a prin­ci­pů hry, vět­ši­na věcí je zatím stá­le tajem­stvím. Nyní může­me jen čekat a dou­fat, že nás tvůr­ci nako­nec pří­jem­ně pře­kva­pí a vypl­ní se zná­mé „Do tře­ti­ce vše­ho dob­ré­ho“.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,60566 s | počet dotazů: 246 | paměť: 58124 KB. | 16.08.2022 - 01:03:03